Plastic flessen geperst in recyclingfaciliteit in Arnhem door VanderWolf Images (bron: shutterstock)

Vraag naar bedrijfsruimte afgenomen en toch is er meer plek voor bedrijvigheid nodig

2 februari 2024

3 minuten

Nieuws Bedrijven namen vorig jaar fors minder ruimte in gebruik op bedrijventerreinen. In vergelijking met een jaar eerder bedroeg de afname liefst 40 procent. Toch is er de komende jaren juist behoefte aan méér werklocaties, onder meer vanwege de transitie naar een circulaire economie.

De daling van de afname van bedrijfslocaties (zoals blijkt uit onderzoek van Stec Groep) is opvallend. Juist de laatste jaren klinkt namelijk de roep om voldoende ruimte voor bedrijvigheid te behouden. Zowel in de stad als daarbuiten. Nu blijkt dat echter de uitgifte van locaties aan bedrijven vorig jaar afnam, zowel op nieuwe (greenfields) als bestaande bedrijventerreinen (brownfields). Hoe valt dat te verklaren?

Stikstof en netcongestie

Volgens de onderzoekers zijn er meerdere redenen waarom er vorig jaar minder ruimte op bedrijventerreinen is afgenomen. In de jaren 2021 en 2022 was juist sprake van een piek in de vraag naar locaties, in die jaren is veel bedrijventerrein uitgegeven. Ook houdt de ontwikkeling van nieuw aanbod geen gelijke tred. De stikstofcrisis maakt het niet op iedere locatie mogelijk om nieuwe terreinen aan te leggen, bovendien speelt netcongestie hier een rol. Bedrijven krijgen simpelweg geen garantie op een snelle levering van de benodigde energie. “Bedrijven moeten op veel plekken enkele jaren wachten op een stroomaansluiting,” schrijven de onderzoekers. Hierdoor worden investeringen uitgesteld of afgeblazen.

Naar verwachting neemt de ruimtevraag voor de circulaire economie in de komende jaren nog fors toe

De teruggelopen ruimtevraag is vooral te zien in de logistiek, in 2023 liep de vraag in die sector maar liefst 40 procent terug. Voor distributiecentra speelt het probleem van de uitgifte van nieuwe locaties volgens de onderzoekers niet. Zo is er voldoende ruimte gereserveerd: “er staan nog miljoenen vierkante meters in aanbouw of op de planning.”

Toch stellen bedrijven investeringen uit of nemen een kleinere locatie af. Volgens de onderzoekers heeft dit te maken met veranderde marktomstandigheden. Zo was in 2021 en 2022 de rente laag en was er weinig aanbod van locaties. “De marktomstandigheden van een lage rente en een beperkt aanbod aan grond gaven een sterke prikkel aan investeringsbeslissingen bij bedrijven. Nu (rente)kosten zijn gestegen en risico’s zijn toegenomen, worden sommige plannen bijgesteld. Hierdoor lijkt er weer enige lucht in de markt te ontstaan.”

Transities vragen ruimte

Waar de ruimtevraag vorig jaar over de hele linie afnam, is juist groei te zien bij bedrijven die zich richten op de ‘grote transities’. De energietransitie, circulaire economie en voedseltransitie nemen volgens de onderzoekers steeds meer ruimte in op bedrijventerreinen.

Stadscentrum, Almere door Pavlo Glazkov (bron: shutterstock)

‘Stadscentrum, Almere’ door Pavlo Glazkov (bron: shutterstock)


“Denk hierbij bijvoorbeeld aan investeringen van bedrijven gericht op de productie van (delen van) windturbines, de opslag en distributie van zonnepanelen en de inzameling en verwerking van afval- en reststromen.” Naar verwachting neemt de ruimtevraag voor de circulaire economie in de komende jaren nog fors toe, tot wel 40 procent extra ruimtevraag op bedrijventerreinen.

Ruimtelijk-economische visie

Die verwachte toename van de vraag naar ruimte op bedrijventerreinen (als gevolg van de genoemde transities) in de komende jaren is voor de onderzoekers van Stec Groep reden om te adviseren om “juist nu door te gaan met planvorming voor bedrijventerreinen.” Zo zien de onderzoekers netcongestie als een tijdelijk probleem. De verzwaring van het energienetwerk zal de grootste problemen in dit verband oplossen.

Daarnaast dringen zij aan om bestaande terreinen beter te benutten, omdat de vraag naar ruimte op termijn toeneemt. Daarvoor is ook de nodige schuifruimte nodig om “in de transitiefase bestaande locaties om te bouwen en opnieuw duurzaam in te vullen.” Ten slotte constateren de onderzoekers dat het op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau vaak ontbreekt aan een ruimtelijk-economische visie. Er wordt kortom te weinig nagedacht over de vraag hoe de economie zich ontwikkelt en wat dit betekent voor de vraag naar ruimte.


Lees hier het volledige onderzoek.


Cover: ‘Plastic flessen geperst in recyclingfaciliteit in Arnhem’ door VanderWolf Images (bron: shutterstock)Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024