Portret_Agnes & Anne_180px

Rijksadvies in tijden van decentralisatie

18 december 2012

3 minuten

Nieuws Het jaar zit er bijna op. Een roerig jaar waarin het voor de bouw nog steeds overwinteren is. In het nieuwe regeerakkoord wordt de lijn van decentralisatie doorgezet. Rijksinvesteringen concentreren zich voornamelijk op weg- en spoorinfrastructuur en waterveiligheid. Het organiseren van zorg dichterbij de mensen en de stimulering van decentrale energieopwekking levert mogelijk ook een impuls voor gebiedsontwikkeling.

De redactie van Gebiedsontwikkeling.nu vroeg de nieuwe rijksadviseurs naar hun visie. We zitten midden in een zoektocht naar wat van de overheid is en wat van de samenleving aldus Rijksadviseur Landschap en Water Eric Luiten. Een belangrijke toegevoegde waarde voor het College van Rijksadviseurs ziet hij in het borgen van ruimtelijke kwaliteit en het stimuleren van ontwerpkracht. Hij sluit hiermee aan bij de Actieagenda Architectuur en ruimtelijk ontwerp 2013-2016.

Rients Dijkstra, Rijksadviseur Infrastructuur en Stad, wil zich onder meer richten op een inventarisatie van belemmeringen in wet- en regelgeving. Hiermee volgt hij de ambitie van minister Schultz. Haar nieuwe Omgevingswet moet een zeer forse hoeveelheid wetsteksten op vlak van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling bij elkaar voegen, overbodigheden en onwenselijkheden schrappen en nieuwe onderdelen toevoegen. Onder andere de Waterwet, de Ontgrondingswet, de Tracéwet en de Crisis- en herstelwet gaan in de nieuwe Omgevingswet op. Volgens minister Schultz wordt het huidige omgevingsrecht te vaak als ballast ervaren. Zij heeft daarom de ambitie te komen tot ‘één samenhangende Omgevingswet die gebiedsontwikkeling stimuleert in plaats van remt en daarbij de kwaliteit van de leefomgeving borgt’. Het moet een wet worden die zo simpel mogelijk is en niet alleen door juristen begrepen kan worden. Als derde doelstelling ziet ze de decentralisering van bevoegdheden, van nationaal naar regionaal en lokaal niveau.

Beide rijksadviseurs benadrukken in het interview het belang van selectiviteit in de keuzes die het Rijk maakt. Naast selectiviteit in investeringen zien we bij het Rijk een focus op wet- en regelgeving. Schultz ondertekende dit jaar het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren. Het Rijk zet bovendien stappen om enkele knelpunten en belemmeringen van herbestemming en transformatie weg te nemen. Zo is het Bouwbesluit aangepast waardoor voor verbouw een niveau is opgenomen dat onder de nieuwbouweisen ligt. Met het wetsvoorstel om de Crisis- en Herstelwet permanent te maken kan de termijn van tijdelijke herbestemming verruimd worden van 5 naar 10 jaar. De procedure voor de aanvraag van tijdelijke bestemmingen zal bovendien worden verkort van 26 naar 8 weken. Er ligt ook het voornemen de Leegstandswet aan te passen, zodat de termijn van tijdelijke verhuur verhoogd wordt van 5 naar 10 jaar voor woningen in een kantoorgebouw. Eén en ander maakt tijdelijke herbestemming en transformatie eerder rendabel, gezien de investeringskosten die gepaard gaan met transformatie meestal niet binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend.

De herbestemmingsopgave zien de Rijksadviseurs als een belangrijke uitdaging. De regionale samenwerking die het convenant beoogde blijkt echter nog maar moeilijk van de grond te komen. Voor Rijksbouwmeester en Frits van Dongen is herbestemming echter dé opgave van de komende jaren. ‘Daarbij gaat het niet alleen over het redden van lege gebouwen, maar ook over het benutten van braakliggende terreinen en het voorkomen van de verloedering van wijken en buurten.’ Daarbij staat niets minder dan de vitaliteit van de samenleving op het spel. Een schone en hoopvolle taak voor het College van Rijksadviseurs om hier een bijdrage aan te leveren.

Zie ook:

Lees verder:


Cover: ‘Portret_Agnes & Anne_180px’


Agnes Franzen door Ineke Oostveen (bron: Agnes Franzen)

Door Agnes Franzen

Strategisch adviseur SKG/TU Delft en medeoprichter/hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu (2010-2017)

Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

woningbouw bouwen amsterdam houthaven

Wonen is zoveel meer dan stenen stapelen alleen

Flip ten Cate fileert het huidige woningbouwdebat waarin het louter over kwantiteit, geld en bouwmethoden lijkt te gaan. Terwijl wonen zoveel meer is dan alleen bouwen. Nederland heeft een traditie hoog te houden in bouwen aan samenleven.

Opinie

23 mei 2024

Gracht in Dordrecht door Celli07 (bron: Shutterstock)

Vanuit gezondheid ontwerpen leidt tot meer woningen (en een gezondere omgeving)

Wat krijg je als de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners leidend is bij het ontwerpen van de stad? Niet alleen een gezondere leefomgeving, maar ook meer woningen – aldus de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek

22 mei 2024

Centraal Station in Rotterdam door Alexandre Rotenberg (bron: Shutterstock)

De plint programmeren met data: onderbouwing in plaats van onderbuik

Aantrekkelijke plinten zijn van groot belang voor een levendige en aantrekkelijke stad, maar hoe zorg je als gebiedsontwikkelaar voor het ideale programma? Keuzes onderbouwen met data in plaats van de onderbuik laten spreken.

Uitgelicht
Analyse

22 mei 2024