'De vastgoedsector zal zich opnieuw moeten uitvinden'

19 oktober 2012

2 minuten

Nieuws Hoe kan NederLand innovatief met stedelijke herontwikkeling omgaan, terwijI de overheid minder te besteden heeft? Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft en Lonneke van den Elshout, adviseur duurzame gebiedsontwikkeling bij Movares, gaan hierover in gesprek. 'De vastgoedsector zal zich opnieuw moeten uitvinden.'

Stagnerend vastgoed frustreert stedelijke herontwikkeling

De potitiek zoekt naarstig naar oplossingen om de tanende vastgoedbranche nieuw leven in te blazen. Desondanks keert het tij maar niet. Voor De Zeeuw, die naar eigen zeggen van de'protestgeneratie' is, biedt dit de gelegenheid om de regeldrift van de overheid in te dammen.

TOPFACTOREN VOLGENS FRISO DE ZEEUW OM DE VASTGOEDMARKT WEER FLOREREND TE KRIJGEN
  - 'Hernieuwd vertrouwen in de markt. Dit is nu op Grieks-ltaliaans niveau. ln Duitstand kopen mensen een woning als belegging erbij, want sparen levert niets op. Bij ons doen mensen juist het tegendeel.'
- Aanpassing van de vastgoedsector en overheid. Kosten moeten omlaag. Beleid moet ruimer, minder regels.'
- Hypotheken verstrekken. De noodzaak tot innovatie zit ook in het financiële stelsel.'
- 'Geleidelijke hervorming van de woningmarkt. Opgave voor het nieuwe kabinet om de lijnen hiervoor duidelijk neer te zetten en deze de komende jaren consistent te handhaven.

Pech moet weg, alles moet op safe

'Een van de belemmeringen bij stedelijke herontwikkelling is dat de vastgoedsector klem zit met allerlei normen. Ook maken die de herontwikkelling duur, bijvoorbeeld omdat je allerlei milieuvoorzieningen moet aanbrengen. Neem wonen in een havengebied. Dit wordt door veel mensen aantrekkelijk gevonden, terwijl ze echt weI weten dat een haven herrie en stankoverlast geeft en een gevarenzone is. Maar het kan niet vanwege allerlei milieunormen. Dat is de maatschappelijke ontwikkeling van de afgelopen vijftig jaar. Pech moet weg, alles moet op safe. Rigide overheidsregels zijn daar een expressie van.'

Van den Elshout, in 2008 als stedenbouwkundige afgestudeerd met duurzaamheid als specialisatie: 'lk vind dat de oplossing meer vanuit de markt moet komen. lnitiatieven en durf om te investeren. Een voorbeeld hiervan is BREEAM (duurzaamheidkeurmerk voor gebouwen, gebieden en infra red.). Dit initiatief is vanuit de markt ontstaan om duurzaamheid integraal, vergelijkbaar en concreet te maken. De kracht hiervan is dat het meer een leidraad dan een norm is en het om sámenwerken gaat. Bijvoorbeeld om ambities te stellen.'

De Zeeuw: 'Op zich ben ik het wel met je eens. Maar het gevaar is dat het uit de hand loopt. Bijvoorbeeld doordat gemeentes vinden dat er op alle punten een acht gescoord moet worden. Dan wordt het keurmerk vanzelf een norm en hup, we zetten stedelijke herontwikketing weer klem. Vaak doet de overheid dit zichzelf ook aan. Neem de nieuwe Omgevingswet. De animo bij demissionair minister Schultz van lnfrastructuur & Milieu is er weI om de afwegingsmogelijkheden te verruimen. Maar je ziet haar ook beducht zijn op de Tweede Kamer die geen vertrouwen heeft in lokale besturen.'


Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Door Friso de Zeeuw

Adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft

Portret - Lonneke van den Elshout

Door Lonneke van den Elshout

YP-redacteur Gebiedsontwikkeling.nu | Erkend EXPERT BREAAM-NL Gebiedsontwikkeling - Movares, Dutch Green Building Council


Meest recent

Robert Leever door Hollands Kroon (bron: Hollands Kroon)

Wethouder Economie en Brede Welvaart Robert Leever: “Aan de komst van datacentra kunnen we weinig veranderen”

Hoe kan het adagium van ‘Brede Welvaart’ helpen ruimtelijke vraagstukken in goede banen te leiden? Wethouder Robert Leever vertelt hoe zijn college dat in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon wil aanpakken.

Interview

29 november 2023

Rijksmonument Helpt Elkander, Veenhuizen door Kees de Graaf (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

De Nieuwe Rentmeester geeft vorm aan de toekomst van Veenhuizen

Een historisch dorp nieuw leven inblazen zonder een groot vastgoedprogramma: Bas Morsink werkt met De Nieuwe Rentmeester aan Veenhuizen (Drenthe). Natuur en cultuur moeten verweven worden in één wervend toekomstplan.

Interview

29 november 2023

Protest poster over huurverhogingen in London door HipKat (bron: shutterstock)

Verstedelijking in de suburbs en de rol van het grote geld

Veel suburbs verstedelijken. Recensent Hans-Hugo Smit las een nieuwe publicatie die het grote geld van financiële instellingen als oorzaak aanwijst. Zij zouden zorgen voor prijsopdrijving en verdringing. Smit heeft zo zijn twijfels.

Recensie

28 november 2023