Onderzoek

Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Stedelijke verdichting: een ruimtelijke verkenning van binnenstedelijk wonen en werken

Verdichting en bundeling van de verstedelijking zijn al decennialang leidende principes in het Nederlandse ruimtelijk beleid. De beleidsambities hebben geleid tot het compact houden van nieuwe uitleglocaties maar niet tot een toename van de binnenst…

Onderzoek

6 maart 2012

Thumb_onderzoek_0_667px

Promotie Conflictpreventie bij Publiek Private Samenwerking

Op 13 februari 2012 promoveerde universitair docent en promovendus Ir. Louis Lousberg met zijn thesis over conflictpreventie in de samenwerking tussen gemeenten en projectontwikkelaars bij stedelijke ontwikkelingsprojecten. Lousberg verrichte zijn o…

Onderzoek

18 februari 2012

Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (Shutterstock)

NVB biedt gemeenten 10-puntenplan voor vlottrekken woningmarkt

Nederlandse gemeenten worden net als bouwbedrijven in hoge mate geconfronteerd met de gevolgen van de economische crisis. Terwijl de inkomsten rap teruglopen, wordt van gemeenten een actieve rol en regie gevraagd. Juist nú is het dus van belang om a…

Onderzoek

7 februari 2012

Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (Shutterstock)

Hand in hand in Rotterdam

Onder het motto 'Op weg naar een gezonde woningmarkt' wordt de instortende woningmarkt in de Rotterdamse regio aangepakt. Gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen werken samen aan wijken en buurten die aansluiten bij de wensen van de bewoners.…

Onderzoek

6 februari 2012

Thumb_onderzoek_0_667px

Duurzaamheid van kantoren doorgelicht

Vanaf midden jaren 2000 werd in de Nederlandse vastgoedwereld gesproken over de 'circle of blame' die doorbroken moest worden. Hierbij werd verwezen naar de situatie waarbij kantoorhuurders, eigenaren, ontwikkelaars, overheden en bemiddelaars naar e…

Onderzoek

1 februari 2012

Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px

Marktstructurering als ruimtelijke ordeningsinstrument

Verkenning van drie rechtsarrangementen in de woningbouwmarkt.

Onderzoek

23 december 2011

Thumb_onderzoek_0_667px

Wonen in Groningen, of hoe woonwensen werkelijkheid worden

Deze week zijn de resultaten gepresenteerd van een uniek onderzoek dat de gemeente en Groninger woningcorporaties hebben laten doen. Het onderzoek geeft aan de ene kant inzicht in de opbouw van de Stad-Groningse bevolking, op basis van acht beleving…

Onderzoek

12 december 2011

Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011

Ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland worden steeds vaker integraal aangepakt onder de noemer van gebiedsontwikkeling. Wat verstaan we daaronder? Bij gebiedsontwikkeling wordt een gebied opnieuw ingevuld waarbij verschillende functies zoals (boven…

Onderzoek

2 december 2011

2011.11.17_Dossier Rijswijk-Zuid 'Gebiedsontwikkeling in een nieuwe realiteit' 660px

Dossier Rijswijk-Zuid 'Gebiedsontwikkeling in een nieuwe realiteit'

‘Rijswijk-Zuid is een groot deel van de 20e eeuw in gebruik voor de glastuinbouw. In 1995 zochten de glastuinbouwers in dit gebied, via de toenmalige tuinbouworganisatie wlto, overleg met de gemeente. Wat te doen met het glastuinbouwgebied? De oude,…

Onderzoek

17 november 2011

2011.11.12_Strategy as force 660px

Strategy as force

"Een onderzoek naar de daadwerkelijke strategie achter hedendaagse gebiedsontwikkelingsopgaven aan de hand van een extreem voorbeeld: Stadshavens Rotterdam."

Onderzoek

12 november 2011

Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

'Proeftuin' gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid

De gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid is gedurende twee jaar een 'proeftuin' van het regionale kennisprogramma Waterkader Haaglanden geweest. Het Programmabureau Rijswijk-Zuid en het Hoogheemraadschap hebben samen een viertal onderzoeksprojecten op h…

Onderzoek

11 november 2011

Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Rapport Centraal stellen van duurzame energieambities in het gebiesontwikkelingsproces

Duurzame energieambities in het gebiedsontwikkelingsproces: Nederland staat voor een grote opgave: 30% energiebesparing in de bestaande woningbouw en volledig energieneutrale nieuwbouw in 2020. Veel gemeenten hebben stevige energieambities vastgeste…

Onderzoek

3 november 2011

2013.09.17_The tradition of making polder cities_400

The tradition of making: Polder Cities

Op 18 oktober 2011 promoveerde Drs. F.L. Hooimeijer met haar thesis ‘The tradition of making: Polder Cities’. Fransje Hooimeijer verrichtte haar onderzoek bij de leerstoel Urban Compositions van de faculteit Bouwkunde TU Delft.

Onderzoek

30 oktober 2011

Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (Shutterstock)

Handreiking stedelijke herprogrammering woningbouw

Hoe bouwen we alleen nog wat we echt nodig hebben? Dat is de centrale vraag in de handreiking stedelijke herprogrammering woningbouw die voor u ligt. Niet voor niets, want de huidige woningmarkt stagneert en de gebieds- en locatieontwikkeling zit in…

Onderzoek

11 oktober 2011

Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven Update 2011

De economische crisis heeft grote gevolgen voor de verschillende vastgoedmarkten. Projectontwikkelaars en beleggers hebben forse verliezen genomen op hun grondposities. Woningcorporaties hebben financiële problemen met hun projectontwikkelingen. Bou…

Onderzoek

11 oktober 2011

2011.09.05_Samenwerking tussen publiek en privaat in een andere realiteit 660px

Samenwerking tussen publiek en privaat in een andere realiteit

Een verdieping bij de analyse uit de publicatie: ‘gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: wat nu te doen?’. In die publicatie is beschreven hoe schoolvoorbeelden van PPS als gevolg van de crisis ‘muteren’. Dit artikel laat voor een brede doelgr…

Onderzoek

5 september 2011

Thumb_stad en kapitaal_0_1000px

The tale of two regions - A comparison between the metropolitan areas of south east England and the Randstad in Holland

Metropolitan regions are becoming increasingly important as places to live, work, play and exchange information and culture. While these regions in many parts of the world are growing phenomenally, those in Europe face different challenges: how to r…

Onderzoek

1 september 2011

Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Toekomstwaarde nu!

De praktijk van de gebiedsontwikkeling is in transitie. Ontwikkelen en bouwen volgens de traditionele methoden en werkwijzen is financieel-economisch niet langer rendabel. De kredietcrisis vormde de aanleiding om op zoek te gaan naar nieuwe aanpakke…

Onderzoek

4 juli 2011

Thumb_landelijk_0_1000px

Groen moet leren rekenen

Hebben we in Nederland geen gevoel meer voor groen en natuur? Je zou het haast gaan denken als je ziet hoe het de groene zaak de laatste tijd vergaat in politiek en beleid. Natuurbeleid is gedaald op de politieke agenda, op budgetten wordt behoorlij…

Onderzoek

15 juni 2011

2011.06.14_Manifest voor de provincies 660px

Manifest voor de Provincies

Het speelveld van de provincies is veranderend. Welke rol zullen zij de komende tijd innemen? De aan de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) gelieerde Kring van Adviseurs, heeft hiervoor een Manifest opgesteld om de provincies een handreiking…

Onderzoek

14 juni 2011