2015.06.24_woningwet_cover

Uitwerking Woningwet gepubliceerd

24 juni 2015

3 minuten

Nieuws
Het ministerie van BZK publiceerde 19 juni 2015 de definitieve versie van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). Het BTIV is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB): een regeringsbesluit waarin details voor de uitvoering van een wet zijn vastgelegd.

Besluit en regeling

Het BTIV vervangt het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Bij het besluit publiceerde het ministerie de eerste Ministeriële Regeling (MR). De MR is weer een verdere uitwerking van de BTIV. Deze gaat in werking per 1 juli aanstaande. Andere elementen van het BTIV die verder uitgewerkt worden per Ministeriële Regeling zullen per 1 januari 2016 en 1 januari 2017 van kracht worden.

11 dagen

De invoering van de wet vraagt veel van corporaties. 11 dagen voordat de wet in werking treedt, wordt de onderliggende regelgeving bekend. Aedes vindt dat veel te laat en heeft dat vele malen naar voren gebracht bij politiek en minister. De richtlijn is dat een AMvB twee tot drie maanden van tevoren wordt gepubliceerd. Dat heeft niet geleid tot een latere invoering of gefaseerde invoering. Woningcorporaties hebben nu nog maar zeer kort de tijd om zich voor te bereiden.

Gewijzigd

Het definitieve BTIV is ten opzichte van de voorlopige versie op een aantal punten gewijzigd, naar aanleiding van input van de Tweede Kamer en een consultatieronde, waaraan ook Aedes deelnam. Bijgevoegd zijn twee documenten die deze verschillen duidelijk maken. Het eerste document geeft op hoofdlijnen de belangrijkste wijzigingen. In het tweede document wordt de gehele nieuwe BTIV naast de consultatie BTIV gelegd met alle wijzigingen.

Splitsing

Een van de belangrijkste wijzigingen betreft de splitsing van de DAEB (diensten van algemeen belang)-tak van de corporatie van de niet-DAEB-tak. Wanneer een corporatie er voor kiest om haar niet-DAEB-activiteiten juridisch te splitsen (dus niet administratief) stelt de minister twee beperkingen. Ten eerste mag slechts 10 procent van de potentieel ‘te liberaliseren’ DAEB-woningen over naar de niet-DAEB-tak. Daarnaast mag slechts 60 procent eigen vermogen meegegeven worden aan zo’n juridische entiteit. Hiervan afwijken is mogelijk, als de corporatie aannemelijk kan maken dat een hoger percentage nodig is om de financiële continuïteit van de DAEB-tak of niet-DAEB-activiteit te borgen.

Erfpacht

Een andere belangrijke wijziging betreft erfpacht. In het BTIV staat expliciet dat voor herstructurering van bestaand corporatiebezit op erfpachtgrond wel een markttoets geldt, waarmee het ministerie een motie van de Eerste Kamer niet uitvoert.

Fit and proper

Daarnaast is er nog een aantal andere wijzigingen ten opzichte van eerdere versies van het besluit. Zo legt het BTIV regels vast over de geschiktheidstoets (‘fit and proper test’) voor bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Daarin staat bijvoorbeeld dat corporaties informatie over een (toekomstige) bestuurder of commissaris kunnen opvragen bij de Belastingdienst.

Ook de regel dat corporaties maximaal 125 euro per woning aan leefbaarheid mogen uitgeven, is in de definitieve versie van het BTIV vastgelegd. Daarnaast zijn afspraken over passend toewijzen en overcompensatie verankerd in het besluit.

Verdere uitwerkingen

In bijlage twee van de eerste Ministeriële Regeling (MR) is het waarderingshandboek te vinden. Hierin staat nauwkeurig beschreven op welke manier corporaties hun bezit in de toekomst moeten gaan waarderen. Ook wordt in deze MR ingegaan op het overgangsbeleid voor bestaande niet-DAEB-projecten waarmee al een aanvang is gemaakt en wat er nodig is om te bepalen of deze projecten kunnen doorgaan na 1 juli. Daarnaast worden de verkoopregels verder uitgewerkt.

Zie ook:Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Uitgelicht
Analyse

8 augustus 2022