2015.01.10_Congres Omgevingswet 2015: gedachtegoed van de Omgevingswet en de Binckhorst

Congres Omgevingswet 2015: gedachtegoed van de Omgevingswet en de Binckhorst

1 oktober 2015

4 minuten

Persoonlijk De Binckhorst in Den Haag is een sprekend voorbeeld van wat de Omgevingswet kan betekenen. Op 11 november is tijdens het Congres Omgevingswet 2015, dat is georganiseerd door de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, tijd ingeruimd om de transformatie van dit gebied onder de loep te nemen. Melina Schouten, Seniorjurist Gemeente Den Haag, is één van de sprekers. Vijf vragen aan …

1. Zou u in een paar zinnen kunnen schetsen hoe het gebied er uit zag voor en na de transformatie?

“De Binckhorst is het grootste bedrijventerrein van de gemeente Den Haag. In de Gebiedsaanpak Binckhorst uit 2011 is de ambitie opgenomen dat dit gebied getransformeerd zou worden tot een duurzaam en hoogwaardig woon-, werk- en leefgebied. In het gebied bevinden zich bedrijven met grote milieucirkels - zoals een beton- en asfaltcentrale - maar ook kleinschaliger bedrijvigheid, zoals autoreparatie en showrooms. De Binckhorst is echter ook heel centraal gelegen in de Centrale Zone die de kust via Scheveningen, de Internationale zone, binnenstad, Binckhorst en de A4/Vlietzone met de regio van Den Haag verbindt. Deze centrale ligging met de goede ontsluitingen via snelwegen, lokale autoverbindingen en openbaar vervoer geeft kansen voor de gewenste ontwikkeling van het gebied.
De transformatie van het gebied is nog bezig. Op dit moment vinden er investeringen in de infrastructuur plaats, zoals de aanleg van de Rotterdamsebaan, een nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg -A4/A13 en de Centrumring van Den Haag. Op kleinere schaal zijn er initiatieven zoals een jaarlijks Binckhorstfestival, de transformatie van een kantoor naar een woongebouw waar mensen zelf hun woning klussen en het restaurant mama Kelly aan de Binckhorsthaven. Samen met de netwerkorganisatie I’M Binck organiseert de gemeente sinds begin 2015 Ronde Tafels. Hierbij wordt samen met ondernemers en betrokkenen uit dit gebied gewerkt aan een gezamenlijk perspectief voor de Binckhorst. De verwachting is echter dat het omgevingsplan Binckhorst een grote rol gaat spelen in de verdere transformatie. Met het omgevingsplan worden functies - zoals wonen – toegestaan, iets wat op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort op grond van de huidige bestemmingsplannen.”

2. Was het juridisch gezien, u bent seniorjurist bij de gemeente, een lastig project?

“Het omgevingsplan is een zeer complex project. Wij hebben ons voor de 7e tranche van de Crisis- en herstelwet aangemeld. Op deze wijze is het mogelijk geworden dat het omgevingsplan Binckhorst vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet rechtskracht krijgt. Uitgangspunt is het gedachtegoed van de Omgevingswet, de integrale besluitvorming. Daar komt veel bij kijken. Natuurlijk is er een hoop ervaring met de gebruikelijke thema’s van een bestemmingsplan, maar bij het omgevingsplan komen veel meer thema’s aan bod. Denk hierbij aan dingen als natuurlijke hulpbronnen, sociale veiligheid maar ook de integratie van de verordeningen die op dit gebied van toepassing zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om delen van de APV. In totaal komen wij tot ruim 30 thema’s die op integrale wijze afgewogen dienen te worden.”

3. De Omgevingswet is inmiddels door de Tweede Kamer en gaat als het goed is in 2018 in werking. Was het project anders (lees makkelijker) verlopen als de Omgevingswet al realiteit zou zijn?

“Het is goed mogelijk dat het proces voor het opstellen van het omgevingsplan makkelijker was verlopen. Op dit moment ben je zogezegd nog elke keer het wiel aan het uitvinden. Hoe gaan we met bepaalde thema’s om, hoe gaan we de verordeningen integreren. Dat heeft voor een belangrijk deel ook te maken met het moment waarop we het omgevingsplan opstellen. De Omgevingswet is wel al door de Tweede Kamer, echter een heel belangrijk inhoudelijk deel van deze wetgeving is nog niet bekend. Deze AmvB’s zullen pas volgend jaar bekend worden. Het biedt ons gelijktijdig de gelegenheid om nog met het ministerie te overleggen waar wij in de praktijk tegenaan lopen.”

4. Zal de Omgevingswet (vanaf 2018) een grote stimulans zijn voor de transformatie van meer gebieden in Nederland?

“Ja, dat denk ik wel. Met een bijkomend voordeel, er vindt dan ook tegelijkertijd een integralere afweging plaats zodat het gebied na transformatie bij zal dragen aan een goede fysieke leefomgeving.”

5. Waarom mogen gemeenten, provincies, adviseurs en andere geïnteresseerden het congres op 11 november naar uw idee niet missen?

“Hoewel 2018 heel ver weg lijkt, komt dit sneller dichterbij dan je denkt. Het is belangrijk om bij zo’n grote wetswijziging in een vroeg stadium aan te haken, zodat je bent voorbereid op de veranderingen die komen. Op deze manier kan je het gedachtegoed van de Omgevingswet eigen maken en de voorbereidingen treffen voor de eigen praktische toepassing daarvan.”

Meer weten over het Congres Omgevingswet 2015: het programma, de voorwaarden en de sprekers? Kijk hier.

Meteen aanmelden kan ook.


Cover: ‘2015.01.10_Congres Omgevingswet 2015: gedachtegoed van de Omgevingswet en de Binckhorst’


Portret - Wendy Braanker

Door Wendy Braanker

redacteur Bewust Nieuwbouw bij NEPROM

Portret - Melina Schouten

Door Melina Schouten

Seniorjurist Gemeente Den Haag


Meest recent

Park Nienoord in Leek, Groningen door INTREEGUE Photography (bron: shutterstock)

Naar meer balans in het natuurbeleid en een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurbeleid gaat momenteel vaak over wat ‘moet’, omdat het zo is afgesproken. Het gaat nauwelijks over wat die natuur betekent voor mensen. Dat kan beter, vinden Frank van Dam en Leo Pols.

Uitgelicht
Analyse

18 juli 2024

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024