Bibliotheek TU Delft

Delft: ruimtelijke verhouding stad-TU vraagt als in gearrangeerd huwelijk om goede afspraken

13 september 2017

4 minuten

Verslag Tot waar reikt de universitaire proeftuin? Waar ligt ruimte voor bedrijvigheid? En waar moeten in Delft (studenten)woningen komen? Die vragen kwamen aan bod in het ‘stadsgesprek’ met burgemeester Marja van Bijsterveldt en TU Delft-voorzitter Tim van der Hagen. Afgeronde plannen werden er op deze door TOPdelft op 5 juli georganiseerde ontmoeting niet gepresenteerd. Wel werd er met de zaal gediscussieerd over hoe inhoud te geven aan de samenwerking met partijen in de stad. Een belangrijk discussiepunt daarbij was de verhouding tussen wonen en werken op het bedrijventerrein Schieoevers.


Dit is een samenvatting van het verslag ' Betere buren in een inclusieve stad' door Eric Burgers. 


Aanleiding voor dit eerste TOP (Techniek Ontmoetings Punt)-stadsgesprek tussen stad en TU was het convenant dat de gemeente Delft en de TU in november vorig jaar sloten. Op basis van die afspraak gingen themagroepen aan de slag met drie onderwerpen: ‘de universitaire gemeenschap, stad en inwoners’ (over het inzetten van talent en kennis voor de brede Delftse samenleving), ‘ecosysteem van kennis & economie’ (over het aantrekken en vasthouden van kennisintensieve bedrijvigheid) en ‘stad als campus, campus als stad’ (over de transformatie van het TU-gebied in relatie tot de stad).

Gearrangeerd huwelijk

“Hoe kan de ruimtelijke verhouding tussen gemeente en universiteit, als in een gearrangeerd huwelijk, tot goede afspraken leiden?”, verwoordde Alexandra den Heijer de hamvraag bij het thema over stad en campus. Den Heijer, universitair hoofddocent Management in the Built Environment, deed dit in haar presentatie als voorzitter van deze themagroep. Korte presentaties met adviezen waren er ook van de andere twee themagroep-voorzitters, Maarten van Ham, hoogleraar Stedelijke Vernieuwing en Wonen, en Theun Baller, decaan van de faculteit 3mE.

Ruimtelijke hete hangijzers

De themagroep van Den Heijer heeft projecten voorbereid voor ruimtelijke hete hangijzers als het oplossen van knelpunten in verkeersstromen als gevolg van de forse toename van het aantal studenten, het vergroten van de bereikbaarheid van campus en stad, parkeren, en het verlichten van druk op het watersysteem en het groen. Maar de groep heeft vooral vragen. Den Heijer: “Waar kunnen bij verdere groei verschillende functies van de stad en universiteit een plek krijgen? Ga je concurreren met de stad of ga je mengen?” Dit vereist goede afspraken, benadrukte ze: “Voor een deel ligt er een gemeenschappelijk belang, deels is er sprake van huwelijkse voorwaarden.”

Drie gebieden

Den Heijer wees erop dat het vooral om drie universitaire gebieden draait, TU Noord, het ‘middendeel’ en het zuidwaards gelegen sciencepark. Ze stelde dat TU Noord veel beter geïntegreerd kan worden met de stad. Het middendeel heeft vooral een academische functie en het sciencepark biedt uitbreidingsruimte. ”Die drie kaarten kunnen we uitspelen en het zal nog een hele discussie worden waar wat zal plaatsvinden.” Bij de totstandkoming van afspraken over de ruimtelijke ontwikkeling van campus en stad kunnen ook andere partijen een rol spelen. Een ‘ménage à trois’ behoort zeker tot de mogelijkheden, beaamde ze.

Verbinding met Schieoevers

Theun Baller pleitte in zijn presentatie ook voor het maken van ‘een volgende stap’ bij proeftuin Robovalley in TU Noord: “Productie in fabrieken terughalen naar de stad en de regio door de inzet van robotica om concurrerend te kunnen zijn met lagelonenlanden.” Deze nieuwe bedrijvigheid zou volgens hem kunnen floreren tussen en naast de bestaande industrie op Schieoevers. Bestuurslid René Kluft van Bedrijvenkring Schieoevers zei op de bijeenkomst blij te zijn dat de TU samenwerking zoekt met bedrijven op Schieoevers. Maar hij was zich “een hoedje geschrokken” van de door de gemeente voorziene ‘verkleuring’ van het gebied als gevolg van woningbouw. Dit zou volgens hem uitbreiding van bedrijvigheid op Schieoevers juist in de weg staan.”

Mix van wonen en werken

Burgemeester Van Bijsterveldt wees op de ambitie van Delft om op termijn ook 15.000 nieuwe woningen in de stad te bouwen. Zij benadrukte daarbij de noodzaak van het vinden van een evenwicht tussen woningbouw en ruimte voor bedrijvigheid. Baller is optimistisch over de mogelijkheid om functies te mixen voor zover gerobotiseerde productiemethoden weinig overlast en vervuiling veroorzaken: “Ik zou graag eens met andere mensen stoeien over de vraag welk typen bedrijven wel met wonen kunnen worden gecombineerd.” Van Bijsterveldt ziet een dergelijke analyse graag gemaakt worden in samenwerking met de TU. Volgens haar is de enorme woningbouwopgave in de Metropoolregio en de vier grote steden alleen maar haalbaar bij een combinatie van wonen en werken: “Een uitdaging voor onze technici in een prachtige proeftuin.”


TOPdelft ( www.topdelft.nl ) wil mensen en hun ideeën verbinden door een onafhankelijk platform te bieden waar de uitwisseling van kennis en creativiteit kan plaatsvinden via ontmoeting en debat , maar ook door gezamenlijk doen en ervaren.

Lees hier het complete verslag door Eric Burgers van het stadsgesprek van woensdag 5 juli.


Cover: ‘Bibliotheek TU Delft’Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023