platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling

Promotie Erwin Heurkens op de thesis ‘Private Sector-led Urban Development Projects: Management, Partnerships & Effects in the Netherlands and the UK’. Onderwerp van studie is privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling. In zulke projecten nemen projectontwikkelaars een leidende rol en lokale overheden een faciliterende rol op zich bij het sturen van de gebiedsontwikkelingsprojecten gebaseerd op een kaderstellend publiek programma van eisen en een formeel-contractuele publiek-private rolverdeling.

Sturing, Samenwerking & Effecten in Nederland en Engeland

Deze ontwikkelstrategie is vrij gebruikelijk in Angelsaksische ontwikkelpraktijken maar minder bekend op het Europese vaste land. Sinds de eeuwwisseling zien we deze ontwikkelstrategie niettemin ook in Nederland opkomen in de vorm van gebiedsconcessies. Er is echter opvallend weinig empirische kennis beschikbaar over de manier waarop publieke en private actoren in deze ontwikkelstrategie samenwerken en sturen en wat de effecten zijn van hun acties. Het proefschrift verschaft theoretisch en empirisch inzicht in de verscheidenheid aan karakteristieken van privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling door middel van het uitvoeren van empirisch case-onderzoek in zowel de Nederlandse en Engelse planningscontext. Belangrijkste conclusie is dat privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling vraagt om diverse complementaire vormen van publiek-private sturing, dat de formeel-contractuele rolverdeling aangevuld wordt met informele vormen van publiek-private samenwerking en dat het positieve effecten oplevert in termen van effectiviteit en ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast bevat het onderzoek concrete organisatorische en management aanbevelingen voor praktijk en wetenschap. Privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling is een veelbelovende ontwikkelstrategie voor ruimtelijke projecten in Nederland in een tijd waarin de overheid zich toelegt op het faciliteren van private initiatieven en investeringen van marktpartijen in de stad.

Privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling - Afbeelding 1

None http://www.gebiedsontwikkeling.nu/workspace/uploads/2013.09.19_privaat-gestuurde-g-523c3751f194a.jpg

Erwin Heurkens
Erwin Heurkens (1979) studeerde in 2005 af als bouwkundig ingenieur bij Real Estate & Housing aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Momenteel is hij als universitair docent/onderzoeker verbonden aan de leerstoel Real Estate. De afgelopen jaren voerde hij een internationaal-vergelijkend promotieonderzoek uit naar privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling in Nederland, Engeland en de Verenigde Staten. Daarnaast is hij actief in het masteronderwijs van de faculteit Bouwkunde, opleidingsmanager van de post-academische opleiding Master City Developer en betrokken bij verschillende praktijkonderzoeken.