2014.11.04_Nu al werken_0_660

Nu al werken met de Omgevingswet werkt

4 november 2014

4 minuten

Verslag Voorsorteren op de Omgevingswet is niet moeilijk. Op een andere manier werken, met bestaand instrumentarium, om versnelling en vereenvoudiging te realiseren: het kán gewoon. In deze sessie van het Congres Omgevingswet 2014 gaat het niet de papieren tijgers of toekomstmuziek, maar over praktijk van alledag. Vier cases waarbij de kern van de Omgevingswet – sneller en eenvoudiger - al is toegepast met bestaande regelgeving.

Congres Omgevingswet 2014

Case 1: Provincie Noord-Brabant in de stank

De provincie Noord-Brabant kampt met maatschappelijke onrust door de enorme groei van de veestapel. Nieuw beleid is nodig. De oplossing: met alle mogelijk organisaties (70!) op de hei gaan zitten om tot een integraal, totaalplan van aanpak te komen.

Zo is een nieuwe Verordening ruimte gemaakt: regels waarmee een gemeente rekening moet houden bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen. De regels gingen bijvoorbeeld over emissie-uitstoot door veehouders en fijnstof. Maar ook: het moeten aangaan van een dialoog. Als veehouders iets willen ontwikkelen, moeten ze eerst in dialoog gaan met belanghebbenden. Daarnaast is een nieuw instrument ontwikkeld over de ontwikkeling van veehouderij. Als de ondernemer iets wil ontwikkelen, zegt de provincie in feite: ja dat mag, op voorwaarde dat je ook iets extra’s doet aan de omgeving of volksgezondheid.

Eigenlijk heeft de provincie Noord-Brabant hiermee meer regels toegepast. Dat is niet geheel in lijn met de gedachte achter de Omgevingswet. Het bijzondere hierin is echter dat het integraal en op een participerende manier is aangepakt.

Case 2: Havenbedrijf Rotterdam, geluid en veiligheid

Het Havenbedrijf Rotterdam is privaatrechtelijk eigenaar van de gronden in de haven van Rotterdam. Het Havenbedrijf stelt het bestemmingsplan op. Sommige delen van de enorme haven hadden nog geen bestemmingsplan, die zijn onlangs opgesteld waarbij twee hoofdonderwerpen van belang waren: (1) geluidverkaveling en hier regie op houden en (2) de externe veiligheid.

algemene eisen

Wat betreft geluidsverkaveling wordt een maximum gesteld aan wat bedrijven mogen produceren. Verder is het Havenbedrijf bezig met de eis dat bedrijven in de tijd naar beneden gaan in de geluidsproductie. Voor de externe veiligheid geldt dat het probleem is dat er veel verschillende bedrijven vlak bij elkaar liggen die alle verschillende veiligheidsmarges nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. De oplossing: alleen toetsen of buiten de contour van het bedrijf wordt voldaan aan bepaalde . Dan krijgt het bedrijf binnen de contour individuele regels om toch door te mogen gaan met de bedrijfsvoering, zonder daarbij invloed uit te oefenen op zijn buur.

Eén en ander is geregeld via de Crisis- en herstelwet om een ‘bestemmingsplan Plus’ op te kunnen stellen.

Case 3: Gemeente Meppel heeft een eigen Bouwbesluit

De gemeente Meppel heeft een nieuw energiesysteem bedacht binnen de huidige regelgeving. In het Bouwbesluit staan de energienormen van gebouwen. De norm bestaat ruwweg uit twee onderdelen: de schil en de installaties. Prestaties hiervan worden bij elkaar opgeteld, er komt een bepaald getal uit (de EPC) en je voldoet wel of niet. Nu wilde Meppel een nieuwe duurzame wijk met duurzame installaties op zowel wijk- als gebouwniveau. Op een gegeven moment werden die duurzame installatie aangelegd. Vervolgens zeggen de ontwikkelaars: omdat de installaties zo goed zijn, kan de schil veel minder goed zijn, want dan voldoen we nog steeds aan de EPC. Dat wilde Meppel natuurlijk niet. Na een zoektocht hoe dit op te lossen heeft de gemeente een eigen Bouwbesluit gemaakt. Aleen het hoofdstuk over de energienorm is herschreven, waarin staat dat zowel de schil als installaties aan bepaalde norm moeten voldoen.

Case 4: Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden wil twaalf hectare ontwikkelen en wel energieneutraal. Er is voldoende kennis aanwezig over duurzame innovaties, bijvoorbeeld bij hogescholen, instituten Wetsus en Watercampus, veel MKB-bedrijven en ‘zelfstandige Willie Wortels’. Die zijn allemaal bezig met innovatieve experimenten. Zo is er bijvoorbeeld het ‘autarkisch wonen’, een woning op water die energie en water zelf regelt, wnen geen externe voorzieningen nodig heeft. Tóch moet er een meterkast in huis van het Bouwbesluit. Over de ‘Dutch Rainmaker’ heeft de regelgeving niet eens nagedacht. Hoe kan je er nu voor zorgen dat een vergunning wordt uitgegeven terwijl je niet eens weet wat er gaat komen?

Nu al werken met de Omgevingswet werkt - Afbeelding 1

‘Nu al werken met de Omgevingswet werkt - Afbeelding 1’


Op basis van Crisis- en herstelwet is de volgende ontheffing doorgevoerd: er zijn bepaalde gebieden aangewezen waar, zolang het veilig is voor volksgezondheid en milieu, de vergunning wél wordt gegeven. Ook al weet je niet precies wat er gaat komen.

Tot slot: ga aan de slag!

Ter afsluiting van de sessie roept Monique Arnold, projectleider Crisis- en herstelwet van het Ministerie van I en M, op deze cases als inspiratie te gebruiken om aan de slag te gaan, kortom om te vernieuwen binnen de huidige regelgeving. Hier leert men van, wat we kunnen gebruiken om de nieuwe Omgevingswet te verbeteren.

Presentatie Jocco Eijssen

Zie ook:


Cover: ‘2014.11.04_Nu al werken_0_660’


Menno Schokker

Door Menno Schokker

Duurzaamheidsadviseur bij Merosch


Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024