Hoe gebiedsontwikkeling ‘Slim Vlottrekken’?

15 februari 2012

6 minuten

Nieuws Na het zeer succesvolle praktijkcongres van 2011 organiseert de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft op donderdag 15 maart a.s. de vervolgeditie met als thema ‘Gebiedsontwikkeling Slim Vlottrekken’. Gericht op het uitwisselen van ervaringen. In aanloop naar het congres verzamelen we op gebiedsontwikkeling.nu aanvullende achtergrondinformatie. Heeft u interessante artikelen of slimme voorbeeldprojecten die het onderwerp van het congres raken? Laat het ons weten via redactie@gebiedsontwikkeling.nu

Achtergrondinformatie bij het praktijkcongres van 15 maart

ACHTERGRONDINFORMATIE PRAKTIJKCONGRES 'GEBIEDSONTWIKKELING SLIM VLOTTREKKEN'

Thema: Water als waardemaker

- Dijkverbeteringsproject Gein, opdrachtgever: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht / ontwikkelaar: Waternet
- Het water in de Randstad heeft een stroomversnelling nodig. Bron: waterwelvaart.net
- Hybride en climate proof wonen in het Westland

Thema: Financiering

Sessie A: #010 en #040

SLIM REGIONAAL STUREN
Na Amsterdam willen Rotterdam en Den Haag zich ook op de kaart zetten als Metropoolregio. Sterke en internationaal toonaangevende sectoren in deze regio zijn Transport & Logistiek, Chemie & Energie, Greenports, Vrede, Recht & Veiligheid, Cleantech, Life Sciences & Health, Pensioenen & Verzekeringen, Water & Delta en ICT & Telecom. Het versterken van deze clusters staat hoog opde agenda. Een belangrijk onderdeel van deze versterking is het aanbieden van passende woonmilieus. Maar hoe doe je dat? Lees verder >>

Sessie B: Rijnhavengebied - Alphen aan den Rijn

ONDERNEMERS ALS KATALYSATOR
Als schot voor de boeg heeft de gemeente Alphen aan den Rijn begin 2011 de concept RijnHavenwijzer aan eigenaren en ondernemers op Rijnhaven gepresenteerd. Op dit concept heeft geen besluitvorming plaatsgevonden, het is een discussiestuk. Op basis van de discussie heeft de gemeente in 2011 geleerd wie op dit moment de partners in herstructurering zijn, waar de tijd rijp voor is en hoe zij eigen middelen en instrumentarium het beste inzet. Op dit moment wordt de RijnHavenwijzer 2.0 opgesteld. Daarover zal het college van B&W en de raad binnen enkele maanden besluiten. Dat zal op hoofdlijn vervolgens het kader vormen voor de herstructurering van Rijnhaven. Lees verder >>

Download hier het Voorwoord en de Samenvatting.

Ander slim voorbeeldproject voor ondernemers als katalysator: Noordelijke IJ-Oever - Amsterdam steekwoorden: vraaggericht ontwikkelen, archipunctuur, aanpassen bestemmingsplan, gebruik maken van bestaande

SESSIE C. Bloemendalerpolder - Weesp GROOTSCHALIG, ZEKER & FLEXIBEL

Begin 2011 is besloten tot een herijking van het masterplan Bloemendalerpolder, om het plan en de werkwijze aan te passen aan de huidige economische situatie. In juli 2011 hebben publieke en private partijen een akkoord bereikt over de verdere ontwikkeling van de Bloemendalerpolder. Kern van het akkoord is dat er tussen partijen op een andere wijze wordt samengewerkt, met een gewijzigde verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s. In plaats van een traditionele rolverdeling waarbij de realisatie van het ‘groen-blauw’ en ‘grijs’ door publieke partijen plaatsvindt en de realisatie van de woningen door private partijen, zijn private partijen in de Bloemendalerpolder verantwoordelijk voor een groot deel van de integrale ontwikkeling (dus ook voor de realisatie van het groen-blauw en grijs). Er vindt toetsing plaats door een kwaliteitsteam. Het masterplan heeft plaatsgemaakt voor een kader (weergegeven in de essentiekaart) en in plaats van een grex is een financieel akkoord het uitgangspunt. Lees verder >>

Ander slim voorbeeldproject: Project Piushaven, Tilburg
steekwoorden: werken in vertrouwen en in dialoog

Sessie D: CO2-neutrale wijk - Rijswijk

NOG SLIMMER MET SMART ENERGY GRIDS
In parallelsessie D stond CO2-neutrale wijk Rijswijk Buiten centraal. Deze wijk, gesitueerd ten zuiden van Rijswijk, zal de komende 10 jaar ontwikkeld worden. Allereerst zette Jan Brugman, Directeur Programmabureau Rijswijk Buiten, de plannen uiteen. Het reeds bestaande park wordt omarmd en een uitgebreid waternetwerk zal de woningen met elkaar en de omliggende omgeving verbinden. Tijdens de planvorming wordt nauw samengewerkt met omliggende bedrijven, zoals DSM, om deze in plaats van een belemmerende rol ook inspraak en zelfs investeringsmogelijkheden te geven. Lees verder >>

Sessie E: Cruquius - Amsterdam

GELEIDELIJKE VERKLEURING NAAR WONEN EN WERKEN
Het oostelijk havengebied van Amsterdam is de afgelopen jaren getransformeerd van industriegebied tot stedelijk woongebied aan het water. Cruquius is het enige schiereiland in het gebied dat nog niet herontwikkeld is. Het omvat een bonte verzameling van bedrijven en ook nog wat zware industrie, zoals een betonfabriek. Lees verder >>

Sessie F: Eiland van Schalkwijk

SPELREGELKAART VOOR FLEXIBEL PLANNEN
In parallelsessie F stond het Eiland van Schalkwijk centraal. Dit is een open, groen gebied, omringd door water midden in een verstedelijkte omgeving. Het eiland kent een rijke cultuurhistorie met onder meer de forten van de Hollandse Waterlinie. Om bestaande kwaliteiten te behouden en tegelijkertijd ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven, zijn een structuurvisie, een beoordelingskader en een beoordelingsprotocol opgesteld. De gemeente Houten, de provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben nauw samengewerkt bij de totstandkoming van de structuurvisie en blijven dat doen bij de beoordeling van initiatieven. Lees verder >>

Sessie G. Jacob Geelbuurt - Amsterdam Gefaseerde particuliere oplossingen

Met een flexibel Masterplan werken aan sociale stijging. De Jacob Geelbuurt (Slotervaart) is aan vernieuwing toe. De woningen zijn klein, het woningaanbod is eenzijdig (vooral portieketagewoningen en bijna allemaal sociale huur) en de enorme hoeveelheid openbare ruimte en groen is in matige staat van onderhoud. Met het raamwerk van Van Eesteren als basis naar een gefaseerde nieuwe invulling. Speerpunten: ‘duurzaamheid & energie’ en ‘ruimte voor particulier initiatief’. Lees verder >>

Sessie H. Coolhavengebied - Rotterdam De stadscampus als motor voor ontwikkeling

De rol van de universiteitscampus in de stad staat de laatste jaren steeds hoger op de bestuurlijke agenda. Waar de universiteit in sommige steden al eeuwenlang een natuurlijk onderdeel van de stad is, daar functioneert de universiteitscampus in veel steden nog als enclave in of buiten de stad. Het delen van faciliteiten en voorzieningen - met de stad en met andere partijen - werd vóór de crisis als negatief gezien; iedereen wilde het liefst eigen territorium. Sinds de crisis is dit noodgedwongen veranderd. Het delen van voorzieningen is een makkelijke manier geworden om te bezuinigen op dure vierkante meters. Daarnaast leidt functiemenging met de stad eerder tot vijf ingrediënten die als basisrecept voor een succesvolle campus gelden: gebouwen voor onderwijs & onderzoek, studentenhuisvesting, winkels en vrijetijdsfuncties, infrastructuur en (aan de universiteit) gerelateerde bedrijvigheid. Lees verder >>

slimme vlottrekkers

Toelichting congresprogramma
In de nieuwe realiteit komt het aan op vakmanschap om vastgelopen projecten weer vlot te trekken. Wat is er nodig om vraaggerichter, goedkoper, flexibeler en sneller te werken? Ook worden de waardemakers van morgen verkend. Welke kansen biedt de zorgsector, hoe kan water als waardemaker fungeren en hoe ziet de toekomst van de retail er uit? Wat kunnen we verwachten van pensioenfondsen? Kunnen ze fungeren als slimme vlottrekkers in gebieden waar door gebrek aan traditionele financiering ontwikkelingen dreigen te stagneren? Waar liggen reële perspectieven en wat zijn neptrends? In het parallelprogramma komen op lokaal niveau aan bod. Iedereen is hard aan het werk. Met welke (nieuwe) partners zoeken ze naar een succesvolle aanpak? Hoe komen zij tot die aanpak en hoe hebben ze het proces georganiseerd? Spannende en leerzame verhalen over hun zoektochten naar de beste oplossingen.Meest recent

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024