Zonnevelden, zonnepanelen -> Photo by Andreas Gücklhorn on Unsplash door Andreas Gücklhorn (bron: Unsplash)

Provincies worstelen steeds vaker met zonnevelden en energie-cowboys

6 november 2020

3 minuten

Nieuws Het plaatsen van zonnepanelen op natuur- en landbouwgrond is in steeds meer Nederlandse provincies onderwerp van discussie. Waar de ene provincie nu al een stokje steekt voor het ontstaan van nog meer zonnevelden, ziet de andere provincie nog geen reden om direct hard in te grijpen.

Vooral in de provincies met veel groene ruimte én lage grondprijzen is de discussie rondom de zonnevelden op natuur- en landbouwgrond een heet hangijzer. Landschapsvervuiling en het verdwijnen van kansrijke landbouwgrond zijn de belangrijkste argumenten om een stokje te steken voor de zonneweides.   

De provincie Drenthe is de laatste provincie die het realiseren van zon op land een halt heeft toegeroepen. In de hele provincie mag tot 2030 alleen nog de reeds geplande 600 hectare aan zonnepanelen op de grond komen. Doel van dit besluit is om de investeerders te dwingen de overige panelen op daken te leggen, zodat het landschap niet wordt beïnvloed. Volgens Provinciale Staten is deze maatregel nodig omdat investeerders vanwege de veel lagere kosten de panelen veel liever op het land leggen. Daarnaast is het veel moeilijker om een veld op daken aan te leggen. Gedeputeerde Henk Brink (Ruimtelijke Ordening, VVD) hoopt dan ook op deze manier te voorkomen dat Drenthe wordt ‘opgekocht door energie-cowboys’.

Van grond naar dak

De vraag waar toekomstige zonnevelden moeten worden aangelegd, wordt met het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) steeds actueler. Doel is dat op 1 juli 2021 elke regio een door Provinciale Staten, gemeenteraden en waterschappen vastgestelde RES heeft. In alle regio’s wordt nu dus meer dan ooit gesproken over dit soort energievraagstukken en de inpassing daarvan in het landschap. Maar net als Drenthe wil niet iedere provincie wachten tot medio volgend jaar.

Friesland besloot in juni als eerste over te gaan tot een tijdelijk verbod van nieuwe zonneparken op landbouwgrond. In een zogeheten Zonneladder gaat de provincie nu een prioriteitsvolgorde opnemen wat betreft de aanleg van zonnepanelen, vooruitlopend op het invoeren van de RES. Elke nieuwe aanvraag gaat in de toekomst beoordeeld worden aan de hand van deze ladder. Friesland hoopt zo in de (nabije) toekomst de panelen massaal van de grond naar het dak te kunnen verplaatsen.

Overbodig

De inspanningen van de Provinciale Staten in Friesland zijn niet alleen een inspiratie voor partijen in Drenthe. Ook in Overijssel, Brabant en Gelderland wordt er door verschillende fracties in de Provinciale Staten gesproken over het verbod van de aanleg van zonnevelden op (landbouw)grond en zijn er vragen gesteld door de partijen. Maar waar in de noordelijke provincies de knoop wel is doorgehakt, aarzelt dit drietal nog. 

Zo geeft Gedeputeerde Staten in Gelderland aan dat de invoering van een Zonneladder pas met het opstellen van de RES ter sprake komt. Tot die tijd wordt er ‘niet gemonitord op de toepassing van een voorkeursvolgorde voor zonne-energie.’ In Overijssel en Brabant zegt het dagelijks bestuur van de provincie ook dat ingrijpen voor nu nog niet nodig is. In de provincies is de Omgevingsvisie volgens Gedeputeerde Staten al toereikend en zijn extra maatregelen overbodig.

Lees verder over dit onderwerp op RTVDrenthe.nl

Cover: Photo by Andreas Gücklhorn on Unsplash


Cover: ‘Zonnevelden, zonnepanelen -> Photo by Andreas Gücklhorn on Unsplash’ door Andreas Gücklhorn (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineel


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024