Onderzoek

2015.10.16_Segregatie in Europa uitgelegd in 1 minuut_cover

Segregatie in Europa uitgelegd in 1 minuut

Als nieuwe manier om onderzoek te communiceren lanceerde de faculteit Bouwkunde, TU Delft, maandag haar eerste research-animatie. Dus weinig tijd maar wel graag op de hoogte? Bekijk hier hoe Maarten van Ham's onderzoek naar segregatie in één minuut…

Onderzoek

16 oktober 2015

2015.10.14_De stedelijke kameleon_C

De financiële consequenties van een aanpasbaar gebiedsontwikkelingsconcept vanuit een investeerdersperspectief

Sinds kort zijn wij er ons van bewust dat ons gedrag effect heeft op de ontwikkeling van het klimaat. In reactie daarop lijkt de term ‘duurzaamheid’ een modewoord te zijn geworden. In de overvloed aan (lang niet altijd productieve) initiatieven, pro…

Onderzoek

14 oktober 2015

2015.09.15_Sturen door uitnodigen: een nieuw perspectief voor corporaties?

Sturen door uitnodigen: een nieuw perspectief voor corporaties?

Teruglopende investeringsruimte en veranderende regelgeving hebben grote impact op de rol van corporaties bij stedelijke vernieuwing. Hilde Gründemann boog zich in haar scriptie, geschreven ter afronding van de Master City Developer, over de vraag h…

Onderzoek

15 september 2015

2015.09.08_Perspectief op de internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad_0_1320

Perspectief op de internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad

De Internationale Connectiviteit van de Zuidelijke Randstad is een deelonderzoek van het overkoepelende, gelijknamige MIRT onderzoek. Welke regio's in het buitenland zijn interessant ter vergelijking, en hoe verhoudt de zuidelijke Randstad zich tot…

Onderzoek

8 september 2015

2015.08.20_Corporation-led Urban Development

Corporation-led Urban Development

Since a couple of years a remarkable phenomenon is witnessed in the field of urban development which entails that large multinationals corporations, such as IKEA and Siemens, start to engage in urban development projects. As their motivation to do s…

Onderzoek

20 augustus 2015

2015.07.31_de stad verbeeld_cover

De stad verbeeld

Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. Wat is er gaande in de steden in Nederland? Hoe hebben steden zich in de afgelopen periode ontwikkeld? Hoe verhoudt de Nederlandse stedelijke struct…

Onderzoek

31 juli 2015

2015.06.28_PBL-rapport_cover

PBL-rapport De Veerkrachtige Binnenstad

Het rapport geeft een positief beeld van de veerkracht van onze binnensteden. Er zijn zeker kansen, maar het realiseren daarvan zal niet vanzelf gaan. Het is hard werken en vraagt om duidelijke keuzes om blijvend een goed draaiende economie, een aan…

Onderzoek

28 juni 2015

2015.06.15_'Komende jaren veel nieuwe woningen nodig'_C

Economisch Instituut voor de Bouw: 'Komende jaren veel nieuwe woningen nodig'

In de periode tot 2040 moeten er in Nederland zeker 750.000 tot 1,4 miljoen woningen bijkomen om te voorzien in de woningbehoefte.

Onderzoek

15 juni 2015

2015.06.08_Bruikbare handreikingen_660

Bruikbare handreikingen voor een verbrede gebiedsgerichte aanpak Hart van Zuid Rotterdam

De huidige gebiedsontwikkelingspraktijk staat bol van de experimenten om ruimtelijke projecten op een andere en vernieuwende manier tot ontwikkeling te brengen. In het gebiedsontwikkelingsproject Hart van Zuid in Rotterdam is door de gemeente geëxpe…

Onderzoek

8 juni 2015

2015.06.08_Pionieren in je eigen stad_C

Pionieren in je eigen stad; Wat zijn de woonwensen van de middeninkomens?

Middeninkomens aantrekken in oude stadswijken gold jarenlang als een succesformule om de achteruitgang in deze wijken te keren. Oude stadswijken beschikken op basis van hun sociaal-economische samenstelling niet over de omgevingskenmerken die deze d…

Onderzoek

8 juni 2015

2015.05.21_Kansen voor kantoren_660

Kansen voor kantoren

Steven Zijlstra onderzocht in het kader van zijn afstudeerscriptie aan de TU Delft welke sturingsmiddelen gemeenten kunnen inzetten om de kantorenleegstand te bestrijden en het transformatieproces te versnellen. Daarnaast bekeek hij welke sturingsmi…

Onderzoek

21 mei 2015

2015.05.05_Magazine Midsize Brabant_660

Magazine Midsize Brabant

Onder de noemer Midsize Brabant heeft BrabantKennis samen met Ruimtevolk een verkenning uitgevoerd naar het toekomstperspectief van de middelgrote steden in Brabant. Steden met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners waar ongeveer een kwart van de Brab…

Onderzoek

5 mei 2015

2015.04.21_Zelforganisatie in stadsvernieuwing van dichtbij bekeken_C

Zelforganisatie in stadsvernieuwing van dichtbij bekeken

We kennen de uitkomst van zelforganiserende processen, waarbij initiatiefnemers uit de samenleving zélf projecten (of nieuwe structuren) initiëren, opbouwen en beheren vanuit ontevredenheid met de eigen leef- en/of werkomgeving. Maar wat gebeurt er…

Onderzoek

21 april 2015

2015.03.12_Veranderbaarheid_660

‘Veranderbaarheid van steden vereist sturen op detailniveau’

Stadswijken zijn alleen toekomstbestendig te maken, als de stedenbouwers uitgaan van het kleinste schaalniveau – de verkaveling van woonblokken. Gaat het daar mis, dan gaat een hele buurt niet lang mee. Dat concludeert promovendus Flora Nycolaas uit…

Onderzoek

12 maart 2015

2015.02.24_Grondmarkt in crisistijd_1_660

Grondmarkt in crisistijd

Gemeenten zijn vanuit hun rol in het ruimtelijk beleid actief op de grondmarkt. Deels komt deze rol op de grondmarkt tot uitdrukking in de actieve betrokkenheid van gemeenten bij grondexploitaties. De achterliggende periode heeft echter geleerd dat…

Onderzoek

25 februari 2015

2015.02.17_Stedelijke waterveiligheid_660

Stedelijke waterveiligheid; faciliteren kunnen we leren

Deltasteden hebben wereldwijd torenhoge ambities rond het waterveilig maken van hun stad. Nu de realisatie van voorgestelde maatregelen veelal stagneert worden er echter kritische vragen gesteld over de effectiviteit van het ingezette overstromingsb…

Onderzoek

17 februari 2015

2015.03.02_The absorbent city_660

The absorbent city: urban form and flood risk management

Cities have always been built in hostile and harsh environments. Technological advances have helped increase the safety and security of their inhabitants and, to a large extent, have divorced the urban area from local environmental constraints.…

Onderzoek

12 februari 2015

2015.03.02_Towards adaptive_660

Towards Adaptive Spatial Planning for Climate Change: Balancing Between Robustness and Flexibility

Climate change poses new and unexpected challenges to our current way of living, working, recreation and transport. On the one hand we have to think about changing to a much more sustainable and climate durable way of living by mainstreaming mitig…

Onderzoek

12 februari 2015

2015.03.02_water-safety strategies_660

Water-safety strategies and local-scale spatial quality

Delta regions throughout the world are subject to increasing flood risks. For protection, regional water-safety strategies are being developed. Local-scale spatial qualities should be included in their evaluation. An experimental methodology has b…

Onderzoek

2 februari 2015

2015.03.02_Sustainable Development_660

Sustainable development of the European port-city interface

In the past, areas at the geographical boundary of ports and their cities have generally been subject to dereliction and subsequent urban redevelopment. Old port areas are interesting for urban re-use due to their location on the waterfront and…

Onderzoek

2 februari 2015