2013.02.17_Knelpunt omgevingswet

Opzet Omgevingswet aangepast

17 februari 2013

2 minuten

Nieuws De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en minister Melanie Schultz hebben overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van de nieuwe Omgevingswet. Dat betekent een paar forse aanpassingen in de opzet van de wet en de verdere aanpak. De afspraken zijn gemaakt naar aanleiding van het Knelpuntenonderzoek dat onder leiding van Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, voor de VNG is uitgevoerd.

Op termijn gaat het bestemmingsplan op in een nieuw instrument: het omgevingsplan. In een omgevingsplan kunnen gemeenten - als zij dat willen - meer regels opnemen dan nu in het bestemmingsplan mogelijk is (bij voorbeeld milieuregels). In het ruime overgangsregime gaan alle bestaande bestemmingsplannen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet automatisch gelden als omgevingsplan.

Er komt vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte op lokaal niveau voor milieunormen. In het stelsel van de Omgevingswet verschuift de concrete normstelling zoveel mogelijk naar het niveau van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Op AMvB-niveau wordt zo mogelijk per sector (geluid, bodem, geur, etc.) een basisbeschermingsnorm gegeven met een bandbreedte waarbinnen afwijkingsmogelijkheden zullen bestaan. Per normenstelsel wordt nader bezien hoe deze afwijkingsmogelijkheden worden vormgegeven. Deze operatie krijgt hoge prioriteit.

Gemeenten krijgen de beschikking over twee volwaardige juridische mogelijkheden tot het faciliteren van projecten, te weten: het inpassen in het omgevingsplan en een afwijkingsmogelijkheid als onderdeel van de omgevingsvergunning.

De minister wil de huidige verplichting tot het opstellen van een grondexploitatieplan facultatief maken. De gemeenteraad zal daarbij vrij zijn in haar keuze om wel of geen grondexploitatieplan bij het omgevingsplan op te stellen.

De gebiedsgerichte elementen (visie, beheerplan en vergunning) van het wetsontwerp Wet natuur worden opgenomen in het wetsontwerp van de Omgevingswet. Het eindperspectief is dat de Wet natuur in zijn geheel wordt opgenomen in de Omgevingswet.

De VNG deelt het streven naar bundeling, vereenvoudiging, harmonisering en modernisering van het omgevingsrecht in een Omgevingswet. “Daarbij pakken we alle gesignaleerde knelpunten uit het VNG-onderzoek met voorrang op”, aldus minister Schultz. Er gaat een werkgroep aan de slag met vertegenwoordigers van de VNG en het ministerie, waarbij ook wordt geïnventariseerd welke punten al eerder in wet- en regelgeving kunnen worden vastgelegd. VNG-voorzitter Jorritsma is blij dat de minister deze punten voortvarend gaat aanpakken: “Het geeft vertrouwen dat het Rijk dáár begint waar de schoen nu wringt, zodat we snel profijt kunnen hebben van eenvoudiger regels en procedures.”

Zie ook:


Cover: ‘2013.02.17_Knelpunt omgevingswet’Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023