Onderzoek

Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Met flexibele ontwikkelingsstrategie de crisis te lijf

Bij het vaststellen van het Masterplan voor het centrum van Hardenberg in 2005 lag de nadruk bij de woningbouwlocaties op middeldure en dure koopwoningen, aangevuld met vrije sector huurwoningen. De gebruikelijke scope in die tijd. Nu – zeven jaar l…

Onderzoek

20 november 2012

Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Rapport ‘Opgave stedelijke vernieuwing en woningbouw’ verschenen

Stedelijke vernieuwing heeft de afgelopen decennia de kwaliteit van wonen en leven aanzienlijk verbeterd. Stedelijke vernieuwing staat echt voor nieuwe uitdagingen nu de financiële middelen van betrokken partijen onder druk staan. Om een goed beeld…

Onderzoek

13 november 2012

Thumb_onderzoek_0_667px

“Adding value to the city of Amsterdam”

Als gevolg van de nieuwe financiële realiteit en het toenemende belang van betrokkenheid van de gemeente wordt de stad Amsterdam geconfronteerd met het probleem dat de huidige strategie om duurzaamheidsproblemen op te lossen niet langer effectief is…

Onderzoek

9 november 2012

2012.11.06_Schuivende Panelen

Schuivende Panelen

Een andere manier van werken in de gebiedsontwikkeling lijkt noodzakelijk. Daartoe heeft Deloitte Real Estate Advisory een enquête uitgezet onder professionals over de toekomst van de Nederlandse gebiedsontwikkeling en de rol van betrokken partijen…

Onderzoek

6 november 2012

Thumb_geld_0_1000px

Toolbox Financieringsconstructies

Sinds enkele maanden is de website ‘Toolbox Financieringsconstructies’ in de lucht. Aan dit initiatief van Agentschap NL, in opdracht van het Ministerie van BZK, hebben Fakton-adviseurs Erwin Daalhuisen en Gert-Joost Peek (expert bij Duurzaam Gebouw…

Onderzoek

6 november 2012

Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (Shutterstock)

Publiek-private samenwerking versnelt bouwproductie

Een hechte vorm van publiek-private samenwerking zorgt voor een versnelling van de bouwproductie in regio’s waar de gebiedsontwikkeling door de crisis is vastgelopen. Dat stelt Frank Ten Have, vastgoedadviseur bij Deloitte en mede-opsteller van een…

Onderzoek

2 november 2012

Thumb_onderzoek_0_667px

Gemeenten treffen maatregelen om verliezen op grondbeleid op te vangen

Nederlandse gemeenten voelen de effecten van de financiële crisis in hun grondbeleid. Gemeenten die een actief grondbeleid hebben gevoerd worden nu in plaats van met winsten geconfronteerd met financiële risico’s en verliezen. Dat vraagt om een ande…

Onderzoek

30 oktober 2012

De kracht van het gebiedsconcept

In deze roerige tijden is de beroepsgroep het erover eens: planontwikkeling moet anders! Om te zorgen dat toekomstbestendige gebiedsontwikkeling tot stand komt die als zodanig door de consument wordt gewaardeerd en bovendien realiseerbaar is. In de…

Onderzoek

29 oktober 2012

Co-creatie in gebiedsontwikkeling

Terwijl sommige partijen hun aanbodgedreven strategie hopen voort te kunnen zetten, lijken verschillende private partijen (waaronder ontwikkelaars en woningcorporaties) aan te sturen op een 'parallelle wereld van ontwikkeling' (Robles-Duran, 2011, v…

Onderzoek

12 oktober 2012

Thumb_onderzoek_0_667px

Urban Vitality in Dutch and Chinese New Towns

In haar thesis ‘Urban Vitality in Dutch and Chinese Towns’ stelt Jing Zhou vast welke ruimtelijke en niet-ruimtelijke factoren en omstandigheden de stedelijke vitaliteit in de nieuwe steden bevorderen. Daartoe heeft ze de situaties in de top-down ge…

Onderzoek

28 september 2012

2012.09.25_Grondbedrijven in zwaar weer 660px

Grondbedrijven in zwaar weer

De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft plaatst in dit artikel de gemeentelijke grondexploitatie centraal. Deze heeft zwaar te lijden onder de strenge economische en financiële winter die dit najaar vier jaar duurt. Wij schetsen hoe…

Onderzoek

25 september 2012

The coalition of the willing

De nieuwe realiteit van gebiedsontwikkeling vraagt (deels) om andere, creatieve businessmodellen en werkwijzen om transformatiegebieden (weer) vlot te trekken. Procesomkering wordt als een van die nieuwe werkwijzen geïdentificeerd, waarbij eindgeb…

Onderzoek

21 september 2012

Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px

Samenhang in de delta

Het inrichten en beheren van de ruimte raakt altijd aan verschillende waarden en belangen, bijvoorbeeld die van bedrijvigheid, ecologie, veiligheid, recreatie. Bestuurlijk gezien komen er in de fysieke ruimte dus tal van dossiers samen.

Onderzoek

18 september 2012

Lokale kracht doorontwikkelen  - Afbeelding 1

Toekomst van de stad

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft ter voorbereiding van het advies ‘Toekomst van de stad’ deskundigen uit verschillende vakgebieden gevraagd een essay te schrijven. De essays gaan in op negen opgaven voor de stad.

Onderzoek

10 september 2012

Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px

Herverkaveling als instrument voor gebiedsontwikkeling

In de huidige marktomstandigheden is er behoefte aan een wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling, betoogt prof. Arjan Bregman in een recent verschenen ASRE-research paper.

Onderzoek

7 september 2012

2012.9.6_Balkons in beeld 580px

Balkons in beeld?

Samenvatting winnende scriptie Hans-Hugo Smit. Het afstudeeronderzoek gaat over balkons bij binnenstedelijke appartementen en vraaggerichte gebiedsontwikkeling. Veel mensen willen best in de stad wonen, maar dan wel in een woning met goede buitenrui…

Onderzoek

6 september 2012

De invloed van governance op het imago van de Zuidas

De afgelopen jaren is de context waarin Europese steden opereren sterk veranderd. Globalisering, het proces van Europese eenwording en de transitie naar een kennisintensieve maatschappij zijn drie voorbeelden van trends die nieuwe condities scheppen…

Onderzoek

6 september 2012

Tijdelijk gebruik van leegstand beter voor de stad dan sloopfonds

De kredietcrisis van 2008 heeft veel consequenties voor de vastgoedmarkt gehad, met als gevolg een toegenomen hoeveelheid leegstaand vastgoed en braakliggende terreinen in de stad. Leegstand heeft een negatieve impact op de leefbaarheid, veiligheid…

Onderzoek

19 augustus 2012

2012.08.07_Bulletin ‘Gebiedsontwikkeling Slim Vlottrekken’ 660px

Bulletin ‘Gebiedsontwikkeling Slim Vlottrekken’

Recent is de publicatie ‘Gebiedsontwikkeling Slim Vlottrekken’ verschenen. Een handig naslagwerk bij het gelijknamige praktijkcongres van 15 maart jongstleden.

Onderzoek

7 augustus 2012

Thumb_stad en kapitaal_0_1000px

Het creëren van stedelijk water

Door de klimaatverandering wordt Nederland steeds natter. Er komen langere natte perioden en de heftigheid van de buien neemt toe. Tegelijkertijd is er sprake van een bodemdaling in het westelijke gedeelte van Nederland. Hierdoor komt het grondwater…

Onderzoek

30 juli 2012