platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Rli: verbeter bereikbaarheid vanuit perspectief brede welvaart

Rli: verbeter bereikbaarheid vanuit perspectief brede welvaart

Nieuwbouw langs een snelweg

Kijk niet alleen naar fysieke ingrepen om de bereikbaarheid in Nederland te verbeteren, maar pas alle mogelijke oplossingen toe. Dat is de essentie van het advies dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur vorige maand uitbracht.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) komt in het advies Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid tot drie aanbevelingen voor een betere ontsluiting van Nederland. Ten eerste adviseert de Rli het Rijk te sturen op brede welvaart. In het bereikbaarheidsbeleid moet het niet puur gaan om het oplossen van infrastructurele knelpunten. Ook opgaven voor klimaat, milieu, verstedelijking, veiligheid en sociale opgaven moeten betrokken worden in het beleid, omdat deze opgaven impact op het bereikbaarheidsbeleid hebben en andersom. “Het faciliteren van mobiliteit moet niet langer het dominante uitgangspunt van het bereikbaarheidsbeleid zijn.”

Slimme oplossingen

Ten tweede roept de adviesraad de regering op om álle beschikbare oplossingen voor het verbeteren van bereikbaarheid te betrekken. “Naast ‘klassieke’ infrastructurele maatregelen gericht op de aanpak van verkeerskundige capaciteitsknelpunten dienen ook andere kansrijke oplossingsrichtingen, zoals gedragsbeïnvloeding, spreiding van mobiliteit in de tijd, digitale bereikbaarheidsalternatieven en slim ruimtelijk ontwerp, meegewogen bij het maken van beleidskeuzes. De snelle ontwikkeling van digitale alternatieven voor fysieke verplaatsingen, zoals online thuiswerken of onderwijs volgen, vraagt versneld om beleidsaandacht, in samenwerking met private partijen. Daarnaast kan het Rijk met ruimtelijk beleid sterker sturen op de bereikbaarheidseffecten van verstedelijking.”  

Integraal afgewogen keuzes

De Raad gaat niet zover om voor een superministerie voor bereikbaarheid te pleiten, maar benadrukt in de derde aanbeveling wel een betere samenwerking tussen de drie betrokken ministeries. “Om te komen tot integraal afgewogen keuzes zullen op rijksniveau de drie betrokken departementen het bereikbaarheidsbeleid moeten beschouwen als een gezamenlijke, samenhangende opgave: IenW (voor het thema mobiliteit) en BZK (voor het thema verstedelijking en ruimtelijk ontwerp) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) (voor het thema digitale bereikbaarheid). Er is een gezamenlijke visie en beleidsagenda nodig.”

Lees hier het advies Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

Cover: 'Nieuwbouw langs een snelweg' door Mr Twister (bron: Shutterstock)