platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie
GO dossier Water & Ruimte

Dossier Klimaatadaptatie

In een land met een rijke traditie aan ingenieuze ontwikkelingen, is klimaatadaptatie een bekend thema binnen gebiedsontwikkeling. Dit dossier geeft een overzicht van de betekenis ervan voor gebiedsontwikkeling. Hoe ontstaat de samenhang tussen klimaatadaptatie en ruimte? Wat betekent zij voor gebiedsontwikkeling? En kunnen we ook lessen leren van ervaringen in het buitenland?

Drie vragen vanuit gebiedsontwikkeling:

1. Met welke gevolgen van klimaatverandering krijgen gebiedsontwikkelaars te maken?
2. Welke mogelijkheden zijn er voor klimaatbestendig bouwen?
3. Hoe bevorder je de samenhang tussen water en ruimte?

Met welke gevolgen van klimaatverandering krijgen gebiedsontwikkelaars te maken?

Drie-lenzen-model moet klimaatrisicomanagement aanjagen (31 maart 2020)
De agenda opstellen voor onderzoek en praktijk over klimaatrisicomanagement voor de gebouwde omgeving en gebiedsontwikkeling. Dat is het doel van de expertbijeenkomst ‘urban real estate and infrastructure: climate risk management’ van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling, begin maart op de TU Delft. 

Klimaat centraal tijdens 177e Dies Natalis TU Delft (17 januari 2019)
‘Klimaat’ is een van de gebieds-overstijgende thema’s waarop de leerstoel Gebiedsontwikkeling zich de komende tijd richt. Dat dit thema centraal staat bij álle ingenieursrichtingen van de TU Delft, bleek tijdens de 177e verjaardag van de TU Delft op 11 januari 2019.

‘Nieuwbouw niet waterproof zonder extra inspanning’ (29 juni 2018)
Is onze nieuwbouw waterproof? Met die vraag schreef Stadszaken de bouw- en gemeentewereld aan. Voorlopige conclusie: we weten het niet. Gemeentelijke waterbeheerders maken zich zorgen.

Klimaat dwingt gebiedsontwikkelaars tot anders denken en investeren (5 oktober 2017)
Steden moeten meer ‘waterrobuust’ en hittebestendig worden. In landelijk gebied moeten er meer retentiegebieden voor regenwater komen. Deze en andere raadgevingen komen van de Zeeuwse gedeputeerde Ben de Reu en dijkgraaf Hans Oosters, namens respectievelijk de provincies (IPO) en de Unie van Waterschappen medeondertekenaars van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018. 

Welke mogelijkheden zijn er voor klimaatbestendig bouwen?

7 tips voor slim klimaatbestendig aanbesteden (12 september 2019)
Het klimaat wordt extremer, en dat leidt tot meer hitte, droogte en wateroverlast. Technische oplossingen in de gebouwde omgeving kunnen de negatieve gevolgen hiervan fors beperken, maar klimaatbestendig opdrachtgeverschap is bij gemeenten nog onderbelicht. Daarom 7 tips slim klimaatbestendig aanbesteden van Bouwend Nederland voor gemeenten.

Sanda Lenzholzer voorspelt revolutie in verbetering stadsklimaat (29 mei 2019)
De verplichte Stresstest Ruimtelijke Adaptatie heeft veel gemeenten met de neus op de feiten gedrukt. Er moet anders aan de stad worden ontworpen om hittestress, extreme neerslag en droogte het hoofd te bieden. Sanda Lenzholzer, Associate Professor Landscape architecture and urban design aan de Wageningen University, ziet dat gemeenten druk bezig zijn hun kennisachterstand in te halen. Ze voorspelt een revolutie in het denken over stedelijke ontwikkeling.

Klimaatbestendige transformaties in Breda en Heerhugowaard (18 maart 2019)
Het klimaat is aan het veranderen. We merken het aan lange droge periodes en aan extreme regenbuien. Steden moeten met het klimaat mee veranderen om voorbereid te zijn op deze weerextremen in de toekomst. Maar welke aanpassingen zijn daarvoor nodig in de ruimte en samenleving? Voorbeelden uit Breda en Heerhugowaard laten zien hoe je zorgt voor klimaatbestendige gebiedstransformaties.

Stappenplan ‘Bewust omgaan met klimaatadaptatie’ (4 november 2018)
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn druk met de klimaatverandering. Om zicht te krijgen op de zwakke schakels voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in hun beheergebied, voeren ze stresstesten uit en denken ze na over mogelijke maatregelen. 

Klimaatadaptatie op basis van wijktypen (8 december 2017)
Aanduidingen als historische binnenstad, volkswijk of naoorlogse tuinstad geven veel informatie over de karakteristieke woonomgeving die daarbij hoort. Op basis van wijkprofielen zijn ook inschattingen te maken van de klimaatadaptatieve maatregelen die nodig zijn, laten Laura Kleerekoper, Arjen Koekoek en Jeroen Kluck zien.

Noord-Veluwse gemeenten en waterschap slaan handen ineen voor klimaatrobuuste regio (11 juni 2019)
Eind mei 2019 ondertekenden de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten, plus Waterschap Vallei en Veluwe de bestuursovereenkomst 'Water en Klimaatadaptatie Noord Veluwe'. Daarin staat hoe zij werken aan een klimaatrobuuste regio.

Nieuw ontwerplab voor klimaatrobuuste stad (28 februari 2018)
Hittegolven, droogte, hoosbuien, overstromingen – ons klimaat verandert, en als we niets doen, worden onze steden straks onleefbaar. Om dat te voorkomen, richtten de gemeente Eindhoven, TU/e en waterschap De Dommel een OntwerpLab op, waarin ze samen praktische oplossingen uitwerken voor een stad waar het óók onder extreme weersomstandigheden fijn wonen is. 

Hoe bevorder je de samenhang tussen water en ruimte?

Bouwen óp het water heeft de toekomst (13 november 2019)
In Nederland maken we land van water, bebouwen dat en hebben vervolgens de grootste moeite om het droog te houden. Waarom niet direct óp het water bouwen in plaats van daar eerst land van te maken? Columnist Frank ten Have ziet daarvoor legio kansen. 

Deltacommissaris: “Klimaatadaptief bouwen zou normaal moeten zijn” (24 september 2019)
Het is van het grootste belang dat Nederland zich goed blijft voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De grote uitdaging is om bij alle ruimtelijke plannen volop rekening te houden met de wateropgave en het veranderende klimaat. Dat schrijft deltacommissaris Peter Glas in het Deltaprogramma 2020. 

Deltaprogramma: klimaatopgave stad is wateropgave met link tussen veiligheid en kwaliteit (10 juli 2017)
Nederlandse waterwerken zijn wereldwijd vermaard. Het Deltaprogramma, inmiddels zeven jaar onderweg, is het meest recente hoofdstuk in dat verhaal. In hoeverre fungeert Nederland als voorbeeld voor verstedelijkte rivierdelta’s en kustgebieden elders? Een interview met deltacommissaris Wim Kuijken en watergezant Henk Ovink.

Klimaatadaptatie: verse kennis in hapklare brokken (1 mei 2017)
De afronding van het tweejarige onderzoeksproject 'De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk' ging op 5 april 2017 gepaard met een beschouwing van de belangrijkste resultaten. Het aan de Hogeschool van Amsterdam en de Hanzehogeschool Groningen uitgevoerde onderzoek had een praktisch oogmerk: bruikbare informatie creëren over regen- en hittebestendig inrichten voor de beheerders van openbare ruimte, water en groen.