Het  Binnenhof aan het Hofvijver-meer in de stad Den Haag, Zuid-Holland, Nederland door Boris Stroujko (bron: Shutterstock)

"Laat de verbouwing van Nederland niet stilvallen"

10 juli 2023

3 minuten

Nieuws De val van het kabinet Rutte IV over het asielbeleid mag volgens de provincies, gemeenten en waterschappen niet tot stilstand leiden op andere dossiers die maatschappelijk urgent zijn. In hun gezamenlijke brief aan de Eerste en Tweede Kamer vragen zij ruimte om besluiten te nemen om de uitvoering door te zetten, onder meer op gebiedsontwikkeling-relevante thema´s.

Namens 342 gemeenten, 12 provincies en 21 waterschappen vragen de koepelorganisaties VNG, IPO en Unie van Waterschappen aandacht van de Eerste en Tweede Kamer om de grote verbouwing van Nederland vooral door te laten gaan. In hun gezamenlijke brief (pdf) schrijven ze: “De lijst met grote maatschappelijke opgaven die vragen om doortastend optreden is enorm. Denk daarbij aan het grote tekort aan betaalbare woningen, de noodzakelijke klimaatopgave en energietransitie, de opgave in het landelijk gebied en het versterken van bestaanszekerheid van kwetsbare mensen. De gemeenten, provincies en waterschappen willen blijven werken aan de vooruitgang van Nederland en vragen het parlement ruimte om besluiten te nemen.”

Transities doorzetten

De decentrale overheden vragen “ruimte om besluiten te kunnen nemen die nodig zijn om dit land draaiend te houden”. De eerste drie onderwerpen in de brief hebben direct betrekking op gebiedsontwikkeling.

1. Het bouwen van betaalbare woningen. Rijk en woondealregio’s hebben afspraken gemaakt over het versneld bouwen van betaalbare woningen en dertig procent betaalbare sociale huur. “Die afspraken moeten gestand worden gedaan,” schrijven de drie koepelorganisaties. Bovendien is het gezien de situatie op de woningmarkt nodig om aanvullende afspraken te maken om de woningbouwproductie niet stil te laten vallen.

Stilstand is voor onze inwoners echt onverantwoord

2. De energietransitie doorzetten. Vanwege de oorlog in Oekraïne en de klimaatopgave is het nodig om de overgang naar duurzame energie door te zetten. “Samen met diverse maatschappelijke organisaties zoals netbeheerders, natuurorganisaties, vakbonden, VNO-NCW, MKB-Nederland en het Nationaal Klimaat Platform roepen we u op dit onderwerp en alle afspraken (incl. wetgeving) – zoals met betrekking tot warmtetransitie en gebouwde omgeving – die daarvoor nodig zijn te blijven bespreken. We moeten voorkomen dat het oplossen van netcongestie en de aanleg van laadinfra al op korte termijn vertraging oplopen, net zoals de verduurzaming van de industrie en de gebouwde omgeving en de uitvoering van de RES-en.”

3. De transitie van het landelijk gebied. De koepelorganisaties schrijven: op dit moment speelt er veel dat niet stil mag komen te liggen, en waarbij onder het motto ‘water en bodem sturend’ de ruimte voor de agrarische sector en voor de natuur weer in evenwicht wordt gebracht, de waterkwaliteit verder wordt verbeterd (de Kaderrichtlijn Water in 2027) en wordt gewerkt aan de klimaatopgave. Uiteraard speelt het stikstofprobleem hier een essentiële rol, ook om weer ruimte te krijgen in de vergunningverlening. Het doel is om het landelijke gebied ook op lange termijn leefbaar en economisch vitaal te houden.”

“De opgave in het landelijk gebied is een gezamenlijke opgave van Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten, samen met de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in een gebied, en krijgt vorm in een gebiedsgerichte aanpak. Provincies hebben voor deze transitie van het landelijk gebied gebiedsprogramma’s en maatregelpakketten ingediend. Die maatregelpakketten kunnen alleen snel worden uitgevoerd als er op korte termijn financiering ter beschikking komt.”

Windmolenpark in de oceaan Westermeerwind park, Noordoostpolder, Flevoland. door Fokke Baarssen (bron: Shutterstock)

‘Windmolenpark in de oceaan Westermeerwind park, Noordoostpolder, Flevoland.’ door Fokke Baarssen (bron: Shutterstock)


“Bovendien is het nodig dat het Rijk samen met de decentrale overheden intensief samen blijft optrekken. Het gebrek aan duidelijkheid en perspectief is ook voor ondernemers in het landelijk gebied een groot probleem. Het Rijk moet gezien de urgentie doorgaan met de gebiedsgerichte aanpak, en de hiervoor noodzakelijke wetgeving en financiële middelen”

Gesprek over uitvoering

De decentrale overheden maken duidelijk dat zij hun verantwoordelijkheid blijven nemen. Dit kan echter alleen als daarvoor ook de middelen beschikbaar komen die de uitvoering mogelijk maken. “Het gesprek hierover moet ondanks de demissionaire status van dit kabinet met voorrang worden voortgezet. Het niet maken van goede afspraken leidt tot stilstand. En dat is voor onze inwoners echt onverantwoord,” zo besluiten VNG, IPO en de Unie van Waterschappen hun pleidooi.


Cover: ‘Het Binnenhof aan het Hofvijver-meer in de stad Den Haag, Zuid-Holland, Nederland’ door Boris Stroujko (bron: Shutterstock)Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024