snelweg | pixabay door schmidtke75 (bron: Pixabay)

Rijk en regio investeren in betere bereikbaarheid en duizenden nieuwe woningen

26 november 2019

7 minuten

Nieuws De ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) komen met de regio’s in Nederland met nieuwe acties om de bereikbaarheid op verschillende plekken in Nederland te verbeteren. Dat gebeurt in samenhang met de geplande woningbouw.

Rijk en regio trekken 103 miljoen euro uit voor de aanpak van de files op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven. Er komt 539 miljoen euro beschikbaar voor verbreding van de snelwegen en verbeteringen voor openbaar vervoer en lokale wegen in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn. In Utrecht wordt 380 miljoen geïnvesteerd in ruim 9000 nieuw te bouwen woningen en goede OV-verbindingen met deze woningen. Tot nog toe was er in Utrecht een beperkte plancapaciteit, maar nu is afgesproken te zorgen voor een plancapaciteit van 130% van de woningbehoefte vanaf 2025 waardoor de extra woningen gebouwd kunnen worden.

Dit staat in de afspraken die minister Van Nieuwenhuizen en minister Van Veldhoven vorige week hebben gemaakt met de regio’s in ons land over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en die nu aan de Tweede Kamer worden gestuurd. 

Verstedelijking

Om voldoende woningen te creëren, zet minister Van Veldhoven in op verstedelijkingsakkoorden. Zo hebben het Rijk en de regio afgesproken om tot 2040 170.000 woningen te bouwen in de zuidelijke Randstad. Door investeringen in mobiliteit wordt gewerkt aan oplossingen voor de toename van verkeer in dit gebied. De afspraken staan in het Integraal Verstedelijkingsakkoord dat het Rijk, de provincie Zuid-Holland, metropoolregio Rotterdam Den Haag en acht gemeenten in de zuidelijke Randstad hebben ondertekend. 

Dit is de eerste regio waar op basis van een langdurige samenwerking afspraken worden gemaakt over de ontwikkeling van woningbouw in nauwe samenhang met mobiliteitsopgaven. Voor Oost-Nederland wordt er gewerkt aan een verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle. Ook komt er een verstedelijkingsstrategie voor de regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley, met daarbij een woondeal voor Arnhem-Nijmegen.

Een beter bereikbaar en leefbaar Utrecht

Met de provincie Utrecht en verschillende gemeenten zijn door Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven afspraken gemaakt die de bereikbaarheid en leefbaarheid van bewoners in de hele regio verbeteren. Door station Utrecht-Lunetten samen te voegen met het nog te bouwen station Koningsweg, ontstaat een groter station waar een deel van de reizigers dat nu op Utrecht Centraal in-, uit- of overstapt straks ook gebruik van kan maken. Hiermee wordt het nu al drukke Centraal Station ontlast. Vanuit het nieuwe station kunnen reizigers uit alle delen van het land straks ook gebruikmaken van de snelle ov-verbinding die er moet komen met Utrecht Science Park. Deze plek, waar dagelijks 77.000 studenten en medewerkers naartoe reizen, krijgt betere aansluitingen op de regio. Deze verbetering werd bij de start van deze kabinetsperiode al toegezegd in het Regeerakkoord.

Er wordt een verkenning gestart naar het versneld mogelijk maken van de bouw van 9.150 extra woningen in Utrecht. Deze woningen moeten direct goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer. Dit maakt gebiedsontwikkeling mogelijk tussen Utrecht Centraal, de Merwedekanaalzone en Nieuwegein. 

Voor het totale pakket van plannen voor OV en woningbouw is 380 miljoen euro beschikbaar. De regio draagt hieraan 170 miljoen bij, het ministerie van IenW 150 miljoen en het ministerie van BZK reserveert 60 miljoen euro voor de plannen vanuit de woningbouwimpuls. De plannen moeten wel voldoen aan de voorwaarden van die impuls, die op dit moment worden uitgewerkt. De ambitie is om alle plannen voor 2030 te realiseren. 

Station Schiphol

Over oplossingen voor het groeiende aantal reizigers op het nu al drukke station Schiphol heeft minister Van Nieuwenhuizen overeenstemming bereikt met alle betrokken partijen. Het treinstation is uitgegroeid tot een van de belangrijkste stations van het land, met dagelijks zo’n 109.000 in-, uit- en overstappende reizigers. Om de groei van reizigers aan te kunnen, moet de capaciteit van het station worden verbeterd. Zo komen er aanpassingen aan de toegangen naar perrons, waardoor er meer capaciteit wordt gecreëerd en de beschikbare ruimte beter wordt benut.

Ook komt er een nieuw busstation en worden de looproutes binnen het hele stationsgebied en de directe omgeving logischer en duidelijker opgezet. In de hal waar de perrons op uitkomen, komt meer ruimte en worden OV-chipkaartpoortjes geplaatst. Hiermee is Schiphol het laatste grote stations waar deze poortjes komen. De maatregelen kosten samen 237,5 miljoen euro. Hieraan draagt het Rijk 78,8 miljoen bij, Schiphol 69,4 miljoen euro en de Vervoerregio Amsterdam 69,2 miljoen. Daarbovenop draagt NS 20 miljoen bij. Het grootste deel van de plannen moet in 2025 gerealiseerd zijn. Uiteindelijk moeten door alle maatregelen dagelijks tussen de 120.000 en 125.000 in- uit- en overstappende reizigers op een comfortabele en veilige manier gebruik kunnen maken van het station. 

Sneller naar het noorden

In het overleg Noord-Nederland is gesproken over de gedeelde ambitie van Rijk en regio om de spoorverbinding tussen het noorden en de Randstad te verbeteren en te versnellen. Hiervoor liggen nu verschillende opties op tafel die nader worden onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn versnelling over het bestaande spoor, dan wel een OV-verbinding via de Lelylijn. Om lopende dit proces al op korte termijn reistijdswinst te kunnen boeken voor reizigers, trekt het Rijk 8 miljoen euro extra uit. Dit wordt onder meer besteed aan een verbetering van het spoor bij Hoogeveen, waardoor de reistijd naar Groningen enkele minuten korter wordt. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de bovenleidingen, waardoor op korte termijn vier treinen per uur vanuit Leeuwarden via Meppel naar Zwolle door kunnen rijden. 

Door investeringen van 7 miljoen euro door het Rijk en 3 miljoen euro door de Vervoerregio Amsterdam in extra wissels bij station Amsterdam-Zuid, kan de Schipholtunnel nog efficiënter worden gebruikt. Deze aanpassing kan uiteindelijk ook bijdragen aan het laten rijden van snellere treinen vanuit Groningen, Leeuwarden en Lelystad naar Amsterdam en Rotterdam/Breda.

Wegen

Minister Van Nieuwenhuizen heeft met de provincies Noord-Brabant en Gelderland afgesproken dat de files op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven worden aangepakt. Hiervoor trekt de minister 69 miljoen euro uit, de provincies dragen ieder 17 miljoen euro bij. De plannen richten zich onder meer op een verbreding van de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. De A50 is een belangrijke snelweg tussen de twee stedelijke regio’s Arnhem/Nijmegen en de Brainport regio bij Eindhoven. In het gebied langs de weg zijn veel bedrijven gevestigd en de weg is belangrijk voor het goederentransport. 

De minister heeft met de gedeputeerden van Zuid-Holland en Utrecht afgesproken om nader onderzoek te doen voor de verbetering van de doorstroming op de A12 tussen Gouda en De Meern. Ook dit traject is een bekend landelijk knelpunt en komt voor in de top 10 van de nationale file top 50.

Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële dekking voor een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Zaandam-Hoorn te verbeteren. In totaal wordt  539 miljoen euro uitgetrokken voor extra rijstroken op de A7 en A8, maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer. Ook wordt met het pakket woningbouwontwikkeling mogelijk gemaakt. Zo zijn er in de regio boven Amsterdam plannen voor minimaal 40.000 nieuwe woningen.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft met de regionale bestuurders afgesproken dat er maatregelen worden genomen om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren op de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen. Ook start een onderzoek naar de bereikbaarheid van Zwolle en omgeving in relatie tot de verstedelijkingsopgave.

Met de provincie Noord-Brabant en de regio Eindhoven is afgesproken dat er een breed MIRT-onderzoek start voor de Brainport regio waarbij in kaart wordt gebracht wat er moet gebeuren op het gebied van woningbouw en bereikbaarheid. Voor de kortere termijn hebben het Rijk, de provincie en de gemeente Eindhoven besloten maatregelen op en rond het station te nemen. Zo komt er een nieuwe fietsenstalling en worden er aanpassingen gedaan om de verbinding Eindhoven-Düsseldorf en een verdere groei op het spoor mogelijk te maken. Ook komt er een hoogwaardige OV-verbinding tussen het station in Eindhoven en Eindhoven Airport.

Met de ondertekening van de startbeslissing hebben minister Van Nieuwenhuizen en betrokken regionale bestuurders opnieuw een belangrijke stap gezet voor de aanleg van de nieuwe oeververbinding bij Rotterdam tussen Feyenoord en Kralingen. Rijk en regio willen met de nieuwe verbinding de drukke A16 ontlasten en het openbaar vervoer in de stad verbeteren.   

Minder hinder

De komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in het beheer en onderhoud en de vervanging en renovatie van de huidige infrastructuur. Rijkswaterstaat wil samen met wegbeheerders uit de provincies en gemeenten de hinder van de werkzaamheden zoveel mogelijk beperken. De planning van de verschillende aanleg- en onderhoudswerkzaamheden wordt onderling afgestemd zodat er goede alternatieve routes zijn en de kwaliteit van de data wordt verbeterd zodat mensen en bedrijven de beschikking krijgen over goede informatiediensten. Rijkswaterstaat werkt daarnaast met het bedrijfsleven en de vervoerssector aan maatregelen om de drukte tijdens de spits te verminderen.

Stroomgebied Maas

Het stroomgebied van de Maas in Noord-Limburg moet op de schop omdat de dijken daar niet aan de norm voldoen. Ook moet er ruimte blijven voor de rivier om ook de gebieden stroomafwaarts te beschermen bij hoogwater. Op basis van het bezoek dat minister Van Nieuwenhuizen afgelopen juli aan het riviergebied bracht en de adviezen die zij ontving van de regiopartners, heeft zij nu voor drie gebieden (Arcen, Baarlo-Hout-Blerick en Well) haar voorkeur uitgesproken. In lijn met het advies van de regio wordt gekozen voor een combinatie van dijkversterking en -verlegging bij deze drie gebieden. De minister stelt hiervoor 55,4 miljoen euro beschikbaar waarmee kan worden gestart met het verder uitwerken van de plannen. De minister en de regio hebben daarnaast besloten dat voor de keuze voor de maatregel bij Thorn tijd wordt genomen tot het voorjaar 2020 om de opties uitgebreider te verkennen.

Cover: Pixabay

Dit artikel verscheen eerder op de website van de Rijksoverheid


Cover: ‘snelweg | pixabay’ door schmidtke75 (bron: Pixabay) onder CC0 1.0, uitsnede van origineel


rijksoverheid logo

Door Rijksoverheid

rijksoverheid.nl


Meest recent

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024