platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Hans de Jonge, grondlegger Leerstoel Gebiedsontwikkeling, ontvangt Hudig-penning

Hans de Jonge, grondlegger Leerstoel Gebiedsontwikkeling, ontvangt Hudig-penning

hans de jonge

NIEUWS Vandaag ontving Hans de Jonge uit handen van minister Kasja Ollongren de Hudig-penning. Deze onderscheiding wordt bij hoge uitzondering uitgereikt aan iemand die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor volkshuisvesting en stedenbouw in Nederland. “Hans is misschien wel de vleesgeworden triple helix.”

Professor ingenieur Hans de Jonge is emeritus-hoogleraar Vastgoedbeheer en Ontwikkeling en een van de grondleggers van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling. Hij krijgt de Hudig-penning omdat hij de vakgebieden Volkshuisvesting en Stedebouw heeft uitgebreid met gebouw-, project- en gebiedsontwikkeling, en daarin aandacht geeft aan de beheer- en exploitatiekant. Door hem kreeg het proces van ontwerpen en ontwikkelen van gebouwen, projecten en gebieden een wetenschappelijke grondslag, met de sturing en de programmatische, juridische en financiële aspecten.
Volgens De Jonge was de vastgoedwereld vooral financieel georiën­teerd en gericht op levering van een product, in plaats van op de waarde- en kwaliteitsvraagstukken, die in zijn ogen zeker zo belangrijk zijn. Hij verbreedde de opleiding van vastgoedgericht naar de oriëntatie op de locatie en het gebied. Naar de mening van de jury is dit een ontwikkeling van de vakwereld die Dirk Hudig, de grondlegger van de onderscheiding, niet kon bevroeden.  

“Geen mooie plannen en vergezichten, maar bouwen aan coalities met publieke en private actoren”

Gebied, gebruiker en kennis
“Hans de Jonge is van onschatbare waarde geweest voor de ontwikkeling van het vakgebied stedelijke ontwikkeling en beheer”, zegt oud-collega Ellen van Bueren. “Dat vakgebied heeft schotten tussen disciplines, schaalniveaus en functies doorbroken. De Jonge heeft dat niet gedaan door mooie plannen en vergezichten te schrijven en voor te spiegelen, maar door te bouwen aan coalities met publieke en private actoren. Deze samenwerkingsverbanden maakten het mogelijk om, vanuit de dynamiek van het vakgebied, gezamenlijk kennis te ontwikkelen, toe te passen en over te dragen”.

Volgens Van Bueren waren daarbij de uitgangspunten voor De Jonge altijd het gebied, de gebruiker hiervan en de gezamenlijke kennisontwikkeling. ”Dat heeft geleid tot de Master-opleiding Management in the Built Environment, een – in de wereld - uniek gepositioneerde management-masteropleiding aan de faculteit Bouwkunde. Daarnaast is er de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, die zorg draagt voor oppakken en ontwikkelen van toepasbare kennis over het vakgebied, en de opleiding Master City Developer die professionals in het vakgebied een leeromgeving biedt.” 

“Misschien is Hans wel de vleesgeworden triple helix, de gouden driehoek van samenwerking tussen publieke en private partijen en kennisinstellingen”

“Hans is een bijzondere man om mee samen te werken”, zegt Van Bueren. “Hij is er altijd voor de volle 100% en gaat er voor de volle 100% voor. Met zijn enthousiasme en drive voor het vakgebied weet hij mensen te overtuigen van nut en noodzaak van de ontwikkeling van het vakgebied. Een man voor wie je wilt werken en met wie je wilt samenwerken. Misschien is Hans wel de vleesgeworden triple helix, de gouden driehoek van samenwerking tussen publieke en private partijen en kennisinstellingen.” 

De Hudig-penning werd oorspronkelijk uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV). De onderscheiding is tegenwoordig – via het bestuur van de mr. D. Hudig-stichting – ingebed in Platform 31, het landelijke kennisinstituut voor stad en regio. In 1935 werd door de oprichters van de Hudig-stichting een bedrag van 800 gulden opgehaald, om daarmee een Hudig-medaille “telkens uit te reiken aan diegene, die zich in Nederland op het gebied van de volkshuisves­ting en/of den stedebouw in de laatste vijf jaren op bijzondere wijze heeft verdienstelijk gemaakt.” Eerdere winnaars zijn onder meer stedebouwkundige Riek Bakker, hoogleraar Volkshuisvesting Hugo Priemus en directeur-generaal Ruimtelijke Ordening Jenno Witsen. 

Zie ook het nieuwsbericht op platform31.nl.