Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Erfgoed als katalysator voor gebiedsontwikkeling: lessen uit de Duitse praktijk

3 december 2011

2 minuten

Nieuws De fameuze Nederlandse planningsmachinerie hapert. Ze piept en kraakt onder last van de recessie en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen. Wie de berichtenstroom op het internetportaal van de ruimtelijke ordening (IKC RO) volgt, wordt al enige tijd getrakteerd op een aaneenschakeling van onheilstijdingen. De nasleep van de financieel-economische crisis heeft de ruimtelijke ordening in zijn greep. De ene na de andere sombere melding vliegt over het beeldscherm: grootschalige gebiedsontwikkelingen worden stilgelegd (denk aan Blauwe Stad en Wieringerrandmeer), bouwstops aangekondigd, gemeentelijke grondbedrijven failliet verklaard, tekorten op grondexploitaties gemeld, publieke investeringen teruggeschroefd, enzovoorts. Het lijkt – alles overziend – een waar slagveld: de nieuwbouw ligt bijna stil, kantoren staan leeg, grote projecten stagneren. Van de eens zo kenmerkende dadendrang in de ruimtelijke ordening is weinig meer over.

Als gevolg van de crisis vindt op allerlei terreinen een reality check plaats. Overspannen verwachtingen worden bijgesteld. Steeds meer steden en regio’s beraden zich op een toekomst waarin minder vanzelfsprekend kan worden uitgegaan van het perspectief van eindeloze groei en de daarbij horende ontwikkeldynamiek. De huidige en toekomstige economische conditie vraagt om meer innovatieve vormen van gebiedsontwikkeling die, meer dan nu het geval is, uitgaan van de lokale draagkracht en ontwikkelcapaciteit van de stad of regio in kwestie. Niet voor niets ontstaat bij bestuurders en in de planologische vakwereld langzaam maar zeker weer belangstelling voor endogene vormen van regionale ontwikkeling - het community- ontwikkelingsmodel - waarbij vooral uitgegaan wordt van ontwikkeling van binnenuit, op eigen kracht en op basis van de eigen sterke kanten.

Het cultureel erfgoed van een gebied speelt in een endogeen ontwikkelingsperspectief vanzelfsprekend een belangrijke rol. De eigen kracht van een regio is immers in belangrijke mate gestoeld om datgene wat uit het verleden is overgeleverd. Erfgoed biedt daarnaast ook kansen voor de betrokkenheid van private partijen, organisaties en burgers. In Duitsland is daar in het kader van de Internationale Bauausstellung reeds veel ervaring mee opgedaan. Wat kunnen we in dit verband van onze oosterburen leren? Is de culturele factor (in de vorm van een visie, beeld, verhaal) te benutten als inspiratiebron voor vernieuwende gebiedsontwikkeling in tijden van transformatie zonder groei? Werkt de culturele factor als een richtinggevende en mobiliserende katalysator voor toekomstige publiek-private coalitievorming? Voordat ik deze vragen probeer te beantwoorden, eerst nog even terug naar de crisis.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)


Joks Janssen (foto Marc Bolsius) door Marc Bolsius

Door Joks Janssen

Joks Janssen is senior-adviseur duurzame gebiedsontwikkeling bij Het PON & Telos en praktijkhoogleraar ‘Brede welvaart in de regio’ aan Tilburg University


Meest recent

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024