platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie
GO dossier financien

Dossier Financiering & Bekostiging

Gebiedsontwikkeling gaat altijd gepaard met financiële investeringen waarmee de veranderingen in het gebied betaald worden. Het dossier Financiering & Bekostiging biedt een overzicht van de plaats, rol en werking van de financiële aspecten van gebiedsontwikkeling.

Naast programma, ontwerp, proces en mensen op sleutelposities, zijn financiën doorslaggevend of een gebiedsontwikkeling van de grond komt of niet. In de vakwereld zijn de financiële aspecten vaak onderbelicht; men ervaart het meestal als lastig, niet sexy en hinderpaal voor leuke ideeën. Specialisten behartigen de financiën, waaronder de grondexploitatie. Zij doen dat met spreadsheets en rekenmethoden die voor anderen nauwelijks te vatten zijn. Vooral in de publieke wereld (en adviseurs die daar tegen aanhangen) is de afstand tussen de ‘financiële operateurs’ en - bij voorbeeld - gebiedsmanagers en ontwerpers groot. In de marktsector is die afstand kleiner.

Met dit dossier willen wij deze kloof overbruggen. Maar ook mythes ontmaskeren, zoals het vrijblijvende en ondeskundige gepraat over ‘nieuwe verdienmodellen’ en de ‘maatschappelijke businesscase’. Alleen op basis van technische expertise en realistische inschatting van kosten, opbrengsten, kansen en risico’s, kunnen we de financiële aspecten adequaat integreren in gebiedsontwikkeling. Follow the money.

Vragen vanuit Gebiedsontwikkeling:

  1. Wat is de rol van investeringen bij gebiedsontwikkeling? 
  2. Hoe werken grondbeleid en grondexploitatie? 
  3. Zijn er alternatieve financierings- en/of bekostigingsvormen?
  4. Hoe krijgen we de businesscase rond en wat is hierin de rol van de verschillende partijen?
  5. Welke (inter)nationale projecten en/of instrumenten zijn leerzaam?

4. Hoe krijgen we de businesscase rond en wat is hierin de rol van de verschillende partijen?

Gemeenten

Private partijen (ontwikkelaars en bouwers)

Publiek-Private Samenwerking (PPS)

Beleggers

Corporaties

Rijksoverheid

Crowdfunders