Almere centrum

Wonen, werken en vermaak op het bedrijventerrein van de toekomst

28 juni 2017

4 minuten

Nieuws Werklocaties, zoals bedrijventerreinen, gaan in hun huidige vorm verdwijnen. In de toekomst kunnen we er ook wonen en recreëren. Tegelijkertijd moeten bedrijven die willen uitbreiden daar de ruimte voor krijgen. De overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben hierover nieuwe afspraken gemaakt. Die zijn een voorbeeld van de succesvolle samenwerking binnen de MRA.

De overheden in de MRA werken samen aan een goede verdeling van de verschillende functies over de hele regio. De afspraken die nu zijn gemaakt, komen voort uit een groeiende behoefte aan een nieuw soort werkplekken.

Ontwikkelingen

De manier waarop we werken, verandert continu onder invloed van allerlei maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Zo komen er steeds meer ZZP’ers en kleine bedrijven, die steeds vaker thuis, in koffiezaken of op andere ontmoetingsplekken werken. Door de toenemende behoefte aan samenwerking en kennisdeling winnen werkplekken die goed met het openbaar vervoer te bereiken zijn aan populariteit. Onder invloed van technologische vooruitgang gaan werken en wonen op dezelfde locatie steeds beter samen.

Inspelen op veranderende behoeften

Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland: “Bedrijvigheid betekent werkgelegenheid, een belangrijke voorwaarde voor welzijn. Daarom willen we dat de Metropoolregio Amsterdam een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor nieuwe en bestaande bedrijven. Als overheden moeten we daarom inspelen op de veranderende behoeften van ondernemers.”

Het bedrijf op de juiste plek

Binnen de Metropoolregio Amsterdam zijn tot 2030 meer dan voldoende plekken aangewezen voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Niet op al die werklocaties is een combinatie met wonen en recreëren mogelijk of wenselijk. Ook is niet iedere vorm van bedrijvigheid te combineren met wonen. Bond: “Het juiste bedrijf op de juiste plek, daar gaat het om. Wil je als MRA in de top vijf van aantrekkelijke Europese vestigingslocaties blijven, dan moet je als gemeenten en provincies over je grenzen heen kijken.” Wethouder Eric van der Burg, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van de gemeente Amsterdam, beaamt dat: “Om op de juiste plekken ruimte voor wonen en onderwijs te creëren, zullen sommige bedrijven elders beter op hun plek zijn. Een goede samenwerking tussen de overheden onderling, maar ook met ondernemers en kennisinstellingen is daarbij cruciaal.”

Ruimte voor Werken in de MRA van Morgen

De gemeenten en provincies in de Metropoolregio Amsterdam hebben zich verenigd in het Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties (Plabeka) om het aanbod van en de behoefte aan werklocaties met elkaar in balans te brengen en te houden. In opdracht van Plabeka is het rapport ‘Ruimte voor Werken in de MRA van Morgen 2017 – 2030’ opgesteld. Dit rapport gaat in op maatschappelijke trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de behoefte aan werklocaties en op het (geplande) aanbod en de vraag per deelregio. De overheden in de MRA hebben op basis van dit rapport afspraken gemaakt over de ontwikkeling van nieuwe werklocaties, de transformatie naar gemengde woon-werkgebieden en de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Zo moeten er plekken worden geboden voor bedrijven die vanuit binnenstedelijke locaties naar andere plekken willen of moeten verhuizen. Daarbij wordt, naast de wensen van de ondernemer, rekening gehouden met de typische kenmerken van iedere deelregio.

Almere-Lelystad biedt betaalbare ruimte voor ondernemers die willen groeien. Mede dankzij de nabijheid van uitvalswegen en Lelystad Airport is de regio een interessante vestigingslocatie voor logistieke bedrijven. Ook aan de MRA-woningbouwopgave kan de regio een belangrijke bijdrage leveren.

Amstelland-Meerlanden is, mede dankzij Schiphol, in trek als regio voor zakelijke dienstverlening en logistiek. Ook veilinggerelateerde bedrijvigheid en – nabij Amsterdam – stadsverzorgende bedrijven kenmerken de regio. In de toekomst kan onder meer Schiphol Trade Park fungeren als hotspot voor circulaire economie.

Amsterdam biedt met haar stedelijke milieu ruimte aan een grote diversiteit aan bedrijven waaronder een groeiend aandeel internationale bedrijven en start-ups, onder meer in de zakelijke en financiële dienstverlening (Zuidas), ICT (tech-start-ups), en de creatieve industrie. Het Westelijk Havengebied biedt ook ruimte aan (zwaardere) industrie.

Gooi en Vecht is als groen werk- en leefmilieu binnen de MRA vooral belangrijk vanwege het mediacluster. De regio huisvest ook lokaal MKB en – veelal buiten werklocaties – werkgelegenheid in de zorg en in toerisme.

Haarlem vormt met haar oude binnenstad en natuurrijke omgeving een aantrekkelijk werkgebied binnen de MRA voor kleinschalige zakelijke en overige dienstverlening, evenals een aantrekkelijk woongebied. Ook onderwijs, zorg en groot- en detailhandel zijn belangrijke bronnen van werkgelegenheid in de regio.

IJmond huisvest een belangrijk deel van de maakindustrie in de MRA op de terreinen in het Noordzeekanaalgebied. Binnen Techport werken bedrijven, overheden, en onderwijsinstellingen samen aan innovatie binnen de sectoren energie, offshore, maakindustrie en High Tech Systems & Materials.

Zaanstreek-Waterland geldt van oudsher als regio die sterk is in de voedselverwerkende en nautische industrie en in de bouw. Ook biedt de regio, net als Amsterdam, ruimte aan start-ups in de creatieve sector.

Plabeka
Binnen Plabeka werken de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen, Zaanstad, Purmerend, Amstelveen, Hilversum, Almere en Lelystad en de provincies Noord-Holland en Flevoland samen. Gedeputeerde Bond is voorzitter van Plabeka. De gemeenten vertegenwoordigen daarbij bovengenoemde regio’s.


Dit is een persbericht van Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Het volledige rapport ‘Ruimte voor Werken in de MRA van Morgen 2017 – 2030’ vindt u op de website van de MRA, www.metropoolregioamsterdam.nl.


Cover: ‘Almere centrum’Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024