Deelnemersraad SKG door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

SKG Deelnemersraad: scheiding water, bodem en ruimtelijke ordening duurde te lang

23 augustus 2023

5 minuten

SKG Nieuws Een kabinetsbrief aan de Tweede Kamer is een, de vertaling in acties is twee: hoe maken we water en bodem werkelijk leidend? En hoe leggen we de koppeling naar ruimtelijke ordening? De recente Deelnemersraad van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) nam de implicaties voor gebiedsontwikkelend Nederland onder de loep. Conclusie: er moet nog veel worden geconcretiseerd. Dat vraagt om een community die de gescheiden werelden weer kan verbinden.

Bodem en water hebben een evidente rol in het omgaan met klimaatverandering. De risico’s van klimaatverandering zijn echter veelkoppig en complex, zo legt Ellen van Bueren uit tijdens de SKG-Deelnemersraad. Zij is als hoogleraar aan de TU Delft verbonden aan Red & Blue, een interdisciplinair onderzoeksprogramma over klimaatadaptatie. In het verleden hebben we veel waarde gecreëerd in de laagste gebieden van onze delta. Hoewel daar goede redenen voor waren, resulteert dit in een gevaarlijke ontwikkeling.

Door klimaatverandering worden deze gebieden steeds kwetsbaarder, terwijl de verstedelijking op dezelfde plekken en masse doorzet. Risico’s worden daardoor steeds groter, aldus van Bueren.

Duivels dilemma

De keuze tussen blijven of verhuizen dringt zich daarom op. Een keuze die zich lastig laat uitstellen, denk bijvoorbeeld aan de enorme plaatsgebonden investeringen die nu nodig zijn voor de energietransitie. Simpelweg verhuizen – bijvoorbeeld naar de hoger gelegen delen in het oosten van Nederland – is echter eenvoudiger gezegd dan gedaan. Bovendien legt dit duivelse dilemma bloot dat klimaatadaptatie in belangrijke mate ook een sociaal vraagstuk is. Stel dat we inderdaad besluiten om activiteiten te verhuizen, hoe voorkomen we dan dat de mensen die zich dat niet kunnen veroorloven achterblijven in een gebied dat in een neerwaartse spiraal belandt?

Waterschappen hebben een belangrijke rol in het vertalen van deze abstracte vraagstukken in concreet beleid

Klimaatrisico’s zijn bovendien gecompliceerder dan de vraag ‘boven of onder zeeniveau’, zo stipt Heleen Aarts aan, CEO van belegger Amvest. Binnen Red & Blue richten onderzoekers zich daarom onder meer op samengestelde klimaatrisico’s, die elkaar ook nog eens kunnen versterken. Denk bijvoorbeeld aan hitte opgevolgd door droogte, of door een overstroming die niet alleen vanuit de zee maar ook vanuit een rivier of de lucht afkomstig kan zijn. Ook andere problemen zijn vaak complexer dan ze lijken. Zo wordt buitendijks bouwen veelal afgeraden vanwege de hogere kans op een overstroming. De gevolgen van een overstroming kunnen echter binnendijks – vanwege de lagere ligging – juist hoger uitvallen.

Gevolgen op ieder schaalniveau

Een sturende rol van het water- en bodemsysteem biedt mogelijkheden om deze klimaatrisico’s tegen te gaan. Dit vraagt echter om acties op ieder schaalniveau, waarvan het lang niet altijd duidelijk is wie de verantwoordelijkheid draagt. Van Bueren geeft als voorbeeld dat we weliswaar een nieuwe waterkering kunnen aanleggen, maar dat het onduidelijk is wat dat doet met de natuur. Ook de gevolgen voor bijvoorbeeld vastgoed(portefeuilles) zijn nog onvoldoende duidelijk, laat staan de reacties die private en publieke partijen daaraan moeten verbinden.

Deelnemersraad SKG door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

‘Deelnemersraad SKG’ door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Waterschappen hebben een belangrijke rol in het vertalen van deze abstracte vraagstukken naar concreet beleid. Els Otterman, hoogheemraad en loco-dijkgraaf van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, en Bea de Buisonjé, tweede loco-dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, leggen uit hoe zij dat doen. De urgentie om bodem en water sturend te maken is eenvoudig te schetsen. Otterman illustreert dat een ‘Limburgbui’ ook in het midden van het land grote maatschappelijke gevolgen zou hebben, om maar te zwijgen over het falen van de Lekdijk.

Geschikte locaties

Hoewel er overeenstemming bestaat dát er iets moet gebeuren, is er lang niet altijd consensus over wát dat dan is. De Buisonjé laat zien dat haar organisatie een ‘geschiktheidskaart’ heeft opgesteld om hier meer duidelijkheid in te bieden. Deze kaart laat zien hoe geschikt een locatie is voor woon- en werklocaties en wat daarbij de aandachtspunten zijn. Zo kan je per plek zien wat daar speelt: is er sprake van droogte, of juist van overstromingsrisico’s? Moeten partijen rekening houden met bodemdaling of met verzilting? En wat betekent dit alles voor de kansen voor nieuwe bebouwing?

Geschiktheidskaart woon- en werklocaties door Defacto Stedenbouw (bron: Defacto Stedenbouw)

‘Geschiktheidskaart woon- en werklocaties’ door Defacto Stedenbouw (bron: Defacto Stedenbouw)


Hoe deze thematiek doorwerkt in een gebiedsontwikkeling wordt langzaam maar zeker zichtbaar in de Merwedekanaalzone in Utrecht, een bedrijfsverzamelgebied dat wordt getransformeerd tot een gemengd programma met 6.000 woningen en ongeveer 100.000 vierkante meter voorzieningen. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden was hier vanaf de visievorming betrokken en bracht onder meer de noodzaak naar voren om schade bij waterval tot wel 80 milliliter per uur te voorkomen. Ook moeten de bouwkavels worden voorzien van minimaal 45 milliliter waterberging.

Veel ruimte voor groen

Niel Glas van de gemeente Utrecht maakt duidelijk dat zij deze uitgangspunten samen met betrokkenen hebben verwerkt in een integraal plan voor het gebied. De klimaatadaptieve doelen bleken goed samen te gaan met andere ruimtelijke uitgangspunten. Zo past de gemeente het principe van de 10-minuten-stad toe, met veel aandacht voor de menselijke maat. De focus ligt daardoor op lopen en fietsen, met parkeren op afstand geplaatst. Dit schept veel ruimte voor groenvoorzieningen die tevens voorzien in waterberging.

Om bodem en water succesvol sturend te laten zijn is het immers nodig om door vele schaalniveaus heen te werken

Ook de daken in dit gebied worden zo veel mogelijk groen uitgevoerd. Hiermee slaan de gebiedsontwikkelaars twee vliegen in een klap: bewoners in hogere gebouwen krijgen een prettiger uitzicht, terwijl de daken ook bijdragen aan waterberging en het tegengaan van hittestress. Een nadeel is dat deze aanleg van groene daken de mogelijkheid beperkt om zonnepanelen te plaatsen. Het creëren van klimaatadaptatie kan zo op gespannen voet staan met klimaatbeheersing.

Snel van tafel

De presentaties van de experts en de discussie met de aanwezigen laten zien dat er niet alleen behoefte is aan meer duidelijkheid, maar ook aan een nieuwe manier van samenwerken. Om bodem en water succesvol sturend te laten zijn is het immers nodig om door vele schaalniveaus heen te werken. Partijen en thema’s die dat tot voorheen niet waren, moeten worden verbonden. Zo legt hoogheemraad Otterman uit dat andere overheden weliswaar openstaan voor de inbreng van het ‘waterperspectief’, maar dat dit perspectief na hun vertrek vaak weer snel van tafel verdwijnt. Het denken in termen van economie en bereikbaarheid is nu eenmaal beter ingebed in de wereld van de ruimtelijke ordening.

Deelnemersraad SKG door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

‘Deelnemersraad SKG’ door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Het verbeteren van samenwerking is dan ook een belangrijk focuspunt van de initiatieven die tijdens de deelnemersraad de revue passeren. Zo werken in Red & Blue niet alleen onderzoeksinstellingen maar ook overheden en marktpartijen samen. De gemeente Utrecht stelde samen met betrokken projectontwikkelaars het Merwede LAB in om gezamenlijk te leren en innoveren. Ook beide waterschappen stippen het belang aan om tijdig met andere partijen aan tafel te zitten. En dat is geen overbodige luxe. Want wat misschien wel het meest nodig is, zo stelt hoogleraar en dijkgraaf Co Verdaas in een afsluitend woord, is het bouwen aan een gezamenlijke community. Bodem en water en ruimtelijke ordening vormden immers veel te lang gescheiden werelden.


Cover: ‘Deelnemersraad SKG’ door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


simon portret

Door Simon van Zoest

Promovendus / onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024