Onderzoek

2011.06.01_Gebiedsagenda's naar een nieuwe werkwijze bij samenstelling en besluitvorming 660px

Gebiedsagenda's naar een nieuwe werkwijze bij samenstelling en besluitvorming

Afgelopen jaren hebben acht regio’s gebiedsagenda’s opgesteld: Noord-Nederland, Oost-Nederland, Noordwest-Nederland, Zuidvleugel, Utrecht, Zuidwestelijke Delta, Brabant en Limburg. Een gebiedsagenda schetst een beeld van de ruimtelijke opgaven op de…

Onderzoek

1 juni 2011

Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Bedrijven verspillen nog veel energie

Er valt nog veel te verbeteren aan de energieprestatie op bedrijventerreinen. Energie maakt voor de meeste bedrijven geen belangrijk deel uit van de kosten en heeft dus geen prioriteit. Met relatief eenvoudige middelen valt er dan ook zo’n 30% aan e…

Onderzoek

1 juni 2011

Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Actualisatie van de gebiedsagenda's

Met het nieuwe regeerakkoord als leidraad, werkt het Rijk aan de actualisatie van het ruimtelijk beleid en een prioritering van ruimtelijke plannen en investeringen. Buck Consultants International heeft samen met de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikke…

Onderzoek

1 juni 2011

Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Ontwerpen aan stad en haven in Hamburg

Hamburg koos twintig jaar geleden al voor een focus op binnenstedelijke ontwikkeling aan haar waterfront. Daarmee leert Hamburg ons onder meer met HafenCity - het grootste herontwikkelingsproject van Europa - hoe stad en haven op harmonieuze wijze s…

Onderzoek

19 mei 2011

Thumb_onderzoek_0_667px

Onderzoek naar woonwensen van toekomstige bewoners

Samenvatting van het onderzoek: Hoe willen jongeren over 10 jaar wonen?

Onderzoek

29 april 2011

Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Aanpak water in Rijswijk-Zuid: Synchronisatie water- en ro-procedures eindrapportage

In Rijswijk-Zuid wordt gewerkt aan een gebiedsontwikkeling die op dit moment, medio 2011, qua omvang uniek is in Nederland. Er komen circa 4000 woningen en 15 ha bedrijventerrein in een gebied dat tot voor kort voornamelijk werd gebruikt voor glastu…

Onderzoek

26 april 2011

2011.04.14_Duurzame gebiedsontwikkeling 500px

Duurzame gebiedsontwikkeling: doe de tienkamp!

Het moet afgelopen zijn met het alleen maar energiezuinig maken van gebouwen. Wil er werkelijk sprake zijn van duurzame gebiedsontwikkeling dan gaat het er om eerst en vooral gebieden te maken waarin mensen willen wonen, werken of recreëren en die d…

Onderzoek

14 april 2011

Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

In debat over binnenstedelijk wonen

Het debat over binnenstedelijk ontwikkelen heeft de laatste tijd een forse impuls gekregen. Onder invloed van publicaties als die van architect Rudy Uytenhaak en het College van Rijksadviseurs is het thema opnieuw met stip binnengekomen in de vakwer…

Onderzoek

23 maart 2011

Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Het Amsterdamse stadswarmte en - koude programma: groei en verduurzaming

Het beleid is gericht op een duurzame, betrouwbare, en betaalbare energievoorziening voor de gehele stad Amsterdam. Ten aanzien van de duurzaamheid heeft het gemeentebestuur als doelstelling om in 2025 40% CO2 te reduceren ten opzichte van 1990. Hie…

Onderzoek

14 maart 2011

Thumb_onderzoek_0_667px

Onderzoek: Toekomst voor stedelijke woningbouw?

Het verstedelijkingsbeleid van de rijksoverheid is ook in 2010-2020 gericht op bundeling van wonen en werken in stedelijke regio’s met nu een sterker accent op bouwen binnen bestaand bebouwd gebied. Stedelijke gemeenten zullen een creatieve slag moe…

Onderzoek

1 maart 2011

Thumb_onderzoek_0_667px

Onderzoeksdossier naar stedelijke woonmilieus

Het debat over binnenstedelijk ontwikkelen heeft de laatste tijd een forse impuls gekregen. Onder invloed van publicaties als die van architect Rudy Uytenhaak en het College van Rijksadviseurs is het thema opnieuw met stip binnengekomen in de vakwer…

Onderzoek

1 maart 2011

Thumb_onderzoek_0_667px

Onderzoek naar leefruimte in steden

Samenvatting van het onderzoek: De afweging van consumenten

Onderzoek

1 maart 2011

Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te doen? - Afbeelding 1

Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te doen?

Deze publicatie biedt handreikingen om gebiedsontwikkeling in Nederland vlot te trekken. Wij zoeken daartoe aansluiting bij de nieuwe financieel-economische, maatschappelijke en politiek-bestuurlijke realiteit. Met, zeker in de komende jaren, een la…

Onderzoek

17 februari 2011

Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Stadswarmte Amsterdam werkt!

Stadswarmte in Amsterdam is begin jaren negentig van start gegaan en groeit gestaag. In december 2005 heeft de raad drie moties aangenomen waarin het “warmte, tenzij…” – beleid werd vastgelegd. Dit document geeft een overzicht van de stand van zaken…

Onderzoek

26 januari 2011

Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Scriptie: Tijdelijk gebruik van bestaand vastgoed

Het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) heeft verschillende grootschalige voormalige militaire terreinen in haar portefeuille. Omdat de verkoop en planontwikkeling jaren in beslag neemt, is relatief langdurig tijdelijk beheer van deze terr…

Onderzoek

23 januari 2011

Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Het verhalen van waardestijging in stedelijke herstructurering

Het is nog niet zo lang geleden dat Nederlandse overheden vaak een actief grondbeleid voerden: ze kochten de grond, maakten die bouw- en woonrijp en verkochten de bouwkavels aan woningcorporaties of commerciële ontwikkelaars. Eind jaren ‘80 werd een…

Onderzoek

3 januari 2011

Thumb_stad en kapitaal_0_1000px

Inventarisatie financieringsconstructies

De gevolgen van de recente economische crisis zijn en worden sterker voelbaar. Nakende bezuinigingen en dalende vastgoedprijzen trekken een zware wissel op de beschikbare middelen en daarmee op de mogelijkheden om in stedelijke ontwikkeling te inves…

Onderzoek

1 december 2010

Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Drijvende woningen en de bouwregelgeving

Veel Nederlandse bouwbedrijven experimenteren met het bouwen van drijvende woningen. Ontwikkelaars, bouwers en gemeentelijke plantoetsers hebben soms moeite met de uitleg van de bouwregelgeving voor drijvende bouwwerken. Voor hen heeft de VROM-Inspe…

Onderzoek

29 november 2010

bedrijventerrein

Van bedrijventerrein naar werkmilieu

Nieuwe tijden vragen om nieuwe strategieën voor bedrijventerreinen

Onderzoek

6 oktober 2010

Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Transformatie van monofunctionele kantoorgebieden

Transformatie biedt mogelijkheden voor nieuw gebruik van leegstaande kantoorgebouwen. Er zijn diverse succesvolle transformatieprojecten gerealiseerd. Voorts zijn instrumenten ontwikkeld om de transformatiepotentie van kantoorgebouwen te bepalen. To…

Onderzoek

1 oktober 2010