urban skyline

New Urban Agenda erkent rol steden in bereik mondiale duurzaamheidsdoelen

14 december 2017

3 minuten

Onderzoek De New Urban Agenda erkent de rol voor steden in het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Uit een analyse van het PBL blijkt dat de lokale stedelijke planning daarvoor ingezet kan worden. De New Urban Agenda wijst niet alleen op de toename van sociale en ecologische problemen in steden, maar gaat vooral in op de mogelijkheden die steden zelf hebben om deze problemen aan te pakken en zo een bijdrage te leveren aan hun duurzame ontwikkeling. De financiële, juridische en organisatorische slagkracht van steden zal dan wel veel meer aandacht moeten krijgen

Eén van de grootste problemen waar steden in Afrika maar ook in delen van Azië en in Zuid- en Midden- Amerika mee kampen is het feit dat steeds meer mensen die in steden leven niet worden erkend als volwaardige burger. Wereldwijd zijn er naar schatting bijna een miljard mensen die wonen en werken in informele gebieden waar de meest essentiële infrastructuur zoals schoon drinkwater en riolering ontbreekt. Deze informele gebieden liggen bovendien vaak in ecologisch kwetsbare en overstromings- of vervuilingsgevoelige gebieden.Toenemende klimaatrisico’s (overstromingen, wateroverlast) vallen deze kwetsbare groepen dan ook onevenredig ten deel, zeker in steden waar de ruimtedruk alsmaar toeneemt. Informaliteit leidt niet alleen tot uitsluiting en marginalisatie van kwetsbare groepen. Indirect ondergraaft het ook elke poging om de aantasting en de uitputting van kwetsbare ecosystemen tegen te gaan.  

Stedelijke planning is sleutel tot succes

Veel steden in ontwikkelingslanden nemen westerse planningsmethoden vaak als voorbeeld, niet zelden vanwege buitenlandse (westerse) betrokkenheid en/of regelgeving vanuit nationaal of internationaal beleid. Dit leidt echter niet tot een effectieve, samenhangende planning. Vaak schieten de financiële, juridische en organisatorische mogelijkheden van steden in ontwikkelingslanden tekort. In fysieke zin gaat formele stedenbouw gepaard met ophoging en verharding waardoor de problemen toenemen in de lager gelegen ‘natte’ delen waar in toenemende mate sprake is van informele bebouwing. Informele bebouwing op hellingen en oevers, in parken en bufferzones leidt juist weer tot afnemende (water- en buffer)capaciteit waardoor ook formele gebieden met risico’s en overlast geconfronteerd kunnen worden.In een effectieve stedelijke planning speelt informele stadsontwikkeling een centrale rol. ‘Planning’ betekent hier vooral het vroegtijdig betrekken van informele gemeenschappen bij het zoeken van oplossingen voor hun problemen. De New Urban Agenda bepleit zo’n inclusieve, participatieve benadering. Het opent nieuwe perspectieven en oplossingen voor stedelijke problemen en creëert tegelijkertijd meer draagvlak voor implementatie. Bewustwording, ‘empowerment’ en het bouwen aan capaciteit liften hierop mee. 

De New Urban Agenda is steun in de rug voor Nederlands beleid

De New Urban Agenda is een steun in de rug voor de aanpak die Nederland hanteert in zijn beleid voor inclusieve en groene groei in ontwikkelingslanden. Deze aanpak is gericht op samenwerking in netwerken van Nederlandse experts van kennisinstellingen, bedrijven en NGO’s met lokale sleutelfiguren en deskundigen. De Delta Coalition en de Delta Alliance, maar ook programma’s van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en non-gouvernementele organisaties als Cordaid, zijn daar voorbeelden van. In concrete projecten wordt veelal gewerkt met methoden en instrumenten die erop zijn gericht om expertkennis en kennis uit de lokale praktijk bij elkaar te brengen en elkaar te laten versterken.Dergelijke instrumenten kunnen nog verder worden ontwikkeld en verbeterd door ze toe te passen in situaties met informele verstedelijking. Het beleid kan bevorderen dat verschillende projecten van elkaar leren. Een systematische monitoring en evaluatie van projecten in ontwikkelingslanden kan hierbij een belangrijke rol spelen. Hiermee kan tevens beter in kaart worden gebracht welke projecten en welke werkwijzen effectief bijdragen aan het realiseren van de SDGs. 


Bron: PBL.nl


Cover: ‘urban skyline’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024