2013.02.17_Knelpunt omgevingswet

Opzet Omgevingswet aangepast

17 februari 2013

2 minuten

Nieuws De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en minister Melanie Schultz hebben overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van de nieuwe Omgevingswet. Dat betekent een paar forse aanpassingen in de opzet van de wet en de verdere aanpak. De afspraken zijn gemaakt naar aanleiding van het Knelpuntenonderzoek dat onder leiding van Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, voor de VNG is uitgevoerd.

Op termijn gaat het bestemmingsplan op in een nieuw instrument: het omgevingsplan. In een omgevingsplan kunnen gemeenten - als zij dat willen - meer regels opnemen dan nu in het bestemmingsplan mogelijk is (bij voorbeeld milieuregels). In het ruime overgangsregime gaan alle bestaande bestemmingsplannen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet automatisch gelden als omgevingsplan.

Er komt vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte op lokaal niveau voor milieunormen. In het stelsel van de Omgevingswet verschuift de concrete normstelling zoveel mogelijk naar het niveau van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Op AMvB-niveau wordt zo mogelijk per sector (geluid, bodem, geur, etc.) een basisbeschermingsnorm gegeven met een bandbreedte waarbinnen afwijkingsmogelijkheden zullen bestaan. Per normenstelsel wordt nader bezien hoe deze afwijkingsmogelijkheden worden vormgegeven. Deze operatie krijgt hoge prioriteit.

Gemeenten krijgen de beschikking over twee volwaardige juridische mogelijkheden tot het faciliteren van projecten, te weten: het inpassen in het omgevingsplan en een afwijkingsmogelijkheid als onderdeel van de omgevingsvergunning.

De minister wil de huidige verplichting tot het opstellen van een grondexploitatieplan facultatief maken. De gemeenteraad zal daarbij vrij zijn in haar keuze om wel of geen grondexploitatieplan bij het omgevingsplan op te stellen.

De gebiedsgerichte elementen (visie, beheerplan en vergunning) van het wetsontwerp Wet natuur worden opgenomen in het wetsontwerp van de Omgevingswet. Het eindperspectief is dat de Wet natuur in zijn geheel wordt opgenomen in de Omgevingswet.

De VNG deelt het streven naar bundeling, vereenvoudiging, harmonisering en modernisering van het omgevingsrecht in een Omgevingswet. “Daarbij pakken we alle gesignaleerde knelpunten uit het VNG-onderzoek met voorrang op”, aldus minister Schultz. Er gaat een werkgroep aan de slag met vertegenwoordigers van de VNG en het ministerie, waarbij ook wordt geïnventariseerd welke punten al eerder in wet- en regelgeving kunnen worden vastgelegd. VNG-voorzitter Jorritsma is blij dat de minister deze punten voortvarend gaat aanpakken: “Het geeft vertrouwen dat het Rijk dáár begint waar de schoen nu wringt, zodat we snel profijt kunnen hebben van eenvoudiger regels en procedures.”

Zie ook:


Cover: ‘2013.02.17_Knelpunt omgevingswet’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024