campus Tu Delft -> gemaakt door M8scho

Campussen en scienceparks luiden noodklok vanwege ‘afwezige’ overheid

19 oktober 2020

3 minuten

Analyse Het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen op Nederlandse campussen en scienceparks groeit de laatste jaren gestaag. Toch voelen de tien grootste campussen zich niet serieus genomen door het kabinet. De gebiedsontwikkeling en bijbehorende investeringen blijven uit, zeggen zij, omdat er geen actief beleid gevoerd wordt. Onzin, zegt het kabinet.

In een onderzoek van Buck Consultants International, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, komt de unieke positie van campussen en scienceparks in het Nederlandse innovatielandschap naar voren. Het aantal bedrijven groeit, de campussen blijken vaker dan ooit de voorkeur te krijgen als vestigingsplaats voor bijvoorbeeld start-ups, en de werkgelegenheid groeit er harder dan in de gemeenten waar zij zich bevinden.

Verantwoordelijkheid

Het gaat dus goed met de innovatieve broeinesten. Toch zijn ze niet tevreden. In juli verscheen het manifest Toplocaties. In dit document luiden de tien grootste campussen van Nederland de noodklok. Zij vinden dat zij qua beleid tussen wal en schip vallen. De betrokken ministeries voeren geen actief beleid waardoor de ontwikkeling van de gebieden te veel de verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten is, schrijven zij.

De kennisinstellingen betalen vaak wel mee aan de gebiedsontwikkeling op de verschillende campussen, maar de instellingen ‘kunnen dat maar beperkt doen omdat het niet tot hun kerntaken behoort’. Elementen als de bereikbaarheid, de ontwikkeling van kantoren met meerdere huurders en de samenwerking tussen de campussen blijven onderontwikkeld, omdat investeren in deze onderdelen vaak niet rendabel is. Juist daarom moet de overheid hier haar verantwoordelijkheid in nemen, zeggen de ondertekenaars van het manifest. 

Daarom pleiten de tien grootste campussen voor een nationaal investeringsbeleid voor deze locaties. Met een financiële injectie van 100 miljoen euro per jaar voor de komende kabinetsperiode denken zij voldoende ruimte te hebben om de verdere ontwikkeling van de gebieden te kunnen faciliteren.

Geen reden

Kamerlid Dennis Wiersma (VVD) stelde naar aanleiding van het manifest vragen aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW). Wiesma wilde onder andere van de minister weten of zij zich in de constatering in het manifest kan vinden dat er te weinig aandacht is voor de ontwikkeling van campussen in Nederland. Ook vroeg hij zich af wat precies het investeringsbeleid is van de betrokken ministeries voor de Nederlandse campussen.

Volgens de minister heeft het kabinet ‘voldoende aandacht’ voor campussen en wordt er door het kabinet zowel direct als indirect geïnvesteerd in de campussen. Dit gebeurt via de rijksbijdrage aan universiteiten, hogescholen en diverse onderzoeksinstituten of via de financiering van andere instrumenten waar onderzoeks- en onderwijsinstellingen gebruik van maken. Zaken als de bereikbaarheid zijn volgens de minister de verantwoordelijkheid van de campussen en betrokken regionale en lokale overheden. Van Engelshoven concludeert dan ook dat er op dit moment geen reden is om op nationaal niveau beleid te vormen dat specifiek is gericht op het fysieke aspect van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen. Wel is ze bereid met de opstellers van het manifest in gesprek te gaan.


Cover: Campus TU Delft, M8scho

Lees de uitgebreide analyse op Stadszaken.nl


Cover: ‘campus Tu Delft -> gemaakt door M8scho’


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024