stichting kennis gebiedsontwikkeling jaarverslag 2021 vooruitblik 2022 door https://www.gebiedsontwikkeling.nu/ (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Jaarverslag SKG 2021: van ambities naar uitvoering

30 juni 2022

2 minuten

SKG Nieuws Gebiedsontwikkeling staat vol in de maatschappelijke en politieke aandacht. Het komt nu aan op het omzetten van ambities naar concrete resultaten. Het jaarverslag 2021 laat zien hoe de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling daar aan bijdraagt.

“Samen met onze deelnemers hebben we de afgelopen jaren laten zien dat wonen, mobiliteit, klimaat en energie urgente opgaven zijn die niet los van elkaar geadresseerd en aangepakt kunnen worden. We hebben de samenhang tussen deze opgaven niet alleen op de agenda gekregen, maar ook aan beslissers op alle niveaus input geleverd over de wijze waarop deze opgaven in projecten bij elkaar kunnen worden gebracht.” Dat schrijven SKG-directeur Tom Daamen en hoogleraar Co Verdaas in het voorwoord van het jaarverslag 2021 van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG).

Uitvoeringskracht

Nu gebiedsontwikkeling hoog op de maatschappelijke agenda staat en er inmiddels weer een minister is die zich met dit onderwerp bezighoudt, is het vooral de vraag hoe ambities omgezet worden in concrete resultaten. In het jaarverslag wordt duidelijk dat het organiseren van uitvoeringskracht voor de stichting de komende tijd een centraal thema zal zijn.

SKG maakt uitvoeringskracht concreet in drie nieuwe vraagstukken

Dat wordt concreet in drie nieuwe vraagstukken waar de Leerstoel Gebiedsontwikkeling en SKG zich de komende tijd op richten: de governance en integrale planvorming voor gebiedsontwikkeling, de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven in de bekostiging van de Nederlandse verstedelijkingsopgave en de veranderende wijze waarop wijken en gebieden financieel-economisch en maatschappelijk gewaardeerd worden.

Kritische vriend

De SKG neemt in het veld graag de rol aan van onafhankelijke ‘kritische vriend’ waarmee het open, eerlijke gesprek gevoerd kan worden en het vakgebied écht verder kan komen. De basis daarvan is het verbinden van de praktijk met wetenschappelijke inzichten en het brede draagvlak van private, publieke en maatschappelijke partners. In 2021 groeide het aantal deelnemers verder door en sloten gemeente Almere, gemeente Zwolle, provincie Utrecht en de Schiphol Area Development Corporation (SADC) zich aan.

Op het vlak van onderzoek werkte SKG mee aan uiteenlopende studies zoals de herontwikkeling van de Ring Rotterdam en de bekostiging van ‘groen’ en ‘blauw’ in grootschalige projecten. Ook maakte de stichting een overzicht van het provinciaal instrumentarium voor complexe gebiedsontwikkeling.

Onderzoekers en promovendi van de leerstoel publiceerden op het eigen online platform Gebiedsontwikkeling.nu over lopend onderzoek. In 2021 verschenen twee publicaties: het boek 'Daadkracht en Drang' (over de alternatieve bekostiging van openbaar vervoer) en een essay over nieuwe verhoudingen in omgevingsparticipatie.

Ondanks de beperkingen die corona met zich meebracht, organiseerde SKG in het jaar dat zij 15 jaar bestond meerdere kennisbijeenkomsten, waaronder een serie over gezonde gebiedsontwikkeling. Het jaarcongres kreeg online doorgang als SKG Studio, waarin de SKG Award voor duurzame gebiedsontwikkeling 2021 werd uitgereikt aan twee mooie winnaars: Rhapsody in Amsterdam en Proeftuin Erasmusveld in Den Haag.


Meer weten over de doelstellingen en activiteiten van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling? Alle informatie is te vinden op de website van SKG.


Cover: ‘stichting kennis gebiedsontwikkeling jaarverslag 2021 vooruitblik 2022’ door https://www.gebiedsontwikkeling.nu/ (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)Meest recent

Voetbalveld tijdens overstroming van de IJssel in Rheden door Daan Kloeg (bron: Shutterstock)

“Voor een écht sturende water en bodem-kaart is juridische binding nodig”

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat met een ‘gecombineerde sturingskaart’ zien waar nog gebouwd kan worden. Hoogleraar Marleen van Rijswick plaatst kritische kanttekeningen bij de sturende kracht ervan.

Interview

15 april 2024

Vondelpark in Amsterdam door Wolf-photography (bron: Shutterstock)

Klimaatadaptatie in de stad, neem ook de effecten op de waterkwaliteit mee

De waterkwaliteit in Nederland staat volop in de belangstelling. Het stedelijk water doet daarin ook mee, mede in relatie tot de klimaatbestendige stad. Bart-Jan Vreman van Arcadis laat zien waar we op moeten letten bij klimaatmaatregelen.

Onderzoek

12 april 2024

Binnenkomst bij het SKG Jaarcongres 2024 door Sander van Wettum (bron: SKG)

SKG Jaarcongres 2024 – de sessies, deel 2

Tijdens het laatste SKG Jaarcongres zijn tijdens twaalf deelsessies actuele thema’s uit het gebiedsontwikkeling-vakgebied besproken. Vandaag vatten we de vijf ‘zachtere’ thema’s samen.

Uitgelicht
SKG Nieuws

12 april 2024