Financiering & Bekostiging

Gebiedsontwikkeling gaat altijd gepaard met financiële investeringen waarmee de veranderingen in het gebied betaald worden. Het dossier Financiering & Bekostiging biedt een overzicht van de plaats, rol en werking van de financiële aspecten van gebiedsontwikkeling.

Dossier Financiering & Bekostiging door kram-9 (bron: Shutterstock)

28 juni 2022


Naast programma, ontwerp, proces en mensen op sleutelposities, zijn financiën doorslaggevend of een gebiedsontwikkeling van de grond komt of niet. In de vakwereld zijn de financiële aspecten vaak onderbelicht; men ervaart het meestal als lastig, niet sexy en hinderpaal voor leuke ideeën. Specialisten behartigen de financiën, waaronder de grondexploitatie. Zij doen dat met spreadsheets en rekenmethoden die voor anderen nauwelijks te vatten zijn. Vooral in de publieke wereld (en adviseurs die daar tegen aanhangen) is de afstand tussen de ‘financiële operateurs’ en - bij voorbeeld - gebiedsmanagers en ontwerpers groot. In de marktsector is die afstand kleiner.

Met dit dossier willen wij deze kloof overbruggen. Maar ook mythes ontmaskeren, zoals het vrijblijvende en ondeskundige gepraat over ‘nieuwe verdienmodellen’ en de ‘maatschappelijke businesscase’. Alleen op basis van technische expertise en realistische inschatting van kosten, opbrengsten, kansen en risico’s, kunnen we de financiële aspecten adequaat integreren in gebiedsontwikkeling. Follow the money.

Wat is de rol van investeringen bij gebiedsontwikkeling?

WoZoCo by MVRDV architects door JJFarq (bron: Shutterstock.com)

Verdichting vraagt om meer aandacht voor exploitatiefase in gebiedsontwikkeling

De toenemende druk op de stedelijke ruimte door verdichting betekent volgens adviseurs Theo Stauttener, Jaap Zijda, Hans Karssenberg en Jaap Schoufour dat vanaf de start van een gebiedsontwikkeling al nagedacht moet worden over de exploitatiefase.

Analyse

18 mei 2021

minicollege financiering

GO minicollege: Financiering van gebiedsontwikkeling

In dit minicollege staat de uitleg van het systeem, het proces en de risico’s van de financiering van gebiedsontwikkeling centraal. In verrassend kort tijdsbestek wordt een heldere uitleg gegeven over deze complexe materie. De financiële paragraaf i…

Onderzoek

26 maart 2017

sparen -> Photo by Damir Spanic on Unsplash

Dit zijn de spelers en financieringsrollen bij gebiedstransformatie

Meerdere spelers zijn betrokken bij de financiering van gebiedstransformaties. TU Delft-onderzoekers Erwin Heurkens en Tom Daamen bespreken hun kenmerken, (on)mogelijkheden en veranderingen in de financieringsrollen.

Onderzoek

23 juni 2020

Financiering duurzame gebiedsontwikkeling

Financiering van duurzame gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling, duurzaamheid en financiën vormen een ingewikkelde driehoeksrelatie, zeker bij gebiedsontwikkelingen van formaat. Willie Fikken en Arjan van Timmeren onderzochten de kosten en baten en van duurzame gebiedsontwikkeling en vonden e…

Nieuws

8 september 2016

utrecht flickr

Nieuwe kansen voor financiering van stedelijke gebiedstransformaties

Stedelijke gebiedstransformaties gaan gepaard met lange doorlooptijden, versnipperd eigendom en hoge investeringskosten. Hoe kunnen we risicodragende voorinvesteringen verdelen en de terugverdientijd verkorten? Welke verbeteringen zijn mogelijk aan…

Verslag

29 maart 2018

Uitbreiding IJburg door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

“Het idee dat complexe gebiedsontwikkelingen geld opleveren, is een verkeerd idee”

Nieuw historisch onderzoek naar grondexploitaties laat zien dat complexe gebiedsontwikkelingen nauwelijks te realiseren zijn zonder steun van gemeenten en het Rijk.

Onderzoek

9 februari 2022

Hoe werken grondbeleid en grondexploitatie?

Woningbouw door MichaelGaida (bron: Pixabay)

Gebiedstransformaties: financieringsvormen en financiële haalbaarheid

Welke financiële zaken spelen een rol bij gebiedstransformaties? Welke vormen van financiering zijn er? En hoe maak je dit soort transformatieprojecten financieel haalbaar? Daarover vertelt TU Delft-onderzoeker Erwin Heurkens.

Onderzoek

16 juni 2020

Grote markt Groningen

Gebiedsontwikkeling: meer dan onteigening en kostenverhaal

Een gemeente die het onteigeningsrecht en bevoegdheden ten aanzien van het kostenverhaal 'doorlegt' aan een marktpartij: dat is de kern van het Rli-advies 'Grond voor gebiedsontwikkeling'. Paul van Dijk, partner bij Akro Consult, wijst het niet dire…

Nieuws

30 juni 2017

"Fly away in a Robinson r22 beta" (CC BY 2.0) by archangel 12

Modernisering instrumentarium grondbeleid

Modernisering van het grondbeleid staat op het ogenblik sterk in de belangstelling: in het kader van de aanstaande Omgevingswet worden momenteel de voorstellen voor de Aanvullingswet grondeigendom bediscussieerd. Daarnaast verscheen het veelbesproke…

Verslag

23 februari 2018

Photo by Daria from TaskArmy.nl on Unsplash

Nieuwe Aanvullingswet Grondeigendom: dit zijn de consequenties

“Er zijn nieuwe schoenen toegevoegd aan de gereedschapskist, terwijl de oude schoenen zijn gepoetst.” Dat zegt Frits Dinkla, projectleider gebiedsontwikkeling bij Rho Adviseurs, over de nieuwe Aanvullingswet Grondeigendom.

Uitgelicht
Analyse

25 maart 2020

Nieuwbouw aan de rand van de stad door Anselm Baumgart (bron: Shutterstock)

De minister van VRO moet aan de bak met een gebrekkige grondmarkt

Volgens hoogleraar Erwin van der Krabben krijgt de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een zware kluif aan de hoge nieuwbouwambities. Hij bespreekt de voors én tegens van vier mogelijke oplossingen om de grondmarkt te vernieuwen.

Uitgelicht
Opinie

21 december 2021

Welke (potentiële) alternatieve constructies zijn relevant?

RM_Groenblauwe_stad door Rèmon Mulder (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Groenblauw doet allen goed. Maar de bekostiging kan beter

Het belang van een groenblauwe leefomgeving is onomstreden. Toch is de inpassing in gebiedsontwikkelingen geen zekerheidje. Met name de bekostiging moet beter worden geregeld, zo blijkt uit onderzoek van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling (TU Delft).

Uitgelicht
Onderzoek

15 juli 2022

Stationsgebied Tilburg door Hans Büchi (bron: Hans Büchi)

Zo organiseer je uitvoeringskracht in de regio

Om tot uitvoeringskracht te komen in de regio adviseren Hans Büchi en Koos de Groot een regionale omgevingsagenda (ROA) met een regionale investeringsagenda (RIA) te combineren. Zij onderbouwen dit met eerste resultaten in de regio Hart van Brabant.

Uitgelicht
Analyse

10 mei 2022

Het nieuwe treinstation in Delft door Erik Laan (bron: Shutterstock)

Brede welvaart belangrijk bij grote integrale projecten

Uit CPB-onderzoek blijkt dat vastgoedprijzen stijgen als de buurt verbeterd wordt door bijvoorbeeld ondertunneling van spoor of weg. De financiële kwantificering van brede welvaart kan zo helpen om grote investeringen te verantwoorden.

Uitgelicht
Onderzoek

1 december 2021

Daadkracht en drang publicatie door Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (bron: Daadkracht en drang)

Drie manieren om verstedelijking duurzaam te bekostigen

Tom Daamen en Simon van Zoest (Leerstoel Gebiedsontwikkeling) onderzochten hoe in het buitenland de aanleg van openbaar vervoer wordt bekostigd. In hun publicatie destilleren zij 6 inzichten en 3 aanbevelingen.

Uitgelicht
Onderzoek

14 april 2021

Luchtfoto Utrecht door Sebastiaan ter Burg (bron: Flickr)

Maak de kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet flexibel

Biedt de Omgevingswet straks voldoende flexibiliteit om kostenverhaal toe te passen? Juridisch adviseur Evert Jan van Baardewijk analyseert dit aan de hand van het bestemmingsplan Retailpark Belvédère van de gemeente Maastricht.

Analyse

22 februari 2021

Bedrijventerrein de Hoek Hoofddorp, Wikimedia Commons

Anders financieren versnelt herontwikkeling bedrijventerreinen

Bedrijven willen in recessies het liefst op hun huidige plek uitbreiden, terwijl overheden bedrijventerreinen willen verbeteren. Een nieuwe manier van samenwerking en financiering kan dit versnellen, stelt Buck Consultants International.

Analyse

11 november 2020

Center_city_cloudy_groningen_netherlands door PXhere (bron: PXhere)

Onderzoek: regionale fondsvorming voor gebiedsontwikkeling kansrijk, maar let wel op de hobbels

Een (regionaal) investeringsfonds is een effectief instrument om baten én lasten tussen gebiedsontwikkelaars te verdelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling.

Uitgelicht
Onderzoek

5 november 2020

Topview bouwplaats -> Photo by Ivan Bandura on Unsplash

Revolverende fondsen en gebiedsinvesteringszones: kansrijk, maar niet zonder dilemma's

TU Delft-onderzoekers analyseren de mogelijkheden van gebiedsinvesteringszones en revolverende fondsen. Uit welke set van regelingen, afspraken en instrumenten bestaat dit soort arrangementen? En welke dilemma's komen erbij kijken?

Onderzoek

10 juli 2020

Overhoeks nieuwbouw amsterdam

Zo werkt het revolverend fonds voor stedelijke transformatie

Een revolverend fonds moet dure en complexe binnenstedelijke gebiedstransformaties vergemakkelijken en versnellen. Vandaag presenteert het Platform Stedelijke Transformatie een uitwerking van het plan voor zo'n fonds aan de minister, die eerder al 3…

Nieuws

22 juni 2018

RijswijkBuiten by nandasluijsmans

Private financiering van verstedelijkingsopgaven hoeft niet duur te zijn

ANALYSE Private financiering van verstedelijkingsopgaven hoeft niet duur te zijn, als je producenten verantwoordelijk maakt voor de exploitatie. Dat betoogt Frank ten Have van Deloitte Real Estate.

Analyse

28 juni 2019

Bouwlocatie" (CC BY 2.0) by CorporatieNL

Toekomstige financiële opbrengsten van gebiedsontwikkeling te gebruiken als investeringsruimte?

Gemeenten kunnen hun gebiedsontwikkelingen (gedeeltelijk) bekostigen door extra opbrengsten uit de OZB en het Gemeentefonds bij nieuwbouw te reserveren in een investeringsfonds. Frank ten Have berekent mogelijkheden en risico’s aan de hand van een f…

Analyse

7 november 2019

De kop van 't Zand gebiedsontwikkeling 's-Hertogenbosch(JW Pijnenburg, wikimedia commons)

CPB: Betere gebiedsontwikkeling als vastgoedeigenaar meebetaalt

Laat eigenaren en gebruikers van vastgoed meebetalen aan ruimtelijke ontwikkelingen waarvan zij profiteren, bijvoorbeeld via de ozb of een ingezetenenheffing. Daarmee worden de lasten eerlijker verdeeld, stelt het CPB in een recente publicatie.

Nieuws

11 november 2019

Co Verdaas en Tom Daamen door Marc Blommaert (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Gebiedsinvesteringszone als instrument om gebieden te versterken

Kan het instrument gebiedsinvesteringszone (GIZ) helpen de nodige ruimtelijke investeringen te organiseren? Een analyse van hoogleraar Co Verdaas en SKG-directeur Tom Daamen.

Uitgelicht
Analyse

25 juni 2020

planschade papieren tekentafel -> Accelerator Area Development" (CC BY 2.0) by locusresearch

Planbatenheffing: tussen droom en baat staan wetten in de weg en praktische bezwaren…

Waarom zou een gemeente wel planschade moeten betalen aan ontwikkelaars, maar geen planbatenheffing mogen krijgen? Frank ten Have deed onderzoek voor minister Ollongren en adviseert negatief. In de Kamerbrief ziet hij gelukkig ook kansen.

Analyse

27 juli 2020

Wat is de rol van gemeenten?

Lege kavel in Japan door kawamura_lucy (bron: Shutterstock)

Voortdurende prijsstijgingen zetten onvoorwaardelijk grondbod onder druk

Gemeenten kiezen marktpartijen vaak op basis van plankwaliteit en grondbod. De laatste variabele staat onder druk door stijgende prijzen. Adviseur Maurice Schenk (Akro Consult) heeft 7 tips om beter met het grondbod om te gaan.

Uitgelicht
Analyse

15 juni 2022

Brug in aanbouw door Aerovista Luchtfotografie (bron: shutterstock.com)

Ook kleine plannen kosten geld

Nieuwe bouwplannen moeten goed worden ingepast in de omgeving, ook als ze klein zijn. Gemeenten moeten hiervoor kosten maken maar brengen ze vaak niet in rekening. Toch zijn er goede mogelijkheden voor een effectief kostenverhaal.

Analyse

1 juni 2022

Braakliggende grond waar gebouwd gaat worden door Stec Groep (bron: Stec Groep)

Stec: gemeenten verhalen veel minder kosten dan wettelijk mag

Gemeenten verhalen fors minder kosten op projectontwikkelaars dan ze wettelijk gezien mogen, zoals voor infrastructurele voorzieningen, pleinen, trottoirs en groen. Binnenplanse kosten worden het vaakst doorberekend, bovenplanse kosten het minst.

Onderzoek

7 december 2021

Bouwrijpe grond door Door Puttachat Kumkrong (bron: Shutterstock)

Waarom verliezen uit het verleden geen beperking hoeven zijn voor actief grondbeleid in het heden

Frank ten Have, expert gebiedsontwikkeling, kijkt terug op trends in het grondbeleid van gemeenten en pleit op basis daarvan voor een actievere houding van gemeenten.

Analyse

19 oktober 2021

rijswijk buiten grond

Gemeentelijke strategieën voor private bijdragen aan publieke voorzieningen

Gebiedstransformatie vereist fysieke ingrepen, zoals bodemsanering en aanleg van riolering. Hoe kun je deze publieke voorzieningen financieren en private partijen laten meebetalen? Welke strategieën hebben gemeenten? En welke beperkingen gelden?

Onderzoek

1 juli 2020

den haag toren

Blijft de onrendabele top binnenstedelijk ontwikkelen hinderen?

De overheid zal vaker financieel moeten bijspringen, wil er meer vaart komen in initiatieven voor het oplossen van de sterk oplopende vraag naar woonruimte in binnensteden. Nu haperen veel van deze gebiedstransformaties door een onrendabele top in d…

Verslag

12 juli 2017

Trein NS amsterdam centraal

Laat gemeenten meer bijdragen aan infrastructuur

OPINIE Co Verdaas wil de meerjarenafspraken voor infrastructuur openbreken om flexibel te kunnen inspelen op mobiliteitsbehoeften. Dat maakt de overheid onbetrouwbaar, meent adviseur Jos Feijtel. Hij vindt dat gemeenten zelf meer moeten investeren.

Opinie

20 februari 2019

Nieuwbouw Berkel en Rodenrijs door Michiel1972 (bron: Wikimedia Commons)

NVM slaat plank mis met verwijt aan gemeenten van te hoge grondprijzen

Nieuwbouwwoningen zijn te duur omdat gemeenten te hoge grondprijzen vragen, stelt NVM-voorzitter Onno Hoes. Een wijdverbreid misverstand, meent Frank ten Have. De grondprijs is geen oorzaak, maar resultante van de vastgoedprijzen.

Uitgelicht
Analyse

30 maart 2020

Amsterdam woningen - Pixabay

Erfpacht en betaalbare woningen gaan helemaal niet (goed) samen

Volgens Koen de Lange, directeur van het Nederlands instituut voor Erfpacht, zijn woningeigenaren op grond met erfpacht duurder uit en geeft erfpacht gemeenten nauwelijks mogelijkheden de woningmarkt te sturen.

Opinie

19 juni 2020

Road Work Amsterdam, Buitenveldertsselaan door David Peperkamp (bron: shutterstock.com)

Kostenverhaal is nattevingerwerk

Welke kosten brengen gemeenten in rekening bij ontwikkelaars voor de aanleg van voorzieningen van algemeen nut? Lisanne van der Velde onderzocht de praktijk in vijftig gemeenten en komt tot de conclusie dat er geen duidelijke lijn in te ontdekken is.

Onderzoek

6 oktober 2021

De Beester door Marco (bron: flickr.com)

(On)toelaatbare betaalplanologie in de polder

Als een aanvrager van een omgevingsvergunning weigert een anterieure kostenverhaalsovereenkomst te sluiten, dan mag je als gemeente niet zomaar de vergunning weigeren. Advocaat Manfred Fokkema analyseert de kwestie-Beemster.

Analyse

14 september 2021

Luchtfoto Utrecht door Sebastiaan ter Burg (bron: Flickr)

Maak de kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet flexibel

Biedt de Omgevingswet straks voldoende flexibiliteit om kostenverhaal toe te passen? Juridisch adviseur Evert Jan van Baardewijk analyseert dit aan de hand van het bestemmingsplan Retailpark Belvédère van de gemeente Maastricht.

Analyse

22 februari 2021

Wat is de rol van private partijen (ontwikkelaars en bouwers)?

bouw hijskraan No attribution required

Hou bij investeringen in transformaties rekening met alle opbrengsten

TU Delft-onderzoekers Wouter Jan Verheul en Erwin Heurkens kijken naar welke afwegingen mogelijk zijn vanuit meervoudige waardencreatie. Want hoe zorg je dat álle opbrengsten worden meegenomen in de investeringsafwegingen?

Onderzoek

22 juli 2020

go scriptie incentives

Incentives: de brug naar duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling gebeurt nog steeds te weinig. Als de ontwikkelingen in dit lage tempo plaats blijven vinden, dan worden de duurzame ambities niet behaald. Gemeenten hebben hun actieve rol verruild voor een meer facilitaire rol en zo wor…

Onderzoek

26 februari 2017

2015.03.19_Ontwikkelaar of architect, wie neemt de leiding?_660

Ontwikkelaar of architect, wie neemt de leiding?

Tijdens de Archis Speaks-bijeenkomst ‘The Art and Science of Real Estate’ in Pakhuis de Zwijger debatteerde Friso de Zeeuw met Jesse Keenan en James Saunders (beiden CURE New York) en Marc Koehler (Superlofts) over de rol van de ontwikkelaar en arch…

Verslag

18 maart 2015

Wat is de rol van beleggers?

Red Apple

Woontorens in binnenstad: mits goed ingebed én rendabel voor investeerders

Grootschalige bouw van woontorens in binnensteden heeft alleen kans van slagen als architecten en ontwikkelaars laten zien dat de mogelijkheden van ‘hoogstedelijke woonmilieus’ opwegen tegen de bestaande bezwaren tegen hoogbouw. En mits die gebouwco…

Verslag

21 mei 2017

Zeeburgereiland

Teveel onrendabele elementen in ontwikkelgebied jaagt beleggers weg

De grote woningbouwopgave maakt woningbouwprojecten nu aantrekkelijk voor grote beleggers uit binnen- en buitenland. De gebiedsontwikkeling waar die projecten onderdeel van zijn, moet dan wel commercieel haalbaar zijn. Maar door er teveel niet-koste…

Persoonlijk

12 juli 2017

grond bouw bron: pixabay, free domain

Grondspeculatie door particuliere beleggers funest voor nieuwe bouwplannen

ONDERZOEK Doordat potentiële bouwkavels in de crisisjaren door grondspeculanten in kleinere stukken zijn doorverkocht aan particuliere beleggers, zijn de prijzen te hoog opgedreven om gebiedsontwikkeling voor ontwikkelaars interessant te maken.

Nieuws

30 april 2019

Houthaven 10/11/2018

Betrek institutionele beleggers eerder bij gebiedsontwikkeling

OPINIE – Institutionele beleggers verbinden zich voor lange tijd aan een gebied en zijn dus een natuurlijke partner van gemeenten en andere stakeholders. Betrek hen dan ook eerder bij plannen en wacht niet tot de ontwikkelaar zijn werk heeft gedaan.

Nieuws

10 november 2018

Wat is de rol van corporaties?

2015.06.16_corporaties aan de ketting_c

Corporaties aan de ketting: Kralen rijgen met beleggers?

De Tweede Kamer stemde op 11 december 2014 unaniem in met de novelle voor de nieuwe Woningwet. Afgelopen maart is deze aanvaard in de Eerste Kamer. De novelle beoogt de verbetering van het functioneren van woningcorporaties als ondernemingen m…

Nieuws

16 juni 2015

Koop en huurwoningen Bodegraven

Corporaties en marktpartijen trekken handen af van middenhuur

ANALYSE Het aantal nieuwe middenhuurwoningen loopt sterk terug, terwijl deze volgens Ollongren een ‘sleutelrol’ spelen bij de doorstroming op de woningmarkt. Dat concludeert NRC in een analyse van de rol die corporaties en marktpartijen spelen.

Nieuws

11 februari 2019

Wat is de rol van Rijksoverheid?

Excavator in construction site on sunset sky background door Wang An Qi (bron: Shutterstock)

Experts: vooral de Rijksoverheid kan iets aan de grondprijzen doen, niet de gemeenten

De vraag of lagere grondprijzen de woningbouw helpen versnellen wordt steeds vaker gesteld. Maar, zeggen experts opnieuw, die verantwoordelijkheid ligt niet bij de gemeenten. De Rijksoverheid heeft de (voornamelijk financiële) troeven in handen.

Nieuws

4 mei 2021

Kajsa Ollongren door Rijksoverheid, BZK (bron: Rijksoverheid.nl)

Ollongren: zonder miljarden overheidssteun halen we de woningbouwopgave niet

Voor de gewenste 900.000 woningen tot 2030 is een Rijkssubsidie van tussen de 10 en 17 miljard noodzakelijk. Zo niet, dan dreigen 345.000 huizen nooit gebouwd te worden. Die waarschuwing gaf minister Ollongren deze maand aan de Tweede Kamer.

Nieuws

21 juni 2021

Snelweg kruispunt infrastructuur wegen

“Niemand is gelukkig met de huidige systematiek om infrastructuur-miljarden te verdelen”

Uit onderzoek van De Correspondent blijkt dat de verdeling van de jaarlijkse infrastructuur-miljarden in de praktijk niet goed werkt. “Ik ken helemaal niemand die gelukkig is met hoe het nu gaat.”

Analyse

17 november 2020

Treurige wijk - eerdere upload artikel

Kabinet trekt 450 miljoen euro uit om leefbaarheid in kwetsbare wijken aan te pakken

Het kabinet heeft de nieuwe woonplannen voor 2021 gepresenteerd. Een van de onderdelen is een fonds van 450 miljoen euro waarmee wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid en duurzaamheid van kwetsbare wijken.

Nieuws

13 november 2020

Bouwplaats 01

Directeur BZK: Woningbouwimpuls voor “waar de nood het hoogst is”

BZK-directeur Wouter Schilperoort vertelt wat de criteria voor gemeenten zijn om gebruik te maken van het miljard om de woningbouw vlot te trekken. “We focussen op projecten waar onze bijdrage het verschil maakt.”

Uitgelicht
Persoonlijk

19 maart 2020

Co Verdaas en Tom Daamen door Marc Blommaert (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Woningbouw: van vertraging naar vooruitgang

Alleen met een investeringsfonds van 2 miljard euro zijn we er niet. Co Verdaas en Tom Daamen leggen in vier stappen uit hoe we met een combinatie van geld, visie, regels en samenwerking de woningbouwpuzzel kunnen leggen.

Uitgelicht
Analyse

22 januari 2020

buurtschap Rijnenburg Jan dijkstra | Wikimedia Commons

Rijk wil weer regie nemen in ruimtelijke ordening

Als het aan het kabinet ligt, gaat de nationale overheid weer een actieve rol spelen bij de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkelingen in Nederland. Zo spreekt de brief aan de Tweede Kamer over een Rijksvastgoedbedrijf voor actief grondbeheer.

Uitgelicht
Nieuws

15 september 2020

Kajsa Ollongren door Netherlands Embassy (bron: Wikimedia Commons)

Nationale grondbank moet het Rijk meer macht geven in de strijd om de ruimte

Het Rijk is nog steeds van plan de regie in de ruimtelijke ordening stevig in handen te nemen. Een nationale grondbank moet het Rijk meer macht geven in de strijd om de ruimte, aldus onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK.

Onderzoek

23 augustus 2021

Wat is de rol van lokale initiatiefnemers?

Multiple hands of diverse business people supporting a model house conceptual of partnership and teamwork door Andrey_Popov (bron: Shutterstock)

Leenfonds voor wooncoöperaties om struikelblokken eindelijk weg te nemen

Voor veel wooncoöperaties zijn de financiering en de locatie nog steeds de struikelblokken. De gemeente Amsterdam begint daarom met een leenfonds om de ontwikkeling van wooncoöperaties verder aan te jagen.

Nieuws

30 juni 2021

Oudere in cafe gebouw - Pixabay, 2020

Een nieuwe woonvariant voor senioren financieren, hoe doe je dat?

Jan Snijders, initiatiefnemer van het project Hart van Austerlitz, vertelt over het ontwikkelen van een wooncomplex voor senioren met welzijns- en zorgvoorzieningen. Die droom omzetten naar financiering blijkt niet zo eenvoudig.

Casus

17 november 2020

Voortgang van Willem Dreeshof, Waalwijk door Bart Rutjes (bron: waalwijkwonen.nl)

Zo financier je coöperatief wonen op een slimme manier

WaalwijkWonen in Waalwijk en Hof van Augusta in Bergen op Zoom zijn coöperatieve woonprojecten die met een slimme financieringsconstructie zijn ontwikkeld. De bewoners huren eerst van een belegger, daarna van hun eigen coöperatie.

Casus

13 januari 2022

Welke internationale projecten en/of instrumenten zijn leerzaam?

ROCHEFORT, BELGIUM - JULY 13, 2021: Drone view of some streets and houses heavily damaged from the historic floods in Rochefort, Belgium in July 2021-min door Great Pics - Ben Heine (bron: shutterstock)

“De financiering van klimaatadaptatie in steden is een debacle”

Klimaatadaptatie is de komende jaren een van de belangrijkste thema’s in steden en stedelijke gebieden. Alleen, zegt een groep van ruim 30 wetenschappers, is het vaak volstrekt onduidelijk hoe dit proces gefinancierd moet worden.

Analyse

7 juni 2022

Luchtfoto wijk in aanbouw door GLF Media (bron: shutterstock.com)

Engeland laat zien: bouwen in het groen lijkt goedkoper, maar schijn bedriegt

Waar bouwen we de zo gewenste één miljoen woningen? Bouwen in de wei lijkt goedkoper maar daar staat een verlies aan natuurwaarde tegenover. VU-hoogleraar Hans Koster bekeek de situatie in Engeland en adviseert: bouw in de stad.

Onderzoek

3 juni 2022

Daadkracht en drang publicatie door Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (bron: Daadkracht en drang)

Drie manieren om verstedelijking duurzaam te bekostigen

Tom Daamen en Simon van Zoest (Leerstoel Gebiedsontwikkeling) onderzochten hoe in het buitenland de aanleg van openbaar vervoer wordt bekostigd. In hun publicatie destilleren zij 6 inzichten en 3 aanbevelingen.

Uitgelicht
Onderzoek

14 april 2021

“London, Woolwich, Plumstead Road Crossrail Development”(CC BY-SA 4.0) by Kleon3

Londens vervoersbedrijf financiert aanleg OV met woningbouw

NIEUWS Het vervoerbedrijf Transport for London financieert met de ontwikkeling van woningen een deel van de aanleg van OV-infrastructuur. Tegen Stadszaken vertelt TfL-development director Graeme Craig wat Nederlandse steden hiervan kunnen leren.

Nieuws

29 mei 2019

Lujiazui Financial District, Pudong, Shanghai, China door Remko Tanis (bron: Flickr.com)

Lessen uit Shanghai voor de financiering van moeilijke projecten

Een vervuild industrieterrein, een verlaten haven: de financiering van een moeilijk transformatieproject is lastig. Onderzoeker Yawei Chen keek hoe dat bij vier projecten in Shanghai tóch gelukt is – en legt uit wat Nederland daarvan kan leren.

Onderzoek

2 september 2021


Cover: ‘Dossier Financiering & Bekostiging’ door kram-9 (bron: Shutterstock)