cover afbeelding partners 2

Nieuwe SKG-partners over langetermijnvisies en kortetermijnbelangen

29 juni 2020

4 minuten

SKG Nieuws Zeker in crisistijd kan er spanning zijn tussen grote doelen en de dagelijkse realiteit van gebiedsontwikkeling. Hoe gaan de nieuwe SKG-partners Gemeente Alkmaar, ontwikkelaar VanWonen, woningbouwbelegger Vesteda en Gemeente Leiden hiermee om?

mirelle rgb

‘mirelle rgb’


Mireille Jeurnink (directeur vastgoedontwikkeling VanWonen)

Welk dilemma ontstaat bij het realiseren van een doelstelling, zoals de gezonde stad?
“Bij de gezonde stad kun je denken aan een daktuin op een appartementencomplex of omgevingen die beweging stimuleren. Wij zijn ervan overtuigd dat de extra ruimte die dit kost, zich terugvertaalt in het welbevinden van de bewoners, de opbrengst van de woning én de meerwaarde voor de stad. Het lijkt dus een dilemma, maar we zien op de lange termijn juist vooral plussen. Om vast te houden aan doelstellingen, is het natuurlijk erg belangrijk de uitgangspunten af te spreken met alle partners.”

Hoe zit dat met een doelstelling als betaalbaarheid van woningen?
“Anderhalf jaar geleden startte VanWonen een Woningfonds waarmee we woningen in het middensegment van 800 tot 1200 euro per maand verhuren. Dit doen we juist op de plekken waar die behoefte het grootst is, bijvoorbeeld in de binnensteden van Groningen, Zwolle, Arnhem en Nijmegen. We proberen op deze manier een betaalbaar alternatief te bieden voor mensen met een middeninkomen. Dat kan doordat de huurwoningen in onze portefeuille blijven en we de waardestijging over een langere periode bezien.”

VanWonen

Bedrijfsgrootte: ongeveer 50 werknemers

Rol gebiedsontwikkeling: ontwikkelend

Expertise: conceptuele aanpak bij gebiedsontwikkeling en daarin de samenwerking zoeken met stakeholders en toekomstige bewoners

Kennisbehoefte: verdieping op het thema gezonde stad

Belangrijke langetermijn doelstellingen: gezonde woongebieden ontwikkelen en betaalbaarheid van woningen

gertjan partners

‘gertjan partners’


Gertjan van der Baan (CEO Vesteda)

Beleggers als Vesteda hebben een langetermijnperspectief. Hoe werk je samen met partijen voor wie dat niet geldt?
“Zeker in de krappe woningmarkt kan een ontwikkelaar het zich veroorloven om te beknibbelen op kwaliteit en leefbaarheid – je krijgt de woningen toch wel verkocht. Zo waren we betrokken bij een binnenstedelijke ontwikkeling waar er geen bergingen bij de appartementen waren ontworpen. Wij vonden dat dat wel moest, juist vanwege de woonkwaliteit op langere termijn. We hebben niet toegegeven aan de ontwikkelaar en lieten de opdracht aan ons voorbij gaan.”

Hoe zie je de waarde van investeringen in duurzaamheid en kwaliteit terug?
“Wij geloven dat kwaliteit zich niet alleen in een hogere huur of winst vertaalt, maar vooral in een lager risico. Bij woningen van goede kwaliteit en op een goede locatie krijg je ook in een neergaande markt niet veel leegstand. Huurders zijn tevredener, verhuizen minder snel en investeringen in duurzaamheid betekenen iets lagere energielasten. In potentie is er dan iets meer over voor de huurprijs, terwijl de totale huurlasten gelijk of lager zijn.”

Vesteda

Bedrijfsgrootte: 220 werknemers

Rol gebiedsontwikkeling: beleggend

Expertise: langetermijnperspectief op woongebruik, woonplezier en eigenaarskosten

Kennisbehoeften: financiering van bereikbaarheid woongebieden, energietransitie en woonbehoeften van zelfstandige senioren

Belangrijke langetermijndoelstelling: voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen 

paul verbrugen

‘paul verbrugen’


Paul Verbruggen (wethouder Gemeente Alkmaar)

Hoe kun je op lange termijn sociale inclusie en ontmoeten borgen?
“We hebben in de gemeente Alkmaar al sinds jaar en dag het programma ‘wijk- en buurtgericht samenwerken’. Door samen met partners in de wijk, waaronder bewoners en woningcorporaties, op te trekken, ontstaat zichtbare meerwaarde in de wijk. Aan ontwikkelaars vragen we: hoe draagt een bouwprogramma bij aan een inclusieve samenleving? Hiermee binden we ze aan voorzieningen die ontmoeting faciliteren, zoals openbare parken.”

In hoeverre zijn verschillende belangen van publieke en private partijen een probleem?
“Ik zie het sowieso niet als een probleem. In Regio Alkmaar hebben we twee jaar terug een strategische alliantie gesloten met ontwikkelaars, makelaars, bouwers, corporaties en de gemeente om over onze gemeenschappelijke opgave te praten: meer woningen bouwen, op een kwalitatieve manier en aansluitend bij de woonbehoefte in de volle breedte. Zo zoeken we naar oplossingen: wat kan een ontwikkelaar voor een corporatie betekenen als een gemeente geen grond meer heeft voor de corporatie om daar sociale woningbouw te realiseren?”

Gemeente Alkmaar

Bedrijfsgrootte: ongeveer 1900 ambtenaren

Rol gebiedsontwikkeling: ontwikkelend of faciliterend vanuit kaders

Expertise: samenwerking met de woningmarkt over adaptief programmeren

Kennisbehoefte: inhoud over sociaal inclusieve wijken

Belangrijke langetermijndoelstelling: inclusieve binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

adrian los

‘adrian los’


Adrian Los (directeur Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Leiden)

Welke dilemma’s voor verduurzaming kom je tegen in de samenwerking met partijen?
“De grootste uitdaging is om in een dichtbebouwde stad op een zorgvuldige manier verstedelijking vorm te geven. In de wereld van vastgoed en gebiedsontwikkeling is de uitvoering van de klimaatdoelen een uitdaging. Over veel projecten is al jaren geleden een besluit genomen. Binnen projecten kun je altijd kijken welke kansen in een later stadium nog te realiseren zijn. In het Stationsgebied hebben we bijvoorbeeld onze duurzaamheidsambitie vertaald in waterretentie en daktuinen.”

Hoe speelt de politiek een rol bij langetermijndoelstellingen?
“Wil je een ambitieuze doelstelling als duurzame verstedelijking en mobiliteit echt doorzetten, dan is het belangrijk dat er heel stevig politiek commitment op zit. En het is van belang dat er continuïteit is. Door kaders te stellen in bestemmingsplannen en de omgevingsvisie, kun je op een lange termijn aan deze doelstellingen blijven werken. Daarnaast borg je die continuïteit ook via de afspraken met partijen en de bijbehorende contracten. Wij willen een betrouwbare partner zijn.” 

Gemeente Leiden

Bedrijfsgrootte: ongeveer 1500 ambtenaren

Rol gebiedsontwikkeling: ontwikkelend, faciliterend en alles wat daartussen zit

Expertise: veel ervaring met binnenstedelijk bouwen

Kennisbehoefte: inrichting van flexibele planprocessen (hoe stel je maatschappelijke doelen scherp terwijl je vrijheid biedt voor verschillende strategieën en manieren van contracteren?)

Belangrijke langetermijndoelstellingen: duurzame verstedelijking: verdichting, mobiliteit, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie

Dit artikel verscheen in onze gebiedsontwikkeling.krant, zomereditie 2020. Lees hier de andere artikelen en bekijk de gehele krant!


Cover: ‘cover afbeelding partners 2’


Celine Janssen pp

Door Céline Janssen

Promovenda / onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024