cover 1

Ondergrond, Kansen voor Noord-­Nederland

15 april 2016

2 minuten

Onderzoek De Noord-Nederlandse ondergrond biedt door al beschikbare kennis ongekende mogelijkheden voor energieopwekking en -opslag en voor strategische grondwater voorraden. Maar anders dan gewenst komt het Noorden door de aardbevingsproblematiek vaak slecht in het nieuws. Regelmatig zijn er in het parlement debatten over zoutwinning in Fryslân, gaswinning en aardbevingen in Groningen of opslag van afvalwater uit Drentse olieboringen door de NAM in Twente. De focus ligt op de negatieve effecten van activiteiten in de ondergrond waar bewoners en bedrijven voor gecompenseerd moeten worden. Daarnaast wordt naar de bodem vaak gekeken als een probleem (vervuiling, bodemdaling, verarming) en wordt te weinig gekeken naar de kansen die de ondergrond biedt om voordelen voor het noorden te scheppen.

De SER Noord-Nederland heeft naar aanleiding  van het advies van de commissie Meijer en de besluiten over gaswinning in het briefadvies van 20 december 2013 opgemerkt dat de kwestie van het bodemgebruik in de provincie Groningen een breder  karakter verdient dan alleen de thema’s ten aanzien  van de gaswinning en de gebouwde omgeving. Er spelen immers meer actuele discussies rondom de ondergrond in Noord-Nederland, waarvoor het dienstig zou kunnen zijn deze in de huidige discussie over de ondergrond mee te wegen.

De diepe ondergrond kent verschillende functies.  Door nieuwe technieken en onder invloed van  economische en maatschappelijke doelstellingen neemt de druk op en de drukte in de ondergrond verder toe. De ministeries van I&M en EZ zijn daarom bezig om een integrale (structuur) visie op te stellen over de ruimtelijke ordening van de ondergrond (STRONG). Dit traject vindt momenteel plaats in nauw overleg met het IPO. Oplevering wordt medio 2016 verwacht. Interessant is de koppeling te leggen met de Nationale  Omgevingsagenda (NOA) die de opmaat moet vormen naar de Nationale Omgevingsvisie die het volgende kabinet in 2018 zal vaststellen.

Zowel STRONG als NOA zijn uitvloeisels van de trend om beleid aangaande de omgeving integraal aan te pakken. Overkoepelende visies hebben als voordeel dat het rijk en de regionale overheden plannen beter op elkaar af kunnen stemmen.

De ervaringen van de Noordelijke provincies met de gevolgen van activiteiten in de ondergrond,  legitimeren om pro actief zelf keuzes te (kunnen)  maken over het gebruik van de ondergrond en  waar relevant de implementatie van het rijksbeleid. Hiermee bepalen de provincies zelf wat het grootste maatschappelijk nut oplevert voor Noord-Nederland.

Lees hier het gehele adviesrapport

Bron: SER Noord-Nederland, 21 maart 2016


Cover: ‘cover 1’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023