balans

Tussenbalans van de Leefomgeving 2017 naar Kamer

22 september 2017

2 minuten

De PBL-notitie de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017 is op 15 september verzonden aan de Eerste (en Tweede) Kamer. PBL concludeert onder meer dat een toenemende uitstoot van broeikasgassen en de onverminderde druk van de landbouw op natuur en milieu op zijn minst suggereren dat de gezochte ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk nog niet is bereikt.

Hiernaast concludeert het PBL dat de milieudruk van de landbouw onverminderd groot blijft, wat leidt tot aantasting van de natuur. Op het gebied van de circulaire economie ligt de uitdaging nu vooral aan het begin van de keten, bij het verminderen van het grondstoffengebruik, een ander ontwerp van producten en het langer gebruiken van producten. Bij het thema van sterke (stedelijke) regio’s is een belangrijke conclusie dat de sociaaleconomische verschillen binnen en tussen de Nederlandse regio’s toenemen, waarbij de beschikbaarheid van betaalbare en toegankelijke woningen een punt van zorg blijft.

Context van de Tussenbalans

De Tussenbalans 2017 verschijnt op verzoek van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft op 31 mei 2016 aan het PBL gevraagd om ideeën schriftelijk kenbaar te maken met betrekking tot mogelijkheden tot versterking van de institutionele inbedding van adviezen en rapporten van de planbureaus uit een oogpunt van pluriformiteit van de input voor Kamerleden. Gelijktijdig met deze Tussenbalans publiceert het PBL een actualisatie van de digitale Balans voor de Leefomgeving.

De Tussenbalans 2017 geeft een voorlopig beeld op basis van de verrichte actualisatie van de beschikbare gegevens. Nadere analyses van dit beeld zijn te vinden in de Nationale Energieverkenning, waarvan de eerstvolgende eind oktober 2017 verschijnt, en in de Balans voor de Leefomgeving 2018

Bekijk de volledige publicatie hier

Bron: Pbl


Cover: ‘balans’Meest recent

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023

Collage terras door Theo Brouwer (bron: Glamourmanifest / ZO!City)

Gebiedstransformatie #3: het ontwerp als incrementele en gezamenlijke strategie

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 3: het strategisch ontwerp.

Uitgelicht
Analyse

20 september 2023