Nieuwbouw langs een snelweg door Mr Twister (bron: Shutterstock)

Rli: verbeter bereikbaarheid vanuit perspectief brede welvaart

5 maart 2021

2 minuten

Nieuws Kijk niet alleen naar fysieke ingrepen om de bereikbaarheid in Nederland te verbeteren, maar pas alle mogelijke oplossingen toe. Dat is de essentie van het advies dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur vorige maand uitbracht.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) komt in het advies Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid tot drie aanbevelingen voor een betere ontsluiting van Nederland. Ten eerste adviseert de Rli het Rijk te sturen op brede welvaart. In het bereikbaarheidsbeleid moet het niet puur gaan om het oplossen van infrastructurele knelpunten. Ook opgaven voor klimaat, milieu, verstedelijking, veiligheid en sociale opgaven moeten betrokken worden in het beleid, omdat deze opgaven impact op het bereikbaarheidsbeleid hebben en andersom. “Het faciliteren van mobiliteit moet niet langer het dominante uitgangspunt van het bereikbaarheidsbeleid zijn.”

Slimme oplossingen

Ten tweede roept de adviesraad de regering op om álle beschikbare oplossingen voor het verbeteren van bereikbaarheid te betrekken. “Naast ‘klassieke’ infrastructurele maatregelen gericht op de aanpak van verkeerskundige capaciteitsknelpunten dienen ook andere kansrijke oplossingsrichtingen, zoals gedragsbeïnvloeding, spreiding van mobiliteit in de tijd, digitale bereikbaarheidsalternatieven en slim ruimtelijk ontwerp, meegewogen bij het maken van beleidskeuzes. De snelle ontwikkeling van digitale alternatieven voor fysieke verplaatsingen, zoals online thuiswerken of onderwijs volgen, vraagt versneld om beleidsaandacht, in samenwerking met private partijen. Daarnaast kan het Rijk met ruimtelijk beleid sterker sturen op de bereikbaarheidseffecten van verstedelijking.”  

Integraal afgewogen keuzes

De Raad gaat niet zover om voor een superministerie voor bereikbaarheid te pleiten, maar benadrukt in de derde aanbeveling wel een betere samenwerking tussen de drie betrokken ministeries. “Om te komen tot integraal afgewogen keuzes zullen op rijksniveau de drie betrokken departementen het bereikbaarheidsbeleid moeten beschouwen als een gezamenlijke, samenhangende opgave: IenW (voor het thema mobiliteit) en BZK (voor het thema verstedelijking en ruimtelijk ontwerp) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) (voor het thema digitale bereikbaarheid). Er is een gezamenlijke visie en beleidsagenda nodig.”


Lees hier het advies Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.


Cover: ‘Nieuwbouw langs een snelweg’ door Mr Twister (bron: Shutterstock)Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023