Nieuwbouw langs een snelweg door Mr Twister (bron: Shutterstock)

Rli: verbeter bereikbaarheid vanuit perspectief brede welvaart

5 maart 2021

2 minuten

Nieuws Kijk niet alleen naar fysieke ingrepen om de bereikbaarheid in Nederland te verbeteren, maar pas alle mogelijke oplossingen toe. Dat is de essentie van het advies dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur vorige maand uitbracht.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) komt in het advies Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid tot drie aanbevelingen voor een betere ontsluiting van Nederland. Ten eerste adviseert de Rli het Rijk te sturen op brede welvaart. In het bereikbaarheidsbeleid moet het niet puur gaan om het oplossen van infrastructurele knelpunten. Ook opgaven voor klimaat, milieu, verstedelijking, veiligheid en sociale opgaven moeten betrokken worden in het beleid, omdat deze opgaven impact op het bereikbaarheidsbeleid hebben en andersom. “Het faciliteren van mobiliteit moet niet langer het dominante uitgangspunt van het bereikbaarheidsbeleid zijn.”

Slimme oplossingen

Ten tweede roept de adviesraad de regering op om álle beschikbare oplossingen voor het verbeteren van bereikbaarheid te betrekken. “Naast ‘klassieke’ infrastructurele maatregelen gericht op de aanpak van verkeerskundige capaciteitsknelpunten dienen ook andere kansrijke oplossingsrichtingen, zoals gedragsbeïnvloeding, spreiding van mobiliteit in de tijd, digitale bereikbaarheidsalternatieven en slim ruimtelijk ontwerp, meegewogen bij het maken van beleidskeuzes. De snelle ontwikkeling van digitale alternatieven voor fysieke verplaatsingen, zoals online thuiswerken of onderwijs volgen, vraagt versneld om beleidsaandacht, in samenwerking met private partijen. Daarnaast kan het Rijk met ruimtelijk beleid sterker sturen op de bereikbaarheidseffecten van verstedelijking.”  

Integraal afgewogen keuzes

De Raad gaat niet zover om voor een superministerie voor bereikbaarheid te pleiten, maar benadrukt in de derde aanbeveling wel een betere samenwerking tussen de drie betrokken ministeries. “Om te komen tot integraal afgewogen keuzes zullen op rijksniveau de drie betrokken departementen het bereikbaarheidsbeleid moeten beschouwen als een gezamenlijke, samenhangende opgave: IenW (voor het thema mobiliteit) en BZK (voor het thema verstedelijking en ruimtelijk ontwerp) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) (voor het thema digitale bereikbaarheid). Er is een gezamenlijke visie en beleidsagenda nodig.”


Lees hier het advies Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.


Cover: ‘Nieuwbouw langs een snelweg’ door Mr Twister (bron: Shutterstock)Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023