Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px

Vereenvoudiging wet- en regelgeving in de bouwpraktijk

30 december 2013

3 minuten

Opinie Door het vereenvoudigen van regelgeving en het bieden van maatwerk kunnen knelpunten in de bouwpraktijk worden opgelost. In een brief van 27 november 2013 schrijft Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer hoe hiermee een bijdrage kan worden geleverd aan de crisisbestrijding in de bouwsector.

Een belangrijke stap in de richting van vereenvoudiging en bundeling van de regels voor ruimtelijke projecten zal worden gezet met de nieuwe Omgevingswet. Omdat deze wet naar verwachting pas in 2018 in werking treedt, zullen vooruitlopend op deze wet al maatregelen worden genomen.

Maatwerk

Aan de hand van een inventarisatie van knelpunten in de uitvoeringspraktijk van de bouw is bekeken hoe bestaande regelgeving en procedures op korte termijn kunnen worden vereenvoudigd. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk maatwerk wordt geboden. Een van de voorbeelden die de minister geeft is vereenvoudiging van de geluidregelgeving door het traject Swung-2. Ook wordt maatwerk nu al geleverd door toepassing van de in 2010 in werking getreden Crisis- en herstelwet. Deze wet maakt het mogelijk om in gemeenten voor duurzame en innovatieve experimenten af te wijken van bestaande wet- en regelgeving en daarmee besluitvorming te versnellen en ruimtelijke ontwikkeling te faciliteren.

Onderzoekslast

Behalve regeldruk is de onderzoekslast een knelpunt in de uitvoeringspraktijk. Om een ruimtelijk project te kunnen realiseren vereist de Nederlandse regelgeving, vaak mede voortvloeiend uit Europese richtlijnen, in voorkomende gevallen het doen van onderzoek. Niet al dat onderzoek is nodig. Het kabinet zal bevorderen dat alleen de noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd hoeven te worden. In de Chw heeft dit uitgangspunt al vorm gekregen: daarin is als `quick win’ opgenomen dat onderzoeksgegevens en rapporten van twee jaar oud in principe nog steeds bruikbaar zijn.

'Gewone' bouw

Ook met het oog op de gewone bouw, zoals woningen, voert het kabinet een aantal vereenvoudigingen in de regelgeving door. Het kabinet vereenvoudigt vergunningprocedures voor plaatsing van een mantelzorgwoning bij een woning of voor kantoortransformaties. Daarnaast wordt de regelgeving voor vergunningvrij bouwen vereenvoudigd. De mogelijkheden om vergunning te verlenen voor afwijkingen van het bestemmingsplan worden eveneens vereenvoudigd. Met een ontheffing van de verplichting om eenvoudige bouwwerken (zoals dakkapellen, erkers en aanbouwen) ook aan de voorzijde van een woning te toetsen aan het Bouwbesluit 2012 (met uitzondering van monumenten of beschermde stadsgezichten) wordt al geëxperimenteerd in het kader van de Chw.

Het Bouwbesluit 2012 bevat algemene regels voor alle bouwwerken in Nederland. Voorschriften voor woongebouwen zijn daarbij identiek voor ontwikkelaars, eigenbouwers en corporaties, maar ook voor studenten-huisvesting en ouderenhuisvesting. Waar dat belemmeringen oplevert wil het kabinet die weg nemen.

Tenslotte is het kabinet met het oog op bouwkwaliteitsverbetering en verlaging van administratieve lasten voorstander van de invoering van een stelsel van private kwaliteitsborging in de bouw. Daarin zijn private bouwpartijen zelf verantwoordelijk voor de realisatie van kwalitatief goede bouwwerken en organiseren zij ook zelf het toezicht op de realisatie van de kwaliteit tijdens het bouwproces.

Kennisoverdracht

Bij de maatregelen die de oveheid treft, is kennisoverdracht van groot belang. Door het bevorderen van kennisoverdracht kan bijvoorbeeld worden gestimuleerd dat de mogelijkheden die de bestaande wet- en regelgeving biedt, optimaal benut worden. Ook kunnen aanvragers vroegtijdig door overheden worden geïnformeerd over de voorwaarden en haalbaarheid van een initiatief. Zo kunnen in een vroeg stadium problemen worden voorzien en kan daarover advies worden uitgebracht.

Het door professionals in de bouw aangeleverde overzicht van knelpunten in de uitvoeringspraktijk is als bijlage bij de brief van de minister gevoegd.

Bronnen:


Cover: ‘Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px’


Door Janneke Verburg

Senior support advocaat bij Pels Rijcken


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023