High tech campus Eindhoven door Lea Rae (bron: shutterstock.com)

Ondertussen in Brabant: groeiende woningvraag en kansen voor de commerciële vastgoedmarkt

11 juni 2017

5 minuten

Nieuws Ook buiten de Randstad zijn volop kansen voor gebiedsontwikkelaars. De onderstaande twee artikelen schetsen de verwachtingen voor de woning- en commerciële vastgoedmarkt in Noord-Brabant, die een rooskleurig beeld voorspiegelen. Tot 2030 zijn er in ieder geval nog 120.000 woningen nodig, en verwacht wordt dat de bevolking van Brabant pas rond 2040 zal gaan krimpen. Daarnaast biedt Brabant een groot aantal campussen, die de strijd aangaan om hoger opgeleide kenniswekkers naar Brabant te trekken. In de logistieke sector is al gebleken dat Brabant een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft voor grote distributiecentra. Ook op de kantorenmarkt kijken steeds meer investeerders naar Brabant voor ontwikkelings- en transformatiekansen in Noord-Brabant.


Tot 2030 nog 120.000 woningen nodig in Brabant

Bron: www.brabant.nl , 31-05-2017

Om de bevolkingsgroei te kunnen opvangen moet de Brabantse woningvoorraad tot 2030 nog met 120.000 woningen groeien. Daarbij komt dat de vraag naar woonruimte - door vergrijzing en een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens - ingrijpend verandert.

Dat blijkt uit de nieuwe bevolkings- en woningbehoefteprognose voor Noord-Brabant. Deze prognose is richtinggevend voor woningbouwafspraken die gemeenten en provincie met elkaar maken. Ten opzichte van de vorige prognose uit 2014 is de bevolkingsgroei wat hoger en vindt de omslag naar krimp – waar de meeste Brabantse gemeenten op termijn mee te maken krijgen – later in de tijd plaats. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn de hogere buitenlandse migratie, een iets hoger geboortecijfer en een wat lager sterftecijfer.

Versnellen woningbouw

De Brabantse bevolking groeit nog tot 2,65 miljoen inwoners rond 2040. Daarna neemt het inwoneraantal iets af. Rond 2040 is ruim een kwart van de bevolking ouder dan 65 jaar. Daardoor groeit ook de vraag naar geschikte woningen voor ouderen en alleenstaanden. Door deze ontwikkelingen neemt de woningvoorraad tot 2050 nog met 160.000 woningen toe. Het grootste deel daarvan, 120.000 woningen, is in de komende tien jaar al nodig. Dat betekent dat per jaar gemiddeld 10.000 woningen gebouwd moeten worden, terwijl de laatste jaren – ondanks het herstel van de woningmarkt – gemiddeld niet meer dan 7 tot 8 duizend woningen zijn gebouwd. “Er ligt dus een grote urgentie om het bouwtempo op te schroeven,” concludeert gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte).

Moment benutten voor transformatie en inbreiding

“Daarbij komt dat woningbouw eigenlijk de enige vastgoedsoort is waar nog veel vraag naar is,” vervolgt Van Merrienboer. “De vraag naar woonruimte biedt dus een enorm potentieel om niet alleen de woonconsument te bedienen, maar ook de binnensteden en dorpscentra te verduurzamen. Het accent moet liggen op vernieuwbouw in plaats van nieuwbouw. Maar dan moet je wel het moment benutten, want de grote vraag naar woonruimte doet zich alleen de komende tien jaar nog voor.”

Brabantse Agenda Wonen

Na de zomer leggen de Gedeputeerde Staten de Brabantse Agenda Wonen voor aan de Provinciale Staten. Daarin geven zij aan hoe de provincie de komende jaren, samen met gemeenten en andere betrokken partijen de woningbouw kan versnellen, de bestaande woningvoorraad kan verduurzamen en de behoefte aan nieuwe woonruimte op een zorgvuldige wijze kan inpassen. De uitkomsten van de bevolkings- en woningbouwprognose geven belangrijke input aan de Brabantse Agenda Wonen. In de woonagenda komt ook een vernieuwing van de manier waarop de gemeenten en de provincie woningbouwafspraken maken aan de orde.

Op www.brabant.nl/bevolkingsprognose zijn de uitkomsten op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau te bekijken. In een factsheet zijn de belangrijkste resultaten van de prognose samengevat.


Brabantse commerciële vastgoedmarkt ontwikkelt zich sterk

Bron: www.bciglobal.com, 01-05-2017

Noord-Brabant zit de Randstad op de hielen in de commerciële vastgoedmarkt. Voor logistiek vastgoed staan West- en Midden-Brabant al op de eerste plaats in Nederland, de provincie kent het grootste aantal succesvolle campussen (m.n. in de Brainport Eindhoven regio en Oss - Den Bosch) en qua groei op de kantorenmarkt doen Eindhoven en Breda niet onder voor Utrecht en Rotterdam.

Dat betoogde René Buck, directeur van het gerenommeerde economisch- en vastgoedadviesbureau Buck Consultants International op 1 mei op het congres Brabant Vastgoed in ’s-Hertogenbosch. De economische basis van Brabant is sterk en dat vertaalt zich nu in een aantrekkende vastgoedmarkt voor commercieel vastgoed. Maar ook voor de komende 15 jaren zijn de economische prognoses gunstig. “Meer en meer investeerders in kantoren en distributiecentra, die van oudsher vooral op het westen van Nederland zijn georiënteerd, kijken naar ontwikkelings- en investeringskansen in Noord-Brabant”, aldus Buck.

Kantoren

Ten opzichte van 2012 is de verhuur van kantoren in Eindhoven en Breda vorig jaar gegroeid met zo’n 30%. Tegelijkertijd is de kantorenleegstand in de vier grote Brabantse steden in de afgelopen jaren wel nog fors toegenomen. “In andere grote steden in Nederland lukt het beter leegstaande kantoren te transformeren naar bijvoorbeeld woningen. Dat heeft te maken met het feit dat veel al langer leegstaande kantoren op ver van de woonbebouwing gelegen bedrijventerreinen liggen. Bovendien is de markt om bijvoorbeeld hotels of voorzieningen te vestigen in leegstaande kantoren ook simpelweg kleiner dan in de Randstad”.

Campussen

Uit onderzoek van Buck Consultants International blijkt dat Noord-Brabant het grootste aantal succesvolle campussen van alle provincies heeft. Voor wat betreft de werkgelegenheid is de High Tech Campus Eindhoven nummer 1 in Nederland, maar ook Pivot Park in Oss, de Automotive Campus in Helmond en het Science Park op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven groeien. En dan zijn er ook nog andere campusinitiatieven die nog in hun startjaren zitten. “De doorgroei van de Brabantse campussen zal voor een fors deel afhankelijk zijn van de mate waarin Noord-Brabant erin slaagt hoger opgeleide kenniswerkers uit Nederland of het buitenland naar Brabant te halen. Dat is echt geen gelopen race. Hightech bedrijven voeren elke dag de slag om deze mensen”, zo waarschuwt Buck.

Logistiek vastgoed

Dat Noord-Brabant de meest vooraanstaande logistieke provincie van Nederland is, is geen nieuws. Het is duidelijk dat zonder de Rotterdamse haven en Schiphol Noord-Brabant op logistiek gebied heel wat minder voorstelt. Maar Brabant blijkt telkens weer heel aantrekkelijk voor distributiecentra van internationale bedrijven. De opkomst van mega-distributiecentra (meer dan 40.000 m2) zet volgens BCI de komende jaren nog door: “Voor dit soort grote distributiecentra, die al snel 10 hectare grond of meer nodig hebben, slinkt het aantal vestigingsmogelijkheden in Brabant. Bij de realisering van nieuwe terreinen moet goed worden bekeken of er ook voldoende grote kavels gepland zijn”.


Cover: ‘High tech campus Eindhoven’ door Lea Rae (bron: shutterstock.com)Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023