tom en co 2

Samen voortbouwen op een stevig fundament

26 april 2019

6 minuten

Nieuws Vlak voor de zomer van 2018 konden wij, Co Verdaas en Tom Daamen, beginnen aan een nieuw hoofdstuk voor de SKG als respectievelijk nieuwe hoogleraar en directeur. Nu we bijna een jaar verder zijn maken we de balans op. Waar komen we vandaan, waar staan we en wat ligt in het verschiet.

De deelnemers zijn het fundament

De SKG bouwt voort op het fundament dat de afgelopen 12 jaar is gelegd door Friso de Zeeuw, Agnes Franzen en vele anderen. Dat fundament kon alleen gelegd worden dankzij de steun van de deelnemers, die inzien dat ons vakgebied niet vanzelfsprekend de aandacht krijgt die het verdient en onderschrijven dat praktijk, beleid en wetenschap elkaar moeten treffen om verder te professionaliseren.

Het eerste half jaar hebben we veel energie gestopt in het bezoeken van alle deelnemers om nader kennis te maken, met het ophalen van breed gedragen thema’s en vragen in ons vak, het spreken op congressen en bijeenkomsten, het werken aan publicaties en het opbouwen van het SKG-team.

Deze inzet heeft ertoe geleid dat alle deelnemers hun commitment aan de stichting hebben gecontinueerd; er zijn zelfs deelnemers bijgekomen (bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en Dordrecht) en we verwachten binnenkort nog meer nieuwe leden. We zijn heel verheugd over alle blijvende en nieuwe steun.

Kennisagenda bij acclamatie vastgesteld

De opbrengst van alle gesprekken leidde tot een kennisagenda die in november 2018 door de deelnemersraad bij acclamatie is vastgesteld. Dit betekent niet dat alle deelnemers exact hetzelfde wensen als het gaat om de inzet van de SKG. Wel snapt iedereen dat de stichting bestaat voor het vakgebied en niet voor individuele wensen van deelnemers. Aan ons en het team om daar onze weg in te vinden en recht te doen aan onze opdracht en hierover in gesprek te blijven.

Dat de kennisagenda staat, wil niet zeggen dat daarmee de inzet voor de komende periode bepaald is. Er is altijd ruimte voor goede en nieuwe initiatieven. Aarzel dus niet om ons te benaderen met ideeën of suggesties. Het team is sinds kort helemaal op orde en is gedreven om er met elkaar een succes van te maken.

Meer puzzelstukjes op tafel

Een centraal inzicht dat onze gespreksronde met de deelnemers heeft opgeleverd is dat het vak gebiedsontwikkeling aan de vooravond van een nieuwe fase staat. De woningmarkt stagneert en kent grote regionale verschillen. Er is een systeemsprong nodig voor een verbetering van de bereikbaarheid. En de energietransitie en het veranderende klimaat raken direct aan de projecten en opgaven waar onze deelnemers aan werken.

“Er zijn meer puzzelstukjes op tafel gekomen en het wordt steeds moeilijker om de puzzel te leggen”, stelde een van de deelnemers treffend. Velen geven aan dat er weer richting nodig is op een hoger schaalniveau. Tevens dringt de vraag zich op of de recepten en aanpakken die we kennen ook voor de toekomst de juiste werking bieden. Een andere indringende opgave: hoe bundelen we publieke en private investeringen in een samenhangende aanpak op lokale en regionale schaal?

Zomaar wat vragen en thema’s waarmee we de komende jaren met de praktijkleerstoel goed vooruit kunnen. Een van de voornemens is deze thema’s en vragen vooral met de deelnemers en andere kennisdragers samen uit te werken. Dat gaat niet vanzelf: bij velen gaat de ‘waan van de dag’ heel begrijpelijk voor. Gelijktijdig moedigt dat aan om gericht expertise van deelnemers en andere partners te blijven betrekken en met elkaar te verbinden. Op gebiedsontwikkeling.nu vindt u een overzicht van de activiteiten.

Afgelopen maanden hebben we tijdens de kennisbijeenkomsten ‘Bereikbare verdichting’ en ‘Energie in gebiedsontwikkeling’ samen met jullie wetenschap en praktijk weten te verbinden. Hier gaan we de komende maanden mee door met bijeenkomsten over ontwerpend onderzoek in gebiedsontwikkeling en de manier waarop gebiedsontwikkelaars omgaan met data.

Wij hopen velen van jullie te zien op 3 juli, als Co zijn inaugurele rede houdt. Hierin zullen uiteraard veel van de thema’s die de SKG-deelnemers hebben aangedragen terugkomen.

Impact van ons platform steeds groter

Een nieuwe fase een nieuw geluid. De missie van SKG om bruggen te slaan tussen beleid, kennis, en praktijk, en daarmee het bijeenbrengen van publieke, private en maatschappelijke partners staat onverkort overeind. Wel komt er extra accent – mede in overleg met de TU Delft – op wetenschappelijke verdieping te liggen. Wat ons betreft past dit prima bij de huidige fase waarin ons vak verkeert en de agenda die nu op tafel ligt. Snelle korte acties zijn goed voor de zichtbaarheid, maar soms is het beter om met elkaar in de luwte wat dieper te graven. Vragen als ‘onder welke voorwaarden zijn beleggers in staat om (ook) in bereikbaarheid te investeren’ of ‘hoe kan een gebiedsontwikkeling CO2-neutraal en klimaatadaptatief zijn’ laten zich nu eenmaal niet eenvoudig met een korte klap beantwoorden.

Naast enkele talentvolle onderzoekers hebben we inmiddels ook onze eerste promovenda aan boord. Céline Janssen zal zich in haar onderzoek gaan richten sociaal duurzame gebieden en steden. Een uiterst relevant onderwerp gezien de zoektocht van ontwikkelaars, beleggers en overheden om te werken aan vitale en robuuste steden, waarbij markt, overheid en gebruikers (mens én bedrijf) elkaar goed moeten vinden en begrijpen. Uiteraard gaan de deelnemers meer horen van Céline en de inzichten die ze de komende jaren gaat opdoen.

Het beeld van de onderzoeker die de wereld vanachter het bureau bestudeert, is overigens al lang achterhaald. Juist in Delft is de interactie met de praktijk een rode draad in het onderzoek. Mocht iemand bij een van de deelnemers ambitie hebben om te promoveren, laat het ons weten, zoek contact. Wetenschappelijk onderzoek kan zeer praktisch zijn! Temeer als dat door en in samenwerking met ervaren practitioners wordt uitgevoerd.

De zichtbaarheid in opiniërende zin mag wellicht wat minder zijn, maar gelukkig hebben we een objectieve graadmeter om de impact op onze achterban te peilen: de bezoekersaantallen op gebiedsontwikkeling.nu. De inzet van het team werpt zijn vruchten af: het afgelopen half jaar wordt maandelijks het voorgaande bezoekersrecord verbroken. Zowel in aantal bezoeken als in duur van het verblijf op de website. Ook zien we hier bevestigd dat de thema’s op onze kennisagenda tevens de thema’s zijn die onder de professionals leven. We zijn benieuwd waar het plafond ligt als het gaat om ons bereik. Het bevestigt in ieder geval dat er een behoefte aan inhoud en nuance is. We naderen nu de 20.000 bezoekers per maand, substantieel hoger dan alle voorgaande jaren.

Beïnvloeden van beleid en strategie

Tot slot: de SKG is namens de deelnemers ook een onafhankelijke gesprekspartner voor beleidsmakers. Niet vanuit een ééndimensionale lobby voor een bepaalde partner of een project, maar wel om met gefundeerde kennis en praktijkervaring barrières en alternatieve (oplossings)richtingen aan te wijzen en nieuwe perspectieven te schetsen. Regelmatig worden we door beleidsmakers en strategen gevraagd voor het leveren van reflectie of het bieden van input. Ook dit zijn minder zichtbare, maar niet minder wezenlijke bijdragen die passen bij de missie van de SKG: het verbinden van praktijk, beleid en wetenschap.

We hopen jullie snel op de website of een van onze bijeenkomsten te zien en te spreken. Aarzel niet om contact met ons te zoeken; wij staan open voor al jullie ideeën, vragen en (constructieve) kritiek. Gebiedsontwikkeling gaat zoals gezegd een nieuwe, uitdagende fase in. Samen gaan we ons vak nog sterker en onze gebouwde omgeving nog beter maken. We hebben er zin in!

Tom Daamen
Co Verdaas


Cover: ‘tom en co 2’


tom daamen2

Door Tom Daamen

Directeur SKG, Associate Professor Urban Development Management TU Delft

co verdaas pp

Door Co Verdaas

Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024