Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Kabinet akkoord met wetsvoorstel Omgevingswet

12 juli 2013

2 minuten

Nieuws Het omgevingsrecht gaat fundamenteel op de schop. Het is nu verspreid over 40 sectorale wetten, 117 amvb’s en honderden ministeriële regelingen. Het omgevingsrecht wordt vereenvoudigd, gemoderniseerd, versoberd en gebundeld in één samenhangende Omgevingswet. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingswet van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit het regeerakkoord. Zeven departementen zijn bij de totstandkoming van het wetsvoorstel betrokken. Met de praktijk - gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijfsleven, milieu-organisaties - en andere belanghebbenden is uitvoerig overleg geweest over de totstandkoming van het wetsvoorstel.

Het doel van de Omgevingswet is tweeledig. De wet draagt bij aan het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke omgeving en een goede omgevingskwaliteit. Tegelijkertijd draagt de wet bij aan het op een doelmatige wijze beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van verschillende maatschappelijke functies. Met andere woorden, met de wet kan eenvoudiger, efficiënter en beter aan een duurzame leefomgeving worden gewerkt. De wet moet het mogelijk maken dat projecten – van de aanleg van (spoor-)wegen en natuurprojecten tot de vestiging van een bedrijf – doelgericht verlopen. De Omgevingswet voorziet in een vereenvoudigd en gebundeld omgevingsrecht, dat niet alleen de knelpunten van vandaag oplost, maar ook een goede wettelijke basis biedt voor de maatschappelijke opgaven van morgen. De wet biedt ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk doordat de bestuurlijke afwegingsruimte wordt vergroot. Daardoor kan beter worden ingespeeld op regionale verschillen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Zie ook:
- Congres Omgevingswet, 25 september 2013
- Knelpunten in Omgevingswet, onderzoek voor VNG


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024