2013.04.12_Conclusie A-G_660

Conclusie A-G: “Project Doornakkers geen concessie voor openbare werken”

11 april 2013

3 minuten

Opinie Het project Doornakkers te Eindhoven kan niet als concessie voor openbare werken worden aangemerkt en behoefde dus ook niet te worden aanbesteed. Dat oordeelt Advocaat-Generaal M. Wathelet in zijn conclusie van 11 april 2013 in de door de Europese Commissie aanhangig gemaakte ingebrekestelligsprocedure voor het Europese Hof van Justitie tegen Nederland.

Conclusie A-G

Weliswaar oordeelt de A-G in zijn conclusie dat de gemeente Eindhoven een rechtstreeks economisch belang had bij de ontwikkeling en de realisatie van het project. Dit, omdat zij daar door subsidieverlening financieel in deelnam en ook verdergaande eisen stelde aan de invulling van het project en de bestemming van de gebouwen dan haar op grond van haar stedenbouwkundige bevoegdheden toekwam. De Europese Commissie heeft echter – aldus de A-G – onvoldoende aangetoond dat de ontwikkelaar een tegenprestatie krijgt voor de realisatie van de werken. Het recht van exploitatie van de gronden en de daarop gerealiseerde werken volgt niet uit de tussen de gemeente en de ontwikkelaar gesloten samenwerkingsovereenkomst, maar vloeit voort uit het eigendomsrecht dat aan de ontwikkelaar toekwam. Volgens de A-G kan, om aan de voorwaarden van een concessie voor openbare werken te voldoen, een concessie voor onbepaalde tijd worden verleend, maar niet oneindig, met name in de vorm van een overdracht van het eigendomsrecht aan de contractpartner.

Het is de vraag of het Europese Hof van Justitie het oordeel van de A-G overneemt. Daarmee zou een baanbrekend arrest worden gewezen voor de Nederlandse gebiedsontwikkeling. De kans is echter reëel dat het Hof aan dit onderdeel niet toekomt. Ook om een andere reden meent de A-G dat het beroep van de Europese Commissie zou dienen te worden verworpen. De Commissie had haar ingebrekestelling immers gebaseerd op de verkeerde richtlijn. Volgens de A-G is richtlijn 2004/18/EG niet van toepassing, omdat de beslissing van de gemeente Eindhoven om geen (Europese) aanbestedingsprocedure te volgen is genomen voordat de richtlijn diende te zijn geïmplementeerd.

Achtergrond Project “Doornakkers”

De gemeente Eindhoven heeft in 2002 het besluit genomen zonder Europese aanbesteding te voeren een perceel te verkopen ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van het buurtcentrum “Doornakkers”. In 2007 heeft de gemeente daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een projectontwikkelaar. Het project omvatte onder meer een zorgcentrum, een spelen-, integreren- en lerencentrum (“SPILcentrum”) en winkelcentrum met appartementen en woningen. Voor het (niet rendabele) SPILcentrum sloot te gemeente een samenwerkingsovereenkomst met een woningcorporatie die het centrum van de ontwikkelaar zou kopen. Daartoe zegde de gemeente aan de woningcorporatie een eenmalige subsidie toe van € 2,41 mio.

De Europese Commissie is van mening dat de onderhavige opdracht een concessie voor openbare werken betreft en derhalve Europees had moeten worden aanbesteed. De Commissie heeft de Nederlandse regering in 2008 om nadere informatie over het project gevraagd. Omdat de Commissie zich niet kon verenigen met de antwoorden van de Nederlandse regering, heeft de Commissie in 2009 – na de Nederlandse regering een schriftelijke aanmaning te hebben gestuurd – een met redenen omkleed advies uitgebracht. Volgens de Commissie heeft de Nederlandse regering haar standpunt niet binnen de gestelde termijn gewijzigd en om die reden heeft de Commissie de onderhavige procedure ingeleid. In deze procedure staat centraal het begrip “concessieovereenkomst voor openbare werken” in de zin van richtlijn 2004/18/EG. De A-G deelt de opvatting van de Europese Commissie dus niet.

Het Europese Hof van Justitie zal naar verwachting over 5 á 6 maanden arrest wijzen.


Cover: ‘2013.04.12_Conclusie A-G_660’


Portret - Charlotte Ausema

Door Charlotte Ausema

Advocaat-stagiaire Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn


Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023