Thumb_onderzoek_0_667px

Provincie trekt lering uit inventarisatie Haarlemmermeer West

5 april 2013

2 minuten

Onderzoek De provincie heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de gebiedsontwikkeling van de Westflank Haarlemmermeer in de periode 2004-2011.

Hierbij is ingezoomd op de provinciale rol en belangen en de samenwerking met andere partijen in de voormalige gebiedsontwikkeling Westelijke Haarlemmermeer.

Op verzoek van Gedeputeerde Staten (GS) is een zogenaamde lerende inventarisatie uitgevoerd waarmee het procesmatig verloop van de gebiedsontwikkeling Westflank Haarlemmermeer gedurende de periode 2004-2011 inzichtelijk is gemaakt. Belangrijkste conclusie is dat de provincie stil moet staan bij haar rol ten aanzien van een nieuwe aanpak van de ruimtelijke ontwikkeling van de Westelijke Haarlemmermeer.

GS vinden dat de provinciale belangen voldoende zijn geborgd in de provinciale en gemeentelijke structuurvisie. GS vragen daarom de gemeente Haarlemmermeer een uitvoeringsprogramma voor de Westelijke Haarlemmermeer op te stellen waarvoor de gemeentelijke structuurvisie de basis vormt. De provinciale rol zal zich beperken tot het inbrengen en bewaken van de provinciale belangen zoals die zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma van de provinciale structuurvisie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de recreatieve verbindingen, de regionale ontsluiting van het gebied en voldoende op de regionale behoefte aansluitende huisvesting.

GS vinden een uitvoeringsprogramma voor de Westelijke Haarlemmermeer van belang omdat de toekomstige woningbehoefte in de metropoolregio Amsterdam (MRA) nog steeds groot is en de Haarlemmermeer West nog één van de weinige locaties in de MRA is waar nog ruimte is voor toekomstige woningbouw. Daarbij is grootschalige transformatie van het gebied niet meer aan de orde. Zowel gemeente als provincie willen een grotere nadruk leggen op intensivering en transformatie van binnenstedelijk gebied en minder op grootschalige woningbouw in het westelijk deel van de Haarlemmermeer. Het initiatief voor verdere uitwerking van deze uitgangspunten ligt volgens GS bij de gemeente Haarlemmermeer.

Zie bijlage voor het rapport 'Lerende Inventarisatie project Westflank-Haarlemmermeer'


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022