Thumb_geld_0_1000px

Corporaties boeken sinds 2008 ruim € 800 mln af op grond

6 december 2013

2 minuten

Nieuws AMSTERDAM - De bijna 400 corporaties gezamenlijk hebben sinds 2008 ruim € 800 mln afgeboekt op hun grondposities, dit is circa 40% van de oorspronkelijke grondwaarde. Vorig jaar werd € 302 mln afschreven op grond. Dit blijkt uit Sectorbeeld 2013 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

Mede door deze afboekingen zijn de projectontwikkelingsactviteiten, ondergebracht in deelnemingen, de laatste jaren verlieslatend. Waar in 2011 nog sprake was van een negatief resultaat uit deelnemingen van € 116 mln, is dit in 2012 ruim verdubbeld tot een verlies van € 236 mln.

Corporaties hebben het aantal verbindingen met andere bedrijven en organisaties de laatste jaren teruggebracht. Het aantal verbindingen nam in 2012 met 5% af en de financiering van verbindingen met 15%. Deze afname is iets minder dan in verslagjaar 2011, maar de neerwaartse trend blijft sterk.

Dit heeft volgens het CFV een aantal oorzaken. Corporaties focussen zich meer op het bestaande bezit en minder op projectontwikkeling. Daarnaast valt op dat corporaties onder invloed van gewijzigde omstandigheden de uitvoering van activiteiten weer meer vanuit de toegelaten instelling zelf laten plaatsvinden en om die reden verbindingen afbouwen. Het totale resultaat van de verbindingen waar corporaties een direct belang in hebben, bedraagt eind 2012 circa € 1,3 mrd negatief. Vergeleken met 2011 is dit een verslechtering met ongeveer € 0,3 mrd.

Doordat de financiële druk is toegenomen, voeren corporaties volgens het CFV op vrij grote schaal reorganisaties door. Dat heeft zich echter nog niet vertaald in lagere bedrijfslasten. Deze waren in 2012 even hoog als in 2011, maar reëel (vanwege de inflatie van 2,5%) zijn de kosten wel teruggelopen. Ook de personeelslasten vielen vorig jaar 1% hoger uit dan in 2011, hoewel het aantal fte's met 1,5% is teruggebracht. Het CFV verwacht dat de gewenste besparingen pas in 2013 en 2014 worden gerealiseerd.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024