Onderzoek

2014.07.07_Demografische ontwikkeling in Noord-Holland_660

Demografische ontwikkeling in Noord-Holland: Groei en krimp vragen om nieuw denken

Demografische ontwikkelingen staan op dit moment volop in de aandacht. Daarbij zijn de centrale thema’s bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. Deze ontwikkelingen zien we ook in Noord-Holland, maar het opvallende is dat binnen Noord-Holland…

Onderzoek

7 juli 2014

2014.06.30_Organisatie van grote gemeenten bij gebiedsontwikkeling_660

Organisatie van grote gemeenten bij gebiedsontwikkeling

De organisatie van een stereotype gemeente staat lijnrecht tegenover een effectieve organisatie bij gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling wordt gekenmerkt door dynamiek en wederzijdse afhankelijkheden. Een effectieve organisatie is als reactie da…

Onderzoek

1 juli 2014

2014.06.26_Stedelijke vernieuwing in Hoogvliet_180

Stedelijke vernieuwing in Hoogvliet succesvol, maar weinig sociale mobiliteit

Vijftien jaar stedelijke vernieuwing in het Rotterdamse Hoogvliet heeft de woonsituatie van bewoners en de leefbaarheid in deze wijk flink verbeterd. De oorspronkelijke bewoners zijn er in sociaaleconomisch opzicht echter nauwelijks beter op geworde…

Onderzoek

26 juni 2014

2014.06.23_Woonlocaties van de toekomst_cover

Woonlocaties van de toekomst!

Tilburg staat tussen nu en 2020 voor een aantal uitdagende opgaven op woongebied: de toename met 4.500 alleenstaande huishoudens en 4.000 oudere huishoudens, en de wens om hoger opgeleiden aan de stad te binden zijn vraagstukken die onder andere op…

Onderzoek

23 juni 2014

Wetjes van Duco: de Rough Guide voor bestuurders

De wet van de volle boekenkast: als je een regel invoert moet je er ook minimaal een afschaffen. Durf een uitzondering te maken voor een goed initiatief; relativeer het gevaar van precedentwerking. Wees kritisch op adviseurs die uitleggen hoe comple…

Onderzoek

19 juni 2014

2014.06.04_Van eerste overheid_180

Van eerste overheid naar eerst de burger

De publieke zaak is niet langer het monopolie van de overheid – zij is in toenemende mate een zaak van de samenleving zelf. Dat is de conclusie die de Denktank van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met dit eerste Jaarbericht over het voetli…

Onderzoek

4 juni 2014

2014.05.26_De financiële puzzel bij herbestemming_180px

De financiële puzzel bij herbestemming

‘Zo duur? Voor dat bedrag kun je een heel nieuw gebouw neerzetten!’ Deze verbaasde uitroep is geregeld te horen uit de monden van mensen die geen ervaring hebben met herbestemmen. Het gaat tegen de intuïtie in dat het restaureren en herbestemmen van…

Onderzoek

26 mei 2014

2014.05.22_Horizonscan 2050_180px

Horizonscan 2050

Hoe ziet Nederland er uit in 2050? Om daar een beeld van te kunnen vormen onderzocht de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) de grote maatschappelijke opgaven van vandaag de dag, zoals schaarste van grondstoffen, klimaatverandering, demografis…

Onderzoek

22 mei 2014

2014.05.13_Meer rendement van spoor en station

Meer rendement van spoor en station

Transit oriented development, TOD, wordt veelal gezien als het concentreren van ruimtelijke activiteiten op en rond stations. In de rapportage van VerduS wordt een ruimere scope gehanteerd. Niet alleen de programmering van activiteiten in en rond st…

Onderzoek

13 mei 2014

2014.05.13_Houd het simpel_180

Nieuwe handreiking voor partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

De handreiking ‘Houd het simpel met vlag en wimpel’ is een actueel hulpmiddel voor marktpartijen en overheden bij de partnerkeuze voor gebiedsontwikkeling. NEPROM en Akro Consult stelden deze handreiking op met medewerking van de Praktijkleerstoel…

Onderzoek

13 mei 2014

2014.05.04_De wijk 10x zo goed_180

De wijk 10x zo goed

De hoofdvraag van het Kennislab voor Urbanisme Amersfoort is: hoe maak je de wijk 10x zo goed? In dit trenddocument hebben wij als Kennislaboranten voor een andere benadering gekozen om de huidige wijk 10x beter te maken. De eerder gekozen trends wa…

Onderzoek

4 mei 2014

2014.04.29_Belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling_1_660

Belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling

Door de veranderde economische condities is de praktijk van gebiedsontwikkeling in transitie. Grootschalige integrale projecten zijn onder de huidige condities financieel onhaalbaar. De nadruk komt te liggen op geleidelijke herontwikkeling van binn…

Onderzoek

29 april 2014

2014.04.29_Proces kosten en tevredenheid_660b

Proces, kosten en tevredenheid bij zelfbouw in Almere

Almere is de grootste proeftuin voor particulier opdrachtgeverschap in Nederland. De gemeente is sinds 2007 actief in het stimuleren van deze manier van bouwen. Sindsdien zijn in Almere zo’n 1.500 kavels verkocht. De meeste zelfbouwers zijn zeer tev…

Onderzoek

29 april 2014

2014.04.24_Bloemendalerpolder_cover

Bloemendalerpolder 'dynamische continuïteit in gebiedsontwikkeling'

Met de start van de uitvoering van de gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder is een mijlpaal bereikt. In het gebied tussen Muiden en Weesp wordt de komende jaren een fors woningbouwprogramma gerealiseerd. Maar het gaat om meer dan woningen. Er is sp…

Casus

24 april 2014

Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px

Activiteitsgebaseerde supernetwerkmodellen helpen bij ruimtelijk en mobiliteitsbeleid

Wat is nu goed beleid als het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid? Moeten we ruimtelijke ontwikkeling vooral in de centra van binnensteden concentreren of is het vanuit het perspectief van de bereikbaarheid nu juist beter om deze ontwikkeli…

Onderzoek

15 april 2014

2014.04.15_Het kan anders en beter_180

Het kan anders en beter

De verkiezingen zijn achter de rug en lokaal worden nu coalities gevormd en moeten collega-akkoorden worden geschreven. Een van de grootste opgaven voor de nieuwe gemeentebesturen is hierbij om de sociaal maatschappelijke vernieuwing vorm te geven.…

Onderzoek

15 april 2014

2014.04.13_Van stad maken naar stad zijn_660

Van stad maken naar stad zijn: 5 belangrijke thema’s voor de toekomst van de stad

Hoe kunnen we de kwaliteit van de steden blijven verbeteren? De zoektocht naar alternatieve geldstromen, initiatiefnemers en organisatievormen houdt menig professional in de stedelijke ontwikkeling bezig. In het kader van het 20-jarig bestaan van…

Onderzoek

13 april 2014

2014.04.11_Het laten draaien van een windmolen_660

Het laten draaien van een windmolen

Opschalen en saneren. Dat is de grootschalige en complexe opgave waar de provincie Flevoland voor staat. Met de start van het regioplanproces eind 2012 is het doel geformuleerd om een deel van de bestaande solitaire windmolens te saneren en nieuwe w…

Onderzoek

11 april 2014

2014.04.11_Gebiedsfonds geen panacee voor Nederlandse gebiedsontwikkeling_660

Gebiedsfonds geen panacee voor Nederlandse gebiedsontwikkeling

De Nederlandse gebiedsontwikkelingspraktijk verkeert in een transitiefase. Academici en professionals pleiten voor alternatieve (financiële) aanpakken, zoals het veelbelovende verdienmodel ‘gebiedsfonds’. Desondanks is er bijzonder weinig kennis bes…

Onderzoek

11 april 2014

2014.04.08_In Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl gaat innovatie hand in hand met pragmatisme en realiteitszin_660

In Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl gaat innovatie hand in hand met pragmatisme en realiteitszin

Gebruikers aantrekken en behouden is de “name of the game” in gebiedsontwikkeling. Vanuit gebruikers geredeneerd gaat gebiedsontwikkeling niet om een eenmalige waardesprong door de ontwikkeling van grond en vastgoed. Maar om een bredere waardecreati…

Onderzoek

8 april 2014