2013.01.29_Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2013

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2013 'Werkzame ontwikkelstrategieën?'

1 maart 2013

7 minuten

Nieuws Na de succesvolle editie Gebiedsontwikkeling Slim Vlottrekken van 2012 staan dit jaar werkzame ontwikkelstrategieën centraal. Waar kunnen we vandaag al mee aan de slag?

Donderdag 14 maart 2013, Galgenwaard Utrecht

TOELICHTING

Waar kunnen we vandaag mee aan de slag?

Marcel Canoy

Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de ontwikkeling van onze steden de komende jaren? Pieter van der Heijde, Bureau Stedelijke Planning, zet vanuit economische perspectief enkele lange lijnen neer. Hij is 14 maart één van de sprekers het jaarcongres Gebiedsontwikkeling 2013 ‘Werkzame ontwikkelstrategieën’ van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft. Louis Bekker van Siemens is als nieuwe speler in het veld gevraagd zijn visie te schetsen op de duurzame stad van de toekomst. En Jeroen Steens, Havenbedrijf Rotterdam, geeft een kijkje in de keuken van de dashbordstrategie van het havengebied en de samenwerking met diverse private partijen. Onder leiding van Hans de Jonge gaan Van der Heijde, Bekker, Steens, Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, samen met hoofdeconoom Ecorys, , in gesprek om te verkennen wat verleidelijke perspectieven zijn en wat de aanjagers voor gebiedsontwikkeling zijn de komende jaren.

Succesvolle ontwikkelstrategieën

Wat maakt een locatie kansrijk en wat zijn hun ontwikkelstrategieën? Op het praktijkcongres maken we een ‘rondje Nederland’ en gaan we dieper in op acht succesvolle ontwikkelingen. Interessant is de diversiteit aan invalshoeken van deze ‘praktijkvoorbeelden’: van doorstart in de Vinex, slimme erfpachtconstructies, getrapt ontwikkelen in een van de diepste polders, kavelruil, herbestemming als katalysator, vloeiende kasstroom door slim programmeren tot tijdelijke gebiedsontwikkeling.

Professionals in gebiedsontwikkeling ontmoeten elkaar op 14 maart a.s. op het jaarcongres in de Galgenwaard in Utrecht waar nieuwe inzichten gedeeld worden en praktische oplossingen aangereikt. Wilt u er ook bij zijn? Meldt u dan vandaag nog aan via www.rostra.nl

Plenair

PROGRAMMA -

09.30 Ontvangst deelnemers

Hans de Jonge

10.00 Welkom en opening door

STAND DER DINGEN: LANGE LIJNEN EN KLEINE KORRELS

Friso de Zeeuw, Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling

ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN RUIMTE

10.25 Pieter van der Heijde, Algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning

STEDELIJKE SYSTEMEN EN DUURZAAMHEID

10.45 Louis Bekker, City Account Manager Business Development Siemens Nederland

11.15 Pauze

GEBIED IN DE LIFT: ROTTERDAMSE HAVEN

11.45 Jeroen Steens, hoofd Port Development Havenbedrijf Rotterdam

VERLEIDENDE PERSPECTIEVEN EN INVESTERINGEN OP DE KORTE TERMIJN

12.05 Hans de Jonge in gesprek met de deelnemers en met Friso de Zeeuw, Pieter van der Heijde, Louis Bekker, Jeroen Steens en Marcel Canoy, Hoofdeconoom Ecorys

12.45 Lunch

PARALLELSESSIES IN TWEE RONDEN

13.45 en 15.30

16.45 Gelegenheid tot napraten

Parallelsessies

A. PIUSHAVEN TILBURG: BINNENSTEDELIJK LEVEND PODIUM

Transformatie van voormalig industrieel havengebied naar veelzijdig woonwerkgebied met circa 1500 woningen. Ruimte maken voor innovatieve woonproducten aan het water, creatief ondernemerschap, zorg, detailhandel en horeca. De bouwkranen draaien volop en laten zien dat Piushaven ondanks de recessie bruist. Een uitgebreid programma aan sociaal-culturele activiteiten - het Levend Podium - trekt massa's mensen naar het gebied en brengt het succesvol onder de aandacht. Dankzij de samenwerking, daadkracht en verbinding tussen negen projectontwikkelaars, woningcorporaties, gemeente, bewoners en ondernemers.

Judith van Loon, Programmaleider Piushaven Levend Podium
Thérèse Mol, Projectleider Piushaven Gemeente Tilburg
Wim Timmermans, Projectdirecteur Van der Weegen Bouwgroep
Berend de Vries, Wethouder Gemeente Tilburg

B. VERDER MET DE VINEX

Koeien eruit, woningen erin…. Het leek zo mooi, maar werkt het nog? En op welke schaal? In beton gegoten stedenbouwkundige plannen blijken buigzamer dan gedacht. Doorontwikkeling en doorstart in de Vinex. In welke samenwerkingsvormen? Hoe krijg je betrokkenen mee bij gewijzigde plannen? En hoe temporiseren? Ga in gesprek over de ontwikkelingen in Leidsche Rijn Utrecht en Deelplan 9 in Grave Es Oldenzaal.

Agnes Franzen, Programmamanager Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft
Rien de Klerk, Directeur EXPO Vastgoed
Iris Oosterbeek, Projectmanager Woningbouw- en Parkontwikkeling Projectbureau Leidsche Rijn
Frits Rorink, Wethouder Gemeente Oldenzaal
Rudy de Groote, Adviseur Gemeente Oldenzaal
Frans Holleman, Directeur Bouwfonds Ontwikkeling regio Noord-Oost

Achtergrondinformatie
- PPS: werkt dat nog?

C. KRACHT VAN ERFPACHT: PAPENDRECHT EN ZAANSTAD (alleen in eerste ronde)

Erfpacht inzetten als slimme ontwikkelstrategie: een kijkje in de keuken. Van Papendrecht, waar de gemeente de grond van vliegtuigfabrikant Fokker heeft gekocht om deze vervolgens onder voorwaarden in erfpacht aan het bedrijf uit te geven. En van Zaanstad, waar eigen woningbezit door de gemeente wordt gestimuleerd via de regeling Betaalbare Koopwoningen Zaanstad Erfpachtvariant. Gebiedsontwikkeling uit de grond!

Nel Hazendonk, Directeur Betaalbare Koopwoningen Zaanstad
Walter Stam, Partner Akro Consult
Richard Korteland, Wethouder Gemeente Papendrecht

André Rolloos, Directeur Particulieren Rabobank Zaanstreek

D. WESTLAND: HYBRIDE CLIMATE PROOF WONEN (alleen in eerste ronde)

Grootschalig ontpolderen en herstructurering van glastuinbouw: het innovatieve bouwproject Het Nieuwe Water combineert waterberging, woningbouw, ecologie en natuur. Het stedenbouwkundig plan biedt voor deze woonwijk op het water acht waterkamers. Sociale woningbouw, starters en koop in hogere segment. Getrapte ontwikkeling met voorfinanciering: rood financiert blauw. Klimaatbestendigheid in een van de diepste Westlandse polders!

Adri Bom, Hoogheemraad Hoogheemraadschap van Delfland
Fred Nederpel, Seniorbeleidsadviseur / Coördinator Gebiedsgerichte projecten Hoogheemraadschap van Delfland
Jeroen Verschuren, Directeur Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland Gemeente Westland

E. SLUISJESDIJK ROTTERDAM: WERK IN ONTWIKKELING (alleen in tweede ronde)

Opknappen, vernieuwen en transformeren: van pier naar hoogwaardig bedrijventerrein voor havengerelateerde dienstverlening, kleinschalige onderzoekscentra en maakindustrie. Fysieke investeringen slim koppelen aan aanpak sociaal-economische opgave moet resulteren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee werkgelegenheid voor Rotterdam Zuid. Het leegstaande RET-gebouw dient als katalysator voor de gebiedsontwikkeling. Aan de basis van het ontwikkelplan staat een leer-werktraject voor jongeren op Zuid.

Agnes Franzen, Programmamanager Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft
Jan van Nieuwenhuijzen, Commercieel directeur Cofely West Industrie
Otto Trienekens, Initiatiefnemer RET-ontwikkeling Veldacademie
Isabelle Vries, Gebiedsmanager Havenbedrijf Rotterdam

F. WAALFRONT NIJMEGEN: MASTERPLAN NIEUWE STIJL

Van masterplan-denken naar denken in strategische visies. Minder blauwdruk, meer flexibiliteit. Wat blijft, is de noodzaak om de bestaande kwaliteit van het gebied als uitgangspunt te nemen. Hoe voeg je daar iets aan toe vanuit de vragen die voor de individuele locaties spelen? Slim programmeren maakt sturen op kasstromen in het gebied mogelijk. Hoe doe je dat en wat is daar voor nodig?

Wout van Hees, Directeur Ontwikkelingsbedrijf Waalfront
Patrick Joosen, Directeur Bouwfonds Ontwikkeling Regio Midden
Hannie Kunst, Wethouder Gemeente Nijmegen

G. SPOORZONE DELFT: WONEN, WERKEN, MOBILITEIT

Integrale herontwikkeling van het spoorzonegebied, ofwel: werken aan en in het kloppend hart van de stad. Om braakliggend terrein te voorkomen is tijdelijke gebiedsontwikkeling een oplossing. Vitaliteit in het gebied garanderen is ook voor de permanente vastgoedontwikkeling van cruciaal belang. Hoe vult de gemeente haar regierol in? Wie zijn de partners en hoe verloopt de samenwerking? Hoe te komen tot gezamenlijke bereidheid tot investeren? Viaduct zorgt voor verbinding!

Charlie Martens, Directeur Nieuwe Markten Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling
Rosie Severens, Manager Vastgoed- en Gebiedsontwikkeling Spoorzone Delft
Lucas Vokurka, Wethouder Gemeente Delft

H. PEIZE IN DRENTHE: UNIEK EN ENERGIEK GEBIEDSPROCES (alleen in tweede ronde)

Bundeling van energie en verbinding van verschillende beleidsdoelen vormen de sleutel voor het succes van deze complexe herinrichtingsopgave van 6000 ha. Na intensieve publieksgerichte planvorming kan de realisatiefase van 5 jaar volgens planning afgerond worden. Verbetering van de landbouwstructuur, versneld aanleggen van natuurgebied (1700 ha EHS) in combinatie met waterberging, verbetering natuurkwaliteit en versterking van de recreatieve mogelijkheden; in opdracht van de provincie en het waterschap uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied.

Bert van Guldener, Projectleider Dienst Landelijk Gebied / secretaris herinrichting Peize
Gerard Zeemans, Projectleider Waterschap Noorderzijlvest

Zie ook:


Cover: ‘2013.01.29_Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2013’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024