Thumb_NEPROM_180px

Strategisch Forum: Hoe en waarom regionaal afstemmen bij kantoor- en winkelontwikkelingen

12 januari 2013

3 minuten

Nieuws Oplopende leegstand op de kantorenmarkt en discussies over nieuwe winkelontwikkelingen dwingen tot nadenken en afstemmen op regionaal niveau: waar zijn ontwikkelingen nog mogelijk en wenselijk en waar moet worden afgeremd en gesaneerd? Door de decentralisatie van het ruimtelijk beleid ligt deze opgave op het bordje van provincies en gemeenten. De Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur (SVIR) en recentelijk het convenant aanpak Kantorenleegstand hebben regionale afstemming prominent op de agenda gezet. Wat zijn de eerste ervaringen? Wat mogen we hiervan verwachten? Hoe organiseer je dit afstemmingsproces het beste? Welke rol kunnen marktpartijen hierbij spelen? Kom naar het Strategisch Forum om antwoorden te horen en om in gesprek te gaan met bestuurders en ondernemers die hier in de praktijk ervaring mee opdoen.

Pakhuis De Zwijger, Amsterdam, 30 januari 2013, 13.30–17.30 uur

Deze bijeenkomst is bedoeld voor direct betrokkenen aan publieke en private zijde: wethouders, gedeputeerden, raadsleden, ambtenaren, ontwikkelaars, beleggers en adviseurs.

We bespreken met elkaar de problematiek van gedane voorinvesteringen, verwachte grondopbrengsten, gemaakte afspraken, ‘eigen grond eerst’ in het licht van veranderende markt perspectieven. Met de bijeenkomst willen we bereiken dat de kennis over regionale afstemming van kantoor- en winkelontwikkelingen wordt vergroot zodat op regionaal niveau effectief en (her)ontwikkelingsgericht beleid gevoerd kan worden.

Voor vertegenwoordigers van publieke zijde hanteren we een aangepaste toegangsprijs.
Wij hopen u op 30 januari te mogen verwelkomen.

Jan Fokkema

Directeur NEPROM

Wanneer:

Donderdag 30 januari, 13.30–17.30 uur Waar: Pakhuis De Zwijger, Amsterdam, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam

Arthur van Dijk

, wethouder Haarlemmermeer en voorzitter van het Platform Kantoren Bedrijventerreinen (Plabeka) geeft een presentatie over Plabeka, bij wijze van voorbeeld hoe regionale afstemming kan plaatsvinden over kantorenlocaties. Welke informatie heb je nodig, wie betrek je, hoe overbrug je belangen­tegenstellingen tussen gemeenten onderling en tussen (gemeenten en) marktpartijen, tussen bestaande vastgoed­investeringen en vernieuwing en innovatie en tussen het gebruik van de open ruimte tegenover binnenstedelijk bouwen?

Pieter Tordoir

, Hoogleraar Economische geografie en Ruimtelijke Planning aan de Universiteit van Amsterdam en docent aan de Amsterdam school of Real Estate levert vanuit de wetenschap een meer algemene bijdrage aan de discussie. Hoe wenselijk is regionale afstemming, in hoeverre wordt het gewenste effect bereikt, hoe haalbaar is regionale afstemming?

Henk Ovink

, Plaatsvervangend Directeur Generaal Ministerie van Infrastructuur & Milieu presenteert de handreiking ladder voor duurzame verstede­lijking. Hoe kunnen gemeenten, provincies en marktpartijen de handreiking gebruiken bij de ontwikkeling van regionale visies?

Theo Rietkerk

, Gedeputeerde voor economie, energie en innovatie bij de Provincie Overijssel geeft een inkijk hoe er in Overijssel beleids­matig met de winkelmarkt om gegaan wordt. Hoe voert de provincie zijn regietaak uit?

Nicole Maarsen

, Directeur Maarsen Groep, bestuurslid NEPROM en deelnemer aan Kantorentop reflecteert vanuit de eerste ervaringen met de uitwerking van het getekende convenant hoe de markt kan bijdragen aan de regionale afstemming.

Isaac Kalisvaart

, Directeur MAB Development heeft als duurzame gebiedsontwikkelaar een helder beeld hoe de samenwerking tussen publieke en private partijen zou kunnen lopen. Vanuit deze ervaring levert hij een bijdrage aan de discussie.

Heino Vink

, Directeur Multi Corporation is als grote winkelontwikkelaar iemand die met visie kan deelnemen in dit gesprek. Regionale afstemming bij winkelcentra is niet nieuw maar het zal nu meer op structurele basis moeten plaatsvinden.


Cover: ‘Thumb_NEPROM_180px’Meest recent

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024