2015.06.24_woningwet_cover

Uitwerking Woningwet gepubliceerd

24 juni 2015

3 minuten

Nieuws Het ministerie van BZK publiceerde 19 juni 2015 de definitieve versie van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). Het BTIV is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB): een regeringsbesluit waarin details voor de uitvoering van een wet zijn vastgelegd.

Besluit en regeling

Het BTIV vervangt het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Bij het besluit publiceerde het ministerie de eerste Ministeriële Regeling (MR). De MR is weer een verdere uitwerking van de BTIV. Deze gaat in werking per 1 juli aanstaande. Andere elementen van het BTIV die verder uitgewerkt worden per Ministeriële Regeling zullen per 1 januari 2016 en 1 januari 2017 van kracht worden.

11 dagen

De invoering van de wet vraagt veel van corporaties. 11 dagen voordat de wet in werking treedt, wordt de onderliggende regelgeving bekend. Aedes vindt dat veel te laat en heeft dat vele malen naar voren gebracht bij politiek en minister. De richtlijn is dat een AMvB twee tot drie maanden van tevoren wordt gepubliceerd. Dat heeft niet geleid tot een latere invoering of gefaseerde invoering. Woningcorporaties hebben nu nog maar zeer kort de tijd om zich voor te bereiden.

Gewijzigd

Het definitieve BTIV is ten opzichte van de voorlopige versie op een aantal punten gewijzigd, naar aanleiding van input van de Tweede Kamer en een consultatieronde, waaraan ook Aedes deelnam. Bijgevoegd zijn twee documenten die deze verschillen duidelijk maken. Het eerste document geeft op hoofdlijnen de belangrijkste wijzigingen. In het tweede document wordt de gehele nieuwe BTIV naast de consultatie BTIV gelegd met alle wijzigingen.

Splitsing

Een van de belangrijkste wijzigingen betreft de splitsing van de DAEB (diensten van algemeen belang)-tak van de corporatie van de niet-DAEB-tak. Wanneer een corporatie er voor kiest om haar niet-DAEB-activiteiten juridisch te splitsen (dus niet administratief) stelt de minister twee beperkingen. Ten eerste mag slechts 10 procent van de potentieel ‘te liberaliseren’ DAEB-woningen over naar de niet-DAEB-tak. Daarnaast mag slechts 60 procent eigen vermogen meegegeven worden aan zo’n juridische entiteit. Hiervan afwijken is mogelijk, als de corporatie aannemelijk kan maken dat een hoger percentage nodig is om de financiële continuïteit van de DAEB-tak of niet-DAEB-activiteit te borgen.

Erfpacht

Een andere belangrijke wijziging betreft erfpacht. In het BTIV staat expliciet dat voor herstructurering van bestaand corporatiebezit op erfpachtgrond wel een markttoets geldt, waarmee het ministerie een motie van de Eerste Kamer niet uitvoert.

Fit and proper

Daarnaast is er nog een aantal andere wijzigingen ten opzichte van eerdere versies van het besluit. Zo legt het BTIV regels vast over de geschiktheidstoets (‘fit and proper test’) voor bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Daarin staat bijvoorbeeld dat corporaties informatie over een (toekomstige) bestuurder of commissaris kunnen opvragen bij de Belastingdienst.

Ook de regel dat corporaties maximaal 125 euro per woning aan leefbaarheid mogen uitgeven, is in de definitieve versie van het BTIV vastgelegd. Daarnaast zijn afspraken over passend toewijzen en overcompensatie verankerd in het besluit.

Verdere uitwerkingen

In bijlage twee van de eerste Ministeriële Regeling (MR) is het waarderingshandboek te vinden. Hierin staat nauwkeurig beschreven op welke manier corporaties hun bezit in de toekomst moeten gaan waarderen. Ook wordt in deze MR ingegaan op het overgangsbeleid voor bestaande niet-DAEB-projecten waarmee al een aanvang is gemaakt en wat er nodig is om te bepalen of deze projecten kunnen doorgaan na 1 juli. Daarnaast worden de verkoopregels verder uitgewerkt.

Zie ook:


Cover: ‘2015.06.24_woningwet_cover’Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024