Onderzoek

2014.01.14_Kantoortransformatie_2_500

Kantoortransformatie: wat kan de gemeente doen?

In Nederland staat ongeveer acht miljoen vierkante meter kantoorvloer leeg. Veel gebouwen zullen nooit meer een kantoorfunctie krijgen, omdat de markt hiervoor nu eenmaal structureel uit balans is. Vanuit de zorg voor kwaliteit en leefbaarheid, rust…

Onderzoek

14 januari 2014

2013.12.23_Vaart brengen in

Vaart brengen in gebiedsontwikkeling via 'Stedelijke herverkaveling'

Een wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling zou een bijdrage kunnen leveren aan projecten waar versnipperde eigendomsposities gebiedsontwikkeling in de weg staan. Dat blijkt uit een onderzoek van de TU Delft in opdracht van de ministeries…

Onderzoek

22 december 2013

20131223_Onderzoek naar financiele posities grondbedrijven

Gemeenten verliezen nog miljarden op grond

Gemeenten verliezen de komende jaren naar verwachting nog tussen de 0,7 en 2,7 miljard euro op hun grond. Dit komt naar voren uit een onderzoek naar de gevolgen van de financiële crisis bij gemeentelijke grondbedrijven.

Onderzoek

22 december 2013

2013.12.17_Handreiking grondbeleid voor raadsleden_180

Handreiking grondbeleid voor raadsleden

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog was de woningbehoefte in Nederland groot. De opdracht voor de Nederlandse overheden was om in een korte periode veel en tegen lage kosten te bouwen, met name in het huursegment. Gemeenten kochten (voornamelijk)…

Onderzoek

17 december 2013

2013.12.16_Erfpacht bij gebiedsontwikkeling_660

Erfpacht bij gebiedsontwikkeling: publieksvriendelijke voorwaarden helpen

De doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt wordt mogelijk beperkt door het erfpachtsysteem met tijdvakken. Erfpacht heeft namelijk een negatieve invloed op de woningwaarde, die steeds sterker wordt naarmate de herziening van de erfpachtvoorwaarde…

Onderzoek

16 december 2013

2013.12.12_Betalen door besparen_1_660

Betalen door besparen?

Is er een vertaalslag te maken van een aantal recente ESCo-voorbeelden naar de verbeteropgave in de corporatievoorraad? Hebben we hiermee een potentieel succesvol nieuw verdienmodel voor de bestaande voorraad in handen? Hoe aannemelijk is het dat er…

Onderzoek

12 december 2013

2013.12.12_Groot contrast_660

Groot contrast in waardering van bloemkoolwijken

De meeste bewoners van ‘bloemkoolwijken’ zijn tevreden tot zeer tevreden over hun wijk. Dat komt met name door de woning, het voorzieningenaanbod, de groene opzet, de rust en de buurtcontacten. De waardering van de vakwereld staat daar haaks op: ze…

Onderzoek

12 december 2013

2013.12.12_Binnenstedelijk bouwen_180

Binnenstedelijk bouwen levert tekort op van € 16.000 per woning

Binnenstedelijk bouwen in Noord-Holland gaat gepaard met een tekort van gemiddeld € 16.000 per woning, terwijl op uitleglocaties sprake is van een overschot van € 7.000 per woning (exclusief subsidies, inclusief alle kosten voor infrastructurele wer…

Onderzoek

4 december 2013

2013.11.22_How to make a great city_180

'How to make a city great’

Tegen 2030 zal 60 procent van de wereldbevolking in steden leven. Dit kan enorme gevolgen met zich meebrengen voor de economische groei. Stadsbestuurders van zowel ontwikkelde als ontwikkelende gebieden dienen rekening te houden met urbanisatie op o…

Onderzoek

22 november 2013

Thumb_Maatschappij_180

Kennis is de olie van de toekomst

Onze toekomstige economische en maatschappelijke positie in de wereld hangt af van kennis. Tot op heden drukt toegang tot aardolie een zwaar stempel op mondiale verhoudingen. In de toekomst draait het om kennis. Landen of regio’s met toegang tot de…

Onderzoek

20 november 2013

2013.11.12_Mentaal eigenaarschap bij woonconsumenten_0_660

Mentaal eigenaarschap bij woonconsumenten

In de Nederlandse ontwikkelpraktijk is mentaal eigenaarschap de afgelopen jaren in de belangstelling komen te staan bij overheden, marktpartijen en burgers. Aan het fenomeen worden diverse positieve effecten toegeschreven: de ontwikkeling van mentaa…

Onderzoek

12 november 2013

2013.11.10_particuliere huursector in nederland_180

Kansen vergroten particuliere huursector in Nederland

Slechts negen procent van de Nederlandse woningvoorraad is een particuliere huurwoning, veel minder dan de landen om ons heen. Zo hebben Frankrijk en België ongeveer 25 procent particuliere huurwoningen en Duitsland zelfs 50 procent. Nederland bezet…

Onderzoek

10 november 2013

2013.11.08_Deltascenario's voor 2050 en 2010_0_180

Deltascenario’s voor 2050 en 2100, nadere uitwerking 2012-2013

Op 7 november 2013 publiceerden het PBL , CPB (Centraal Planbureau), KNMI en Wageningen UR/LEI onder leiding van Deltares de ‘Deltascenario’s voor 2050 en 2100 – nadere uitwerking 2012-2013’. Deze scenario’s bouwen voort op de in 2011 gepubliceerde…

Onderzoek

7 november 2013

2013.10.29_Regionale strategie voor krimp_680

Regionale strategie voor krimp

Opvallend is dat in veel krimpgebieden in Nederland gemeenten de opgave om een gebied leefbaar te houden, alleen vanuit eigen positie benaderen en daarmee de relatie met omliggende gemeenten negeren. Dit leidt tot concurrentie om inwoners, voorzieni…

Onderzoek

29 oktober 2013

2013.10.28_Bestuurdersgeheimen_180

Prestaties van woningcorporaties en leiderschapsrollen hangen beperkt samen

Wordt het presteren van woningbouwverenigingen bepaald door de leidersstijl van corporatiebestuurders? Slechts in beperkte mate, blijkt uit het promotieonderzoek van Mariëtte Heemskerk. Maar de relaties die zij ontdekte bieden wel mogelijkheden om b…

Onderzoek

28 oktober 2013

Portret_Marijke de Vries

Particulier opdrachtgeverschap: kans voor corporaties

De corporatiesector bevindt zich in een turbulente periode, waarin de wereld op zijn kop lijkt te staan. De woningmarkt zit op slot, het economisch tij wil nog niet keren en de overheid draait corporaties de duimschroeven aan. De omstandigheden in d…

Onderzoek

25 oktober 2013

Thumb_Stad en kapitaal_2_180

Slim binnenstedelijk ontwikkelen in een nieuwe realiteit

De woonconsument is kritischer dan ooit. Niet vreemd, de kredietcrisis heeft vijf jaar later nog steeds een weerslag op de woningmarkt in Nederland. Dit brengt nieuwe opgaven in de ontwikkeling. De sturende overheid verandert in toenemende mate in e…

Onderzoek

23 oktober 2013

2013.10.13_Manifest klimaatbestendige stad_180

Manifest Klimaatbestendige Stad

Nú bouwen aan de stad van de toekomst.

Onderzoek

13 oktober 2013

2013.10.13_Productie door de burger_180

Productie door de burger

Burgers nemen de productie over van energie, voedsel, natuur, zorg, ontwikkelingssamenwerking, mobiliteit, veiligheid en nog veel meer. Er is vrijwel geen maatschappelijke sector of burgers nemen initiatief. Dit boekje laat zien hoe dat gaat in A…

Onderzoek

13 oktober 2013

2013.10.10_Nederlandse logistiek 2040

Nederlandse logistiek 2040: designed to last

Uit de analyse die voor het advies is verricht, blijkt dat de topsectoren hightech, chemie en agrofood zich ontwikkelen richting een circulaire economie. Voor de topsector logistiek levert dit nieuwe kansen en uitdagingen op. Het advies bevat aanbev…

Onderzoek

10 oktober 2013