frits en rob van rho

Kring van Adviseurs verwelkomt vier nieuwe leden

24 januari 2020

3 minuten

SKG Nieuws Het afgelopen jaar breidde de Kring van Adviseurs zich uit met Fakton, Over Morgen, Rho adviseurs en PT Finance. Hoe willen zij bijdragen aan het kennisnetwerk van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling? En wat zien zij als de meest urgente vraagstukken in gebiedsontwikkeling?

Als organisatie heeft u dagelijks met de praktijk van gebiedsontwikkeling te maken. Aan welke kennis is het meest dringend behoefte?

aiessa boelman

‘aiessa boelman’


Aiesso Boelman (Fakton): “Gebiedsontwikkeling vraagt om een integrale strategie en dus ook om experts die verder kijken dan alleen hun eigen expertise. Bovendien kan gebiedsontwikkeling alleen succesvol zijn als partijen samenwerken. Tenslotte vraagt gebiedsontwikkeling om het goed organiseren van investeringskracht. Er is veel kapitaal beschikbaar, maar de vraag is hoe we dat kapitaal optimaal inzetten voor de veelzijdige opgave.”

frits en rob van rho

‘frits en rob van rho’


Frits Dinkla & Rob Schram: (Rho adviseurs): “De ruimteclaims in Nederland worden complexer. Er is daarom behoefte aan vernieuwende concepten, bijvoorbeeld voor de menging van wonen en werken, parkeren en financiering, en het toepassen van flexibele normen, zoals met de Omgevingswet mogelijk wordt. Dat leidt tot vragen: hoe kun je voldoende waarborgen voor een goede fysieke leefomgeving bieden? Hoe zorg je voor draagvlak, zowel maatschappelijk als bestuurlijk? En wat betekent dit voor de financiële haalbaarheid en juridische borging? Er is dringend behoefte aan de integratie van deze kennis en het vertalen naar uitvoerbaarheid.”

marloes en ruben overmorgen

‘marloes en ruben overmorgen’


Marloes van Kleef & Ruben Visser (Over Morgen ): “In gebiedsontwikkelingen ligt de verlammende werking van integraliteit door de stapeling van ambities op de loer, terwijl we juist met slagkracht stappen moeten zetten. Om goede afwegingen te maken en oplossingen te creëren is expertise nodig voor duurzame energie, mobiliteit, circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dit vraagt een strakke procesaanpak op duurzaamheidsconcepten. Hierin moeten we onszelf als vakgenoten ook blijven ontwikkelen.”

bart verschut PT

‘bart verschut PT’


Bart Verschut (PT Finance): “Meer kennisontwikkeling is zeker gewenst voor verduurzaming, circulariteit, mobiliteit, energietransitie- en voorziening en de bekostiging daarvan. Maar om met elkaar verder te komen, moeten we nieuwe verbindingen maken en nieuwe initiatieven oppakken. Stap voor stap moeten we met elkaar dit veranderproces door. En dat is uiteindelijk een kwestie van doen, waarbij financiële sturing altijd een belangrijke randvoorwaarde blijft.”

Welke unieke expertise kunt u inbrengen

Marloes van Kleef & Ruben Visser: “Bij Over Morgen, een adviesbureau voor een duurzame leefomgeving, werken we aan toekomstbestendige gebieden: van binnenstedelijke transformatie tot het ontwikkelen van duurzame woonwijken. De gebiedsvernieuwingen van Over Morgen komen altijd duurzaam en in co-creatie tot stand. We brengen kennis in om tot een duurzaamheidsconcept voor gebiedsontwikkelingen te komen. Ook benutten wij data in de planvorming. Door informatie te combineren, te analyseren en te visualiseren, krijgen de samenwerkende partijen meer inzicht.”

de verlammende werking van integraliteit ligt door de stapeling van ambities op de loer, terwijl we juist met slagkracht stappen moeten zetten.

Aiesso Boelman: “Fakton is een platform van ondernemingen, waar leren en ondernemen centraal staat. We bestaan uit Consultancy, Capital, Valuation, Executives en Development, en hebben Energy in oprichting. Daarnaast participeren wij in start-ups voor data en softwaretoepassingen. Vanuit onze ondernemingen hebben wij een brede expertise in de keten van gebiedsontwikkeling. Onze unieke expertise zit in het financieel structureren van cruciale onderdelen van gebiedsontwikkeling, zoals vastgoed, energie en mobiliteit. Wij zetten deze expertise in om duurzame samenwerking te smeden tussen private en publieke partijen, en kijken daarbij verder dan onze eigen expertise alleen.”

Bart Verschut: “Wij hebben ons als PT aan SKG verbonden om het bestuur te ondersteunen bij de financiële bedrijfsvoering van de stichting. Daar ligt ook de connectie met de kennis die wij inbrengen. Wij zijn al ruim twintig jaar bij gebiedsontwikkelingsprojecten betrokken vanuit een operationele rol in de financiële bedrijfsvoering. Wij brengen uitgebreide praktijkkennis in op het snijvlak van financieel-juridisch-fiscaal.”

Frits Dinkla & Rob Schram: “Rho adviseurs voor leefruimte is het grootste integraal werkende stedenbouwkundige adviesbureau van Nederland. We hebben alle specialismen in huis om te adviseren over gebiedsontwikkelingen en de hiervoor benodigde ontwerpen en onderbouwingen te maken. Onder het motto ‘Ruimte, Regie en Resultaat’ werken wij al vele jaren mee aan uitvoerbare plannen. Wij hebben inhoudelijk kennis van het planologisch instrumentarium en de bijbehorende wetgeving. Onze unieke expertise is de samenhang tussen de specialismen en thema’s, het maken van integrale afwegingen en de optimale inzet van het instrumentarium.”

Cover en foto's: eigen materiaal van geïnterviewden

Dit artikel verscheen in onze wintereditie 2020 van gebiedsontwikkeling.krant. Lees hier de andere artikelen en bekijk de gehele krant!


Cover: ‘frits en rob van rho’


Celine Janssen door Celine Janssen (bron: Celine Janssen)

Door Céline Janssen

Postdoctoraal onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Samenwerken aan de derde generatie sleutelprojecten

Voor een succesvolle aanpak van de NOVEX-gebieden is het verstandig om de methode Sleutelprojecten in te zetten aldus columnist Aeisso Boelman. Breng eerst de samenwerking tussen Rijk en gemeenten op orde en betrek dan pas de markt.

Opinie

24 juni 2024

Vroonermeer, Alkmaar door Aerovista Luchtfotografie (bron: shutterstock)

De Vinex-wijken tussen 2008 en 2020: duurdere huizen, rijkere bewoners

Vinex-wijken zijn steeds meer het domein geworden van mensen met een grotere portemonnee. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de gemengde wijk uit het oog verloren is.

Interview

24 juni 2024

Klaprozen met windmolen door Ullision (bron: Shutterstock)

Meer energie – letterlijk – in lokale ruimtelijke ontwikkeling: de zeven principes van Transform

Hoe kan lokale energieopwekking bijdragen aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling? Bert Pots rapporteert over een bijeenkomst van Transform en MooiNL over het bouwen aan succesvolle energiegemeenschappen.

Verslag

21 juni 2024