Bouwplaats in de polder door Peter de Kievith (bron: Shutterstock)

Bodemdaling: dit zijn scenario’s om rekening mee te houden in gebiedsontwikkeling

12 juli 2021

3 minuten

Nieuws De bodem daalt op veel plekken in Nederland. Kennis over diezelfde bodem is onmisbaar voor toekomstbestendige gebiedsontwikkeling, zeker in een land waar de ruimte steeds schaarser wordt. Nieuwe bodemdalingskaarten laten zien wat de komende tachtig jaar de effecten van peilbeheer en klimaatverandering kunnen zijn.

Een compleet nieuw dorp met 8000 woningen, midden in een laaggelegen polder. De plannen voor de bouw van een nieuw dorp in de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas zorgden eerder dit jaar voor veel ophef. Kan dat wel, bouwen in een gebied waar de bodem zo snel daalt? De experts werden het niet eens, maar de casus Zuidplas bewijst dat het thema actueler is dan ooit. De bodem daalt, maar tegelijkertijd is er een enorm woningtekort en wordt de ruimte steeds schaarser. De onvermijdelijke vraag die in bij veel gebiedsontwikkelingen gesteld gaat worden de komende jaren: hoe ver kunnen we gaan?

Extra daling

Om een onderbouwd antwoord op die vraag te kunnen geven, heeft Deltares als onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond nieuwe bodemdalingskaarten gepubliceerd. De kaarten borduren voort op eerdere kaarten en laten aan de hand van de nieuwste berekeningen zien hoeveel bodemdaling er in Nederland tot 2100 optreedt. Want dat de bodem daalt in grote delen van Nederland lijkt onvermijdelijk. Volgens Deltares wonen of werken negen miljoen Nederlanders in een gebied waar de bodem daalt.

Naast de natuurlijke verandering van de grondwaterstand als gevolg van regen en verdamping is er volgens de experts nog een aantal oorzaken voor de daling. Allereerst het ontwateren van slappe veen- en kleigronden om deze grond geschikt te maken voor woningbouw of landbouw. Tegelijkertijd zorgt het belasten van deze grond, bijvoorbeeld wanneer de grond bouwklaar wordt gemaakt, voor extra daling. Ook gas- en zoutwinning zijn belangrijke oorzaken van bodemdaling.

Minder geschikt

Hoe sterk de bodem daadwerkelijk daalt tot aan 2100 hangt af van twee verschillende factoren: de snelheid waarmee het klimaat verandert en het peilbeleid. In Nederland is er nu vooral sprake van peilindexatie. Door het waterpeil van sloten en andere watergangen met de bodemdaling mee te laten zakken, voorkom je vernatting van de bodem en wordt woningbouw of landbouw mogelijk. Maar peilindexatie zorgt er ook voor dat de bodem blijft dalen en de uitstoot van CO2 onverminderd verdergaat wat het klimaat niet ten goede komt. Klimaatverandering en peilbeleid staan daarmee niet los van elkaar.

Peilbeheer zal in realiteit meer maatwerk worden om de klimaatdoelen te halen

Overheden kunnen daarom ook de bodemdaling verminderen door het peil van het oppervlaktewater hoog te houden, de zogeheten peilfixatie. Na enkele jaren tot decennia neemt de bodemdaling in dit scenario geleidelijk af doordat de bodem natter wordt. Dat betekent wel dat ander grondgebruik noodzakelijk is en de bodem bijvoorbeeld minder geschikt is voor woningbouw.

Maatwerk

De nieuwe kaarten schetsen de gevolgen van het beleid in twee uiterste scenario’s. Een scenario waarbij er naast sterke klimaatverandering ook sprake is van peilindexatie. In het andere scenario valt de klimaatverandering mee en wordt het peil van het oppervlaktewater bewust hoog gehouden, waardoor de bodemdaling meevalt maar de grond wel nat wordt.

“Door de twee uiterste scenario’s zie je goed de bandbreedte waarbinnen bodemdaling op landelijk niveau waarschijnlijk gaat plaatsvinden”, zegt Gilles Erkens, bodemdalingsdeskundige bij Deltares. “We begrijpen steeds beter hoe bodemdaling werkt. En daarmee kunnen we het ook steeds beter voorspellen. De snelheid van door menselijk handelen veroorzaakte bodemdaling is beïnvloedbaar en dat laten de kaarten zien.”

Volgens Deltares kunnen de kaarten een hulpmiddel zijn bij het nemen van beleidsbeslissingen die bodemdaling kunnen beïnvloeden. Want, zeggen de experts eerlijk, het is onwaarschijnlijk dat peilfixatie overal in Nederland zal worden uitgevoerd. “Dit grootschalige peilfixatie-scenario is puur bedoeld om te illustreren in hoeverre menselijk handelen bodemdaling kan beperken. In de meeste gevallen kan peilfixatie niet zonder aanzienlijke aanpassingen in het landgebruik of de intensiteit daarvan toegepast worden. Peilbeheer zal in realiteit meer maatwerk worden om de klimaatdoelen te halen.”

Een van de gemeenten waar bodemdaling een actueel thema is, is Almere. In een artikel op de website van Binnenlands Bestuur vertellen diverse betrokkenen over de gevolgen van de bodemdaling in de Almeerse Regenboogbuurt. De overheid wist destijds al dat de slappe kleigrond van de Flevopolder zou inklinken, maar haast zorgde voor keuzes die minder toekomstbestendig waren. Dit dilemma dreigt met de huidige wooncrisis weer te ontstaan.


Lees het volledige bericht op de website van Deltares. De kaarten zijn te bekijken op de website van de Klimaateffectatlas.


Cover: ‘Bouwplaats in de polder’ door Peter de Kievith (bron: Shutterstock)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023