platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Gebiedsontwikkeling: juist nu

Gebiedsontwikkeling: juist nu

De economische crisis en een aantal structurele, onderliggende factoren hebben een integrale, gebiedsgewijze ruimtelijke ontwikkeling van locaties in veel gevallen ongehoord moeilijk gemaakt. Een grotendeels weggevallen vraag, financieringsproblemen bij zowel markt als overheid en de discrepantie tussen planningsaanbod en vraag maken verevening, publiek-private samenwerking en een integrale planaanpak – de klassieke ‘kernwaarden’ van gebiedsontwikkeling – moeilijk zo niet onmogelijk. Kunnen we daarmee het failliet van gebiedsontwikkeling in luiden?

Gebiedsontwikkeling: juist nu - Afbeelding 1

Nee, natuurlijk niet. Gebiedsontwikkeling is immers niet zozeer een wenselijke of ideale werkwijze, maar keiharde noodzaak om de voorliggende verstedelijkingsopgave te kunnen realiseren. De ruimtelijke opgaven liggen nog steeds op tafel, maar de context waarbinnen de opgaven tot uitvoering moeten worden gebracht is drastisch en structureel veranderd. Er is sprake van een nieuwe realiteit. Plannen en projecten die onder een ander gesternte tot stand zijn gebracht zullen in veel gevallen op een andere leest moeten worden geschoeid. Prioritering en sanering van de planvoorraad lijkt ook onvermijdelijk.

Deze nieuwe werkelijkheid maakt gebiedsontwikkeling meer dan ooit spannend én noodzakelijk. Overheid en marktpartijen zullen zich bezinnen op een nieuwe rol maar zijn onverminderd aangewezen op samenwerking en een heldere definitie van verantwoordelijkheden en opdrachtgeverschap. Nieuwe partijen doen hun intrede. Nieuwe financierings- en verdienmodellen moeten worden ontwikkeld. Flexibiliteit, aanpassing van wet- en regelgeving, faseerbaarheid en strategische plannen zijn nieuwe sleutelbegrippen.

gebiedsontwikkeling.nu

In een vragersmarkt met beperkte publieke middelen is de koppeling tussen planvorming, marktkennis en uitvoeringservaring onontbeerlijk. Wat kunnen we leren van Vinex – waar gebiedsontwikkeling zijn oorsprong kent - en andere projecten die de afgelopen decennia zijn gerealiseerd? Wat zijn de belangrijkste structurele effecten van de crisis? Hoe pakken partijen hun nieuwe rol op en wat kunnen we daarbij leren van de buitenlandse praktijk? Met het nieuwe platform willen we knelpunten en vooral ook oplossingsrichtingen agenderen en nieuwe inzichten toegankelijk maken voor brede toepassing.

Op gebiedsontwikkeling.nu komt een diversiteit aan spelers in gebiedsontwikkeling aan het woord en is ruimte voor scherpe meningen en discussie. U vindt hier een brede keur aan informatie over gebiedsontwikkeling, maar ook en vooral is gebiedsontwikkeling.nu een platform dat in kennisontwikkeling een meerwaarde biedt aan de vakwereld in al haar breedte. Wij zijn daarmee een tijdschrift in digitale vorm, dat altijd up to date is, waar ruimte is voor meningen en met een sterke agendastellende missie. De hoofdredactie van gebiedsontwikkeling.nu wordt dan ook ondersteund door een breed samengestelde redactieraad en door partners afkomstig van publieke en private partijen en van wetenschap en opleidingen. Verbinding en kennisvermeerdering zijn in het nieuwe tijdperk van gebiedsontwikkeling meer dan ooit noodzakelijk. In november 2010 komen onder meer Chris Kuijpers, Henk Ovink, Wienke Bodewes en Geurt van Randeraat aan het woord. De content wordt continu ververst en uitgebreid. Naast verslagen van congressen, wetenschappelijke studies en projectinformatie vormen interviews en opiniestukken de kern van het platform. Gebiedsontwikkeling leunt op meerdere kennisdomeinen. Het voortbouwen op eerdere ervaringen vraagt om verbinding van wetenschap en praktijk, publiek en privaat en verschillende disciplines. Met gebiedsontwikkeling.nu willen we hier een bijdrage aan leveren. Niet terug in de vastgelopen sectorale hokken, maar in dialoog én confrontatie met ruimte voor scherpte én nuance.

Agnes Franzen en Anne Luijten,
hoofdredactie gebiedsontwikkeling.nu

Auteurs

Agnes Franzen
Agnes Franzen

Strategisch adviseur SKG/TU Delft en medeoprichter/hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu (2010-2017)

Bekijk alle artikelen
Portret - Anne Luijten
Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu

Bekijk alle artikelen