Bouwplaats door Jamie Street (bron: Unsplash)

Actieagenda Wonen: 34 partijen bouwen de komende tien jaar 1 miljoen woningen

23 februari 2021

3 minuten

Nieuws Meer nieuwbouw, betaalbare woningen, leefbare wijken en zorg voor bewoners. Dat zijn de uitganspunten van de Actieagenda Wonen, die eerder deze maand werd gepresenteerd. De 34 partijen die de agenda hebben ondertekend, willen samen met het nieuwe kabinet de komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Dat blijkt uit het gezamenlijke persbericht van de initiatiefnemers.

Nederland komt inmiddels meer dan 330.000 huizen tekort en wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. Een hele generatie dreigt de aansluiting op de woningmarkt te verliezen. De leefbaarheid in een aantal wijken gaat achteruit en de verduurzaming van woonwijken komt niet snel genoeg van de grond. Daarom heeft een unieke brede coalitie van partijen de Actieagenda Wonen opgesteld. De partners zijn allen actief op het terrein van wonen, bouwen, zorg en welzijn en hebben soms uiteenlopende belangen. Toch slaan ze nu eensgezind de handen ineen en presenteren ze een breed gedragen plan voor het wonen voor de komende 10 jaar.

Urgentie is hoog

Het is tijd om een periode van hervormen en bezuinigen achter ons te laten en om te buigen naar innoveren en investeren, zo vindt de coalitie. “Veel te veel mensen in Nederland wachten op een huis”, zegt Martin van Rijn, oud-minister en voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties en initiatiefnemer van de coalitie. “We maken ons zorgen over kwetsbare wijken en bewoners die soms andere hulp en zorg nodig hebben dan voor hen beschikbaar is. De urgentie is hoog. Daarom hebben wij allemaal gekeken wat wij de komende jaren kunnen doen en zijn daarbij tot de grens van onze mogelijkheden gegaan.”

Zo is volgens de partijen een veelomvattend en ambitieus plan ontstaan dat wordt gepresenteerd als hun aanbod aan het volgend kabinet. De voorstellen zijn ‘haalbaar als een nieuw kabinet actief bijdraagt en meewerkt door een aantal randvoorwaarden te regelen’. De partners van de Actieagenda Wonen vragen financiële steun, verbetering van investeringscondities, een aantal nieuwe beleidsmaatregelen en een actieve rol van het Rijk op de woningmarkt. Een minister voor Wonen moet de opgaven binnen het wonen coördineren, aldus alle opstellers van de actieagenda. Van Rijn: “Alles hangt met elkaar samen, je moet er niet lukraak uit shoppen. Ons woonplan kan integraal in een nieuw regeerakkoord. En dan kunnen we snel aan de slag, wat vervolgens ook flink wat extra werkgelegenheid oplevert.” 

NOVI-impuls

De plannen van de 34 partijen zijn omvangrijk. Zo willen ze samen een miljoen nieuwe woningen bouwen in de komende tien jaar. Een derde in het sociale segment, een derde in het middensegment en een derde in de vrije sector. Rijk, provincies en gemeenten leveren tijdig voldoende locaties tegen passende grondprijzen. Er komt een minister voor Wonen die het woningbouwprogramma coördineert op basis van afspraken in regionale investeringsagenda’s. Daarnaast houden corporaties en commerciële verhuurders bij de toewijzing van huur- en koopwoningen rekening met starters, doorstroom en doelgroepen om de betaalbaarheid te kunnen blijven garanderen.

Om de leefbaarheid in de wijken te vergroten gaan gemeente, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties intensiever samenwerken met elkaar en met bewoners in wijken. Er gaat extra geld naar leefbaarheid en er komen meer wijkbeheerders. Voor de verduurzaming van de woningvoorraad moet er een landelijk uitvoeringsprogramma komen waarin gemeentes een lokale regierol hebben. Om al deze investeringen en plannen mogelijk te maken, vraagt de coalitie aan het Rijk onder andere om de Woningbouwimpuls te verbreden naar een NOVI-impuls van 2 miljard per jaar en de verhuurderheffing af te schaffen in ruil voor concrete afspraken.

Ondertekenaars actieagenda wonen: Aannemersfederatie Nederland (AFNL) / ActiZ / Aedes / ANBO / Centrum Hout / Energie-Nederland / De Bouwagenda / de Nederlandse ggz / Divosa / FME / G40 / Interprovinciaal Overleg (IPO) / Kences / Koninklijke Bouwend Nederland / Koninklijke Hibin / Koninklijke NLingenieurs / Koninklijke OnderhoudNL / Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) / Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) / Nederlandse Vereniging van Banken / Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) / NEPROM / Netbeheer NL / Romazo Professionals / Sociaal Werk Nederland / Techniek Nederland / Valente / Vastgoedmanagement Nederland / Verbond van Verzekeraars / Vereniging Eigen Huis / Vereniging Nederlandse Gemeenten / Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) / WoningBouwersNL / Woonbond


Lees het volledige persbericht op de website van Aedes.


Cover: ‘Bouwplaats’ door Jamie Street (bron: Unsplash)


aedes logo

Door Aedes

vereniging van Woningcorporaties


Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024