Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Maestr’eau

1 april 2011

1 minuut

Nieuws Afstemmen juridische procedures water en ruimtelijke ordening in Rijswijk-Zuid

mr. Vincent van Toledo behandelt een actuele juridische waterkwestie

In maart 2010 publiceerde de Commissie Water en Ruimte het manifest Waterschappen: krachtige spelers in gebiedsontwikkeling. Hierin wordt opgeroepen tot een actieve rol van waterschappen. Deze rol is krachtig opgepakt in de gebiedsontwikkeling te Rijswijk-Zuid, waar woningen en bedrijventerreinen worden gerealiseerd. Bij deze ontwikkeling behoren een forse waterbergingsopgave, het verleggen van boezemwateren en de verbetering van de waterkwaliteit.

Rijswijk-Zuid is een ‘proeftuin’ van het regionale kennis- en innovatieprogramma Waterkader Haaglanden. Eén van de projecten in die proeftuin gaat over de uitdaging voor het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Rijswijk om juridische water- en RO-procedures optimaal af te stemmen. Deze procedures, die onder meer vastliggen in de Wro en de Waterwet, variëren van een procesmatig instrument als de watertoets, tot ‘harde’ juridische voorwaarden, zoals watervergunningen, peilbesluiten en veiligheidskwalificaties. Deze juridische voorwaarden beslaan niet alle belangen van Delfland als waterbeheerder. Hoe die belangen het best juridisch geborgd kunnen worden, is ook in kaart gebracht.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024