"Hudson Yards" (CC BY 2.0) by Brian John Godfrey door Brian Godfrey (bron: Flickr)

Geen verstedelijking zonder openbaar vervoer

10 juli 2019

4 minuten

Onderzoek Het openbaar vervoer blijft in Nederland achter in de verstedelijkingsopgave. De overheidsmiddelen blijken ontoereikend. Voor onderzoek naar alternatieve financiering (het geld vooraf beschikbaar stellen) en bekostiging (het afbetalen) kijken we naar het buitenland. We bespreken drie voorbeelden en komen tot twee cruciale inzichten.

Leren van Hong Kong, Londen en New York

In wereldsteden experimenteren overheden met de koppeling tussen ov en vastgoedontwikkeling in aanpalende gebieden. Een vaak aangehaald voorbeeld is de koppeling in Hong Kong. Deze metropool bekostigt het toevoegen van een metrolijn voor een deel met inkomsten uit vastgoedontwikkeling nabij de nieuwe stations. Samen met de exploitatieopbrengsten zorgt dit ervoor dat er geen overheidssubsidie nodig is.

Een ander voorbeeld is Crossrail, een project van nieuwe spoorlijnen door de binnenstad van Londen. Hieraan betalen niet alleen de ontwikkelaars van nieuw vastgoed mee, maar ook bestaande vastgoedeigenaren. Dat gebeurt via zogeheten baatbelasting: vastgoed stijgt door de nieuwe ov-verbindingen in waarde, dus een deel ervan mag door Crossrail worden afgeroomd.

Ten slotte spreekt Hudson Yards tot de verbeelding. Bij dit megalomane project in New York bouwen partijen een grote hoeveelheid vastgoed bovenop een rangeerterrein, inclusief een nieuwe metrolijn naar het gebied. De metrolijn wordt voor een groot deel bekostigd door het reserveren van alle toekomstige ozb-inkomsten uit het nieuwe vastgoed.

Leren van het buitenland

Zijn deze succesvolle voorbeelden uit het buitenland een-op-een te kopiëren naar Nederland? Dat is nog niet zo makkelijk. Om de vertaalslag goed te maken, moeten lokale overheden niet alleen kijken naar financiële haalbaarheid en instrumenten, maar ook naar lokale (markt)omstandigheden én publiek-private spelregels. Deze zijn zowel geworteld in wet- en regelgeving als in de lokale cultuur.

De combinatie van spoor- en vastgoedontwikkeling in Hong Kong wordt succesvol genoemd omdat er geen overheidssubsidie aan te pas komt. Daarbij geldt wel dat Hong Kong een immense dichtheid heeft en een overheid die particulier autobezit ontmoedigt. De bevolking reist dus grotendeels met het ov, wat zowel de opbrengsten uit de ov-exploitatie als de waarde van grond bij nieuw metrostations opstuwt.

Het instrument van baatbelasting dat Crossrail in Londen kan toepassen wordt weliswaar veel bediscussieerd, maar heeft ook een lange traditie in het Verenigd Koninkrijk. Dat maakt het makkelijker om daar een dergelijke bekostiging te introduceren. Deze belasting voor Crossrail is bovendien ingevoerd als aanvulling op een bestaande regeling. Er was geen nieuwe wetgeving nodig.

‘Hudson Yards, New York, in 2017. Fotograaf: Céline Janssen

‘‘Hudson Yards, New York, in 2017. Fotograaf: Céline Janssen’


In New York is de bekostiging mede mogelijk doordat het lokale belastingregime ruimer en vrijer is dan bij ons. Als een Nederlandse gemeente na een gebiedsontwikkeling meer ozb ontvangt, doet de rijksoverheid dit bovendien teniet door een lagere uitkering uit het Gemeentefonds. Het New Yorkse model is daarom alleen navolgbaar als gemeenten grotere lokale belastingruimte krijgen én de gemeentefondssystematiek rond ozb wordt aangepast.
Hudson Yards, New York, in 2017. Fotograaf: Céline Janssen

Twee randvoorwaarden

De cases uit het buitenland laten veelbelovende koppelingen van openbaar vervoer met gebiedsontwikkeling zien. Daarvoor bestaat niet één uniforme aanpak. Deze verscheidenheid komt niet alleen voort uit verschillen tussen de steden en projecten, maar ook uit de publiek-private spelregels die gebaseerd zijn op lokale wetgeving en cultuur.

Ondanks deze zogenaamde institutionele verschillen, is het waardevol om buitenlandse voorbeelden te spiegelen aan de Nederlandse praktijk. Het verkennen van de werking van nieuwe instrumenten is vooral interessant als we de kwaliteit van de gebouwde resultaten en de ervaringen van betrokken partijen erbij betrekken. De Nederlandse praktijk kan dus zeker leren van succesvolle koppelingen van openbaar vervoer en gebiedsontwikkeling in het buitenland. Twee randvoorwaarden zijn daarbij echter cruciaal.

Allereerst is het van belang om voorbij het instrument of ‘de sluitende business case’ te kijken, en institutionele verschillen integraal mee te nemen in de analyse. Het wetenschappelijk inzicht dat hierbij centraal staat, is dat ieder nieuw instrument ook om een andere (belasting)wetgeving en samenwerkingscultuur vraagt. Het is in dat licht bemoedigend dat Minister Ollongren van BZK samen met de VNG de verruiming van het lokale belastinggebied onderzoekt.

Ten tweede valt het op dat de maatregelen voor de bekostiging van ov in Hong Kong, Londen en New York nauw aansluiten op het bestaande, lokale publiek-private speelveld. Dit zorgde in die steden voor meer politiek en maatschappelijk draagvlak rond de maatregelen, en dus voor minder onrust en risico’s. Meer doen met het bestaande is bij alternatieve financiering en bekostiging van ov-infrastructuur dus een gepast adagium. De Nederlandse verstedelijkingsopgave, waarin verdichting langs bestaande infrastructuur en menging van functies voorop staat, biedt hiervoor uitstekende condities. Oftewel: innoveer, maar wel met mate.

Cover: "Hudson Yards" (CC BY 2.0) by Brian John Godfrey


Cover: ‘"Hudson Yards" (CC BY 2.0) by Brian John Godfrey’ door Brian Godfrey (bron: Flickr) onder CC BY 2.0, uitsnede van origineel


tom daamen2

Door Tom Daamen

Directeur SKG, Associate Professor Urban Development Management TU Delft

simon portret

Door Simon van Zoest

Promovendus / onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024

Waterfront Harderwijk, eerder winnaar van de SKG Publieksprijs door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)

Stem nu op uw favoriet voor de SKG Publieksprijs 2024!

Stem nú op uw favoriete duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens het SKG Jaarcongres op 28 maart wordt bekend gemaakt welk project de SKG Publieksprijs 2024 wint.

Uitgelicht
SKG Nieuws

23 februari 2024

Vos Logistics, Oss door Joyce Roosenhart (bron: Wikimedia Commons)

‘Verdozing’ tegengaan – met nog grotere dozen (die zelfs de lucht in kunnen)

De groei van het aantal grote distributiecentra – ‘dozen’ in de volksmond – zet onverminderd voort. Om het landschap te sparen, stellen logistiek wetenschappers voor distributiecentra te bundelen in grote clusters.

Onderzoek

23 februari 2024