Luchtfoto Nederland, Rudy and Peter Skitterians via Pixabay

Kabinet neemt meer regie op de inrichting van Nederland

23 april 2020

3 minuten

Nieuws Er is meer regie nodig vanuit het Rijk om richting te geven aan de fysieke inrichting van Nederland. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer, in aanvulling op de ontwerp-NOVI. Volgens haar vraagt de oplopende druk op de leefomgeving om fundamentele keuzes.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) schetst hoe de leefomgeving in Nederland er over 30 jaar uit kan zien. Het Rijk neemt het voortouw en maakt keuzes die richting geven aan deze gezamenlijke opgave. Regionaal en lokaal wordt dit in gezamenlijkheid verder uitgewerkt. Samen met gemeenten en provincies wil het Rijk de ruimte in heel Nederland zo goed en zo duurzaam mogelijk inrichten. Dit vraagt om maatwerk per regio.

Minister Ollongren: “De ruimte in Nederland is schaars, niet alles kan en niet alles kan overal. Het slim combineren van functies staat daarom centraal in de NOVI. Het kabinet maakt nu, in aanvulling op de ontwerp-NOVI, scherpere keuzes over de toekomstige ontwikkeling binnen het Stedelijk Netwerk Nederland, het sturen op de vestiging van distributiecentra en wordt er gewerkt aan een nationale strategie voor het landelijk gebied, zodat alle regio’s optimaal benut worden.”

Stedelijk Netwerk Nederland

Het tekort aan woningen is groot. Hierdoor vinden grote groepen mensen geen geschikte en betaalbare woning. Door de toenemende bevolkingsgroei moet de bouwproductie omhoog om tot 2035 een bouwopgave te realiseren van ruim 1 miljoen nieuwe woningen.

Het Rijk kiest er daarom voor meer te sturen op ontwikkeling van een Stedelijk Netwerk Nederland. Dit gebeurt door in het stedelijk netwerk nieuwe woon- en werklocaties te koppelen aan goede bereikbaarheid, dit met oog voor de omgeving. In de plannen van de regio’s worden binnen- en buitenstedelijke mogelijkheden voor woningbouw tegelijk in beeld gebracht. Om het tempo in de woningbouw vast te houden, is het belangrijk dat Rijk en regio dit gelijktijdig samen doen.

Concentreren van grootschalige distributiecentra

De toename van het aantal grote distributiecentra heeft impact op het landschap. Tegelijkertijd zijn deze centra van essentieel belang voor de groei van onze economie. Dit vraagt om sturing en regie om ervoor te zorgen dat bij nieuwe distributiecentra de impact op het landschap beperkt wordt. Daarom gaan provincies en Rijk samen geschikte locaties benoemen voor nieuwe centra: allereerst op bestaande terreinen en vervolgens op aangewezen plekken in de bestaande goederencorridors. Daarbij geldt dat er sprake moet zijn van een aantoonbare behoefte, goede inpassing in het landschap en het benutten van de al aanwezige infrastructuur.

Ook krijgen gemeente de bevoegdheid om zonnepanelen op het dak van nieuwe distributiecentra te verplichten. Dat levert een bijdrage aan de opwekking van duurzame energie.

Nationale strategie voor landelijk gebied

Ook in het landelijk gebied speelt de komende jaren veel. De stikstof- en klimaataanpak drukken een belangrijk stempel op de langetermijnaanpak voor het landelijk gebied. Het kabinet bekijkt de mogelijkheden voor het creëren van robuuste natuurnetwerken en het realiseren van bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden en ruimte voor agrarische functies in de voor landbouw goed geschikte gebieden.

Het verbeteren van de verbindingen tussen alle landsdelen, het aanpakken van bodemdaling, het inpassen van de energietransitie en een voorkeursvolgorde voor het waterbeheer komen in de brief ook aan bod.

Definitieve NOVI

Het coronavirus heeft op indringende wijze duidelijk gemaakt dat bevordering en preventie van de gezondheid in de leefomgeving nadrukkelijk aandacht en zorg moet hebben. Dit zal in de definitieve NOVI waar nodig worden aangescherpt. Het kabinet streeft ernaar om de definitieve NOVI voor de zomer naar de Tweede Kamer te sturen. Daarvoor gaat de minister op korte termijn met de Kamer in gesprek over de voorgestelde richtinggevende keuzes als aanvulling op de ontwerp-NOVI.

Cover: Rudy and Peter Skitterians via Pixabay

Dit artikel verscheen eerder op rijksoverheid.nl


Cover: ‘Luchtfoto Nederland, Rudy and Peter Skitterians via Pixabay’


rijksoverheid logo

Door Rijksoverheid

rijksoverheid.nl


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Hoe om te gaan met Didam-arrest, nieuwe handreiking biedt hulp

Het Didam-arrest van een jaar geleden over een grond- en vastgoedtransactie leidde tot veel onzekerheid. Er ligt nu een handreiking hoe overheden en marktpartijen hier mee om kunnen gaan, maar dat vraagt ook de nodige lef.

Verslag

8 december 2022

Bouw Kranen door Piotr Kuczek (bron: Shutterstock)

Grondbeleid inzetten voor woningbouw: gemeenten laten het erbij zitten

Gemeenten kunnen hun grondbeleid inzetten om de woningbouw aan te jagen? Maar doen ze dat ook? Volgens hoogleraar Willem Korthals Altes laten de cijfers zien dat gemeenten onvoldoende werk maken van een actief grondbeleid.

Onderzoek

7 december 2022