green village

Plan voor versneld aardgasloos renoveren in koploper-wijken

15 december 2017

4 minuten

Nieuws Het Rijk wil de komende jaren woningen in 100 wijken versneld duurzaam renoveren. Doel is om in deze koploper-wijken duizenden woningen per jaar te renoveren om toe te groeien naar 30 tot 50.000 aardgasloze woningen. Met middelen uit de enveloppe klimaat in het regeerakkoord en inzet van middelen van gemeenten kan deze start gemaakt worden. De lessen die in de eerste wijken worden opgedaan, moeten zorgen voor verdere versnelde opschaling. Dat is de uitkomst van de Green Deal workshop ‘Renovatie van onze Woonwijken’ op 1 december aan de TU Delft.

Op 1 december organiseerden Provincie Zuid-Holland, Alliander, de Bouwagenda en The Green Village de Green Deal workshop ‘Renovatie van onze Woonwijken’. In een ochtendsessie gingen de ruim 100 aanwezigen op The Green Village, de proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van de TU Delft, aan de hand van negen concrete cases aan de slag. Voor de aanwezige ondernemers, wetenschappers, ambtenaren en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties was het doel om te komen tot concrete oplossingen en acties die het verduurzamen van bestaande woonwijken moeten versnellen. De actielijst die hieruit voortkwam, werd op de bijeenkomst aangeboden aan Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, mevrouw Adri Bom-Lemstra.

Grote en complexe opgave
Over aardgasloos renoveren zijn in het nieuwe regeerakkoord ambitieuze doelen geformuleerd. Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, verwoordde het als spreker op de bijeenkomst als volgt: “De afgelopen jaren hebben we met de sector, kennisinstellingen en andere overheden veel overleg gehad over de grote en complexe uitdaging waar we gezamenlijk voor staan om de bestaande bebouwde omgeving te verduurzamen. Inmiddels voelen we allen de noodzaak om de opgaven in praktijk te realiseren. Dat moet gebeuren door te doen, te experimenteren en te leren. Daarom willen wij als Rijk de komende jaren al met 100 wijken aan de slag. Met deze koplopers willen we duizenden woningen per jaar renoveren om toe te groeien naar 30 tot 50.000 aardgasloze woningen.

Bouwfabrieken
Licher: “Met middelen uit de enveloppe klimaat in het regeerakkoord en inzet van middelen van gemeenten kan de start gemaakt worden. Door intensief samen te werken, moeten de lessen die we in de eerste wijken leren, zorgen voor versnelde opschaling. Daarin zit ‘em de kneep, die versnelde opschaling, waarbij ik voor me zie dat er bouwfabrieken tot stand worden gebracht die de verlangde capaciteit ook daadwerkelijk kunnen gaan leveren. Ambitieus wellicht, maar zeker ook noodzakelijk. En als Nederland hebben wij hier alle ingrediënten voor in huis.” 

Knelpunten
Professor Ellen van Bueren, hoogleraar Urban Development Management bij de TU Delft, nam de tijd om vanuit wetenschappelijk perspectief de opgave te beschouwen. “Juist door kleinschalige experimenten, repliceerbare pilots en werkvormen als serious gaming kan je alle stakeholders betrekken bij deze enorme opgave. Want de knelpunten zitten niet zozeer in de techniek, maar vooral ook in bestuurlijke coördinatie en maatschappelijke acceptatie.” 

Energietransitieregisseurs
Tijdens de werksessie gingen de deelnemers met negen verschillende cases in op de knelpunten die praktijktoepassing in de weg staan. Aan de hand van de belangrijkste geïdentificeerde hindernissen, werden oplossingen en acties geformuleerd. Deze varieerden van het flexibiliseren van regelgeving tot betere bewonerscommunicatie. De oogst van de ochtend is in de vorm van een actielijst op de bijeenkomst aangeboden aan Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. “Vanuit de Provincie Zuid-Holland is het onze ambitie om deze transitie in woord en daad te ondersteunen en mogelijk te maken”, lichtte zij toe. “Daarom financieren wij energietransitieregisseurs die maatwerk leveren voor gemeenten, woningcorporaties en groepen van particuliere huizenbezitters."

Cruciaal
Een van de taken van de twaalf regisseurs is om met lokale spelers de plannen om te zetten in actie en de start van verduurzamingsprojecten aan te jagen. Bom-Lemstra: “De regisseurs en drie financiële deskundigen worden gedurende drie jaar in de hele provincie ingezet om gericht aan de slag te gaan. Daarbij zijn dit soort bijeenkomsten cruciaal. Hier op The Green Village komen al die partijen bij elkaar, die de zo benodigde concrete innovaties kunnen voortbrengen en daarmee versnelling geven aan de verduurzaming van onze woonwijken.”

De organiserende partijen, Provincie Zuid-Holland, Alliander, De Bouwagenda en The Green Village, werken de actiepunten momenteel nader uit om ze vervolgens in samenwerking met de actiehouders en andere relevante partijen op het juiste uitvoeringsniveau een vervolg te geven.


Bron: persbericht Thegreenvillage.org


Cover: ‘green village’Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024